Mestská zeleň

Zeleň zahŕňa všetky trvalé, ale aj krátkodobé vegetačné prvky, ako sú stromy, kry, trvalky letničky a cibuľoviny, trávnaté plochy, mobilná zeleň, strešné záhrady, usporiadané podľa zásad sadovníckej estetiky s viacfunkčnou kompozíciou, ktorá dopĺňa alebo skrášľuje dané prostredie. Je nenahraditeľnou súčasťou mestského organizmu. Jej význam je dôležitý z hľadiska bioklimatického, hygienického, ochranného a izolačného, architektonického a estetického, kultúrno-výchovného a rekreačného.

Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje starostlivosť o sídelnú zeleň, zeleň celomestského významu v chránenom areáli Horský park, o stromy pri pozemných komunikáciách I. a II. triedy a ďalej zabezpečuje údržbu pozemkov, ktoré sú rezervami pre investičnú činnosť. Mesto má tiež vo svojej starostlivosti prostredníctvom príspevkovej organizácie GIB zeleň na Hradnom vrchu, na NKP Slavín, na námestí SNP a prostredníctvom mestského pohrebníctva Marianum.

Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje starostlivosť o sídelnú zeleň, zeleň celomestského významu v chránenom areáli Horský park, o stromy pri pozemných komunikáciách I. a II. triedy a ďalej zabezpečuje údržbu pozemkov, ktoré sú rezervami pre investičnú činnosť.

Hlavné mesto SR Bratislava na základe zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny zabezpečuje starostlivosť a údržbu verejnej zelene a cestnej zelene. Mesto má tiež vo svojej starostlivosti zeleň pri pomníkoch, fontánach a zeleň cintorínov prostredníctvom príspevkových organizácií GIB a Marianum.

O historický park Sad J. Kráľa s rozlohou 42 ha sa stará mestská časť Petržalka. Okrem toho Mestské lesy Bratislava obhospodarujú vyše 3 000 ha lesných pozemkov.

Medickú a Grassalkovichovu záhradu má v správe mestská časť Staré Mesto. V prípade záujmu o prenájom priestorov, prípadne zorganizovanie akcií je potrebné sa obrátiť na mestskú časť Staré mesto prostredníctvom stránkového pracoviska Front Office (Vajanské nábrežie č. 3, tel. kontakt: +421(2)59246111).

Hlavné mesto SR Bratislava na základe zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vydáva stanovisko – súhlas vlastníka pozemku s výrubom drevín, súhlas s umiestnením náhradnej výsadby a stanoviská k projektom sadových úprav na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta.