Vegetácia, resp. zeleň je neoddeliteľnou súčasťou urbanistickej štruktúry sídiel a býva často označovaná ako nevyhnutná sprírodňujúca zložka životného prostredia v mestách. Nereprezentuje iba architektonický doplnok, naopak pomáha vytvárať charakteristický obraz mesta.

V súvislosti s globálnym otepľovaním a klimatickými zmenami vystupujú do popredia environmentálne aspekty vegetácie v mestách. Rastlinná pokrývka zmierňuje vplyvy extrémnych teplôt, zachytáva nečistoty, stromy poskytujú tieň a chládok, ovplyvňujú mikroklimatické ukazovatele.

Zeleň v mestskom prostredí si vyžaduje údržbu, nie však uniformnú, ale citlivo navrhnutú a realizovanú. Každá krajina, a teda aj každé mesto potrebuje pre život svojich obyvateľov udržiavať a vytvárať zdravé životné prostredie, čo bez stromov a plôch zelene jednoducho nejde. Mestská krajina tvorí súčasť zelenej infraštruktúry a v niektorých prípadoch je na druhy rastlín a živočíchov bohatšia ako okolitá monotónna poľnohospodárska krajina či hospodárske lesy.

Oddelenie tvorby mestskej zelene

Metodicky usmerňuje údržbu zelene, zabezpečuje tvorbu zelene, revitalizáciiu existujúcich plôch zelene a stromoradí na plochách v priamej správe Hlavného mesta SR Bratislavy.

Vydáva povolenia v súlade s VZN hlavného mesta o vykonávaní rozkopávkových prác a vydáva súhlasy na užívanie verejného priestranstva v súvislosti so stavebnou činnosťou, vydáva tiež odborné stanoviská k projektovej dokumentácii z hľadiska ochrany prírody a krajiny.

Fotka - časť tímu oddelenia tvorby mestskej zelene na sadení stromov