Mestské lesy v Bratislave majú významnú zdravotnú a rekreačnú funkciu. Z hľadiska dlhodobých potrieb obyvateľstva bolo až 98% z nich zaradených do kategórie lesov osobitného určenia.

Územie správy je vymedzené časťou pohoria Malých Karpát a jeho hranica prechádza takými lokalitami ako je Červený most, Lamač, Kačín, Malý Slavín, Biely Kríž či Vajnorská dolina.

Spolu hospodária Mestské lesy na ploche 3 100 hektárov, pričom 2 873 z nich tvorí lesná pôda. Lesnatosť tohto územia je 96%, ostatné plochy pokrývajú lúčne porasty, vodné toky a nádrže, zastavané plochy či účelové lesné plochy.

Pestrému drevinovému zloženiu tu dominujú listnaté dreviny. Najrozšírenejšou a zároveň hospodársky najvýznamnejšou drevinou je buk, nasledujú dub a hrab.

Viac informácií o lesoparku nájdete na stránke Mestských lesov v Bratislave ↗︎.

Fotka - strom v lese