Aké služby poskytujú?

Magistrát prevádzkuje dve mestské ubytovne – ubytovňu Fortuna v Dúbravke a ubytovňu Kopčany v Petržalke. Tieto ubytovne poskytujú prechodné ubytovanie vybraným cieľovým skupinám a súčasťou ich fungovania je podpora, pomoc a základné sociálne poradenstvo.

Súčasťou sociálnej pomoci na ubytovni Fortuna je aj nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Fortunáčik. Na ubytovni Kopčany poskytuje poradenské, vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre deti, mladých ľudí a rodiny občianske združenie Ulita.

Slúžia ubytovne na dlhodobé bývanie?

Ubytovanie sa poskytuje na dobu určitú, pričom základná doba ubytovania je najviac na jeden rok. Celková doba poskytnutia prechodného ubytovania môže byť predĺžená až na päť rokov. Podmienky predĺženia sú ukotvené v samotnej zmluve o ubytovaní a v štatúte ubytovne.

Pokiaľ potrebujete dlhodobé bývanie, môžete si podať žiadosť o nájomné bývanie. Žiadosť je možné podať aj po nástupe do ubytovne, kde Vám ochotne pomôžu sociálni pracovníci

Aktuálna obsadenosť

Z dôvodu prípravy na rekonštrukciu je celková kapacita ubytovne Fortuna dočasne obmedzená, prijímanie nových ubytovaných však aktuálne prebieha.

V ubytovni Kopčany je aktuálna (9/2021) čakacia doba približne 2-3 roky.

Kapacita ubytovne Fortuna - približne 300 ubytovaných Kapacita ubytovne Kopčany - 220 ubytovaných

Kto má nárok na ubytovanie?

Pri žiadostiach o ubytovanie zvýhodňujeme:

 • rodiny a osamelých rodičov s nezaopatrenými deťmi
 • odchovancov / odchovankyne detských domov (do 35 rokov)
 • týrané osoby a obete domáceho násilia (po písomnom odporúčaní krízového centra)
 • zamestnankyne a zamestnancov hlavného mesta alebo mestských organizácií

Na prechodné ubytovanie nemáte nárok, ak:

 • vlastníte byt, rodinný dom alebo inú nehnuteľnosť
 • ste jednotlivec alebo dospelé, zaopatrené osoby (máte výrazne nižšiu šancu na získanie prechodného ubytovania)
 • ste už odbývali dokopy 5 rokov v ubytovni Fortuna alebo Kopčany
 • alebo príjmy Vašej domácnosti nepokrývajú životné minimum

Ako požiadať o prechodné ubytovanie?

Na zaradenie do zoznamu záujemcov o ubytovanie je potrebné vypísať a vytlačiť žiadosť:

Následne žiadosť spolu s prílohami pošlite, prosím, na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Ubytovňa Fortuna/ Ubytovňa Kopčany (podľa toho, kam žiadosť posielate) Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Prípadne ju možno priniesť do podateľne magistrátu na Primaciálne námestie 1. Po zaevidovaní žiadosti vám príde písomné stanovisko.

Ktoré prílohy k žiadosti prikladáte?

K žiadosti je potrebné priložiť viaceré prílohy, ktorých zoznam nájdete aj v samotnej žiadosti. To, ktoré konkrétne prílohy k žiadosti prikladáte, závisí od Vašej konkrétnej situácie a pomerov. Usmernenie nájdete v návode.

Povinné prílohy:

 • Overené bytové pomery v mieste trvalého bydliska (výpis z katastra alebo vyplnené vzorové tlačivo, ktoré musí byť podpísané vlastníkom nehnuteľnosti, kde máte uvedený trvalý pobyt)
 • Potvrdenie o zamestnaní a príjme vašej domácnosti (vzorové tlačivo, ktoré musí byť podpísané vašim zámestnávateľom, resp. potvrdenie o poberaní sociálnych dávok a výživného, ktoré získate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny)

Špeciálne prílohy:

Ak ste rozvedený/rozvedená:

 • Právoplatný rozsudok o rozvode
 • Právoplatný rozsudok o zverení detí do výchovy (ak vám boli zverené do výchovy)

Ak ste žiadali o nájomné bývanie:

 • Potvrdenie o podaní žiadosti o nájomné bývanie

Ak ste odchovancom detského domova:

 • Potvrdenie o ústavnej výchove

Ak prichádzate z krízového centra:

 • Odporúčanie krízového centra

Koľko bude služba stáť?

Cena za ubytovanie sa odvíja od ubytovaného počtu osôb. Presné ceny nájdete v štatúte danej ubytovne.

Poplatok za ubytovanie na Ubytovni Fortuna zahŕňa obytnú miestnosť bez vybavenia, poplatok za energie a komunálny odpad. K dispozícii je spoločná kuchyňa. Poskytovateľ ubytovania si vyhradzuje právo na zvýšenie ceny za ubytovanie v závislosti od cien energií.

Kalkulačka na životné minimum

Overte si rýchlo a jednoducho, či príjmy Vašej domácnosti stačia na pokrytie životného minima. Bez toho vám nevieme poskytnúť miesto v našej ubytovni.

Ubytovňa Fortuna

Adresa

Ubytovňa Fortuna Agátová 1/A, Bratislava-Dúbravka

Ubytovňa Kopčany

Adresa

Ubytovňa Kopčany Kopčianska 90, Bratislava-Petržalka

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia

Dokumenty