Dostupné bývanie so sociálnou podporou

Mesto Bratislava v súčasnosti poskytuje rôzne možnosti mestského sociálneho bývania, o ktoré sa môžete uchádzať.

Okrem bežných foriem poskytovania bývania prostredníctvom:

K dispozícii sú aj projekty:

V meste zároveň rozbiehame viaceré nové projekty dostupného bývania zamerané na rozvoj mestského bytového fondu.

Konkrétne Projekt dostupného bývania so sociálnou podporou a Mestskú nájomnú agentúru, ktoré vám priblížime nižšie.

Projekt dostupného bývania so sociálnou podporou

Mesto Bratislava spustilo Projekt dostupného bývania so sociálnou podporou v roku 2020 a momentálne je v pilotnej fáze. Projekt vychádza z princípov prístupu Housing first - bývanie ako prvé. 

Čo je prístup Housing first?

Je prístupom, ktorý ukazuje najlepšie výsledky v riešení bezdomovectva s úspešnosťou nad 90%. Bývanie je v rámci prístupu Housing first vnímané ako ľudské právo a spoločne so sociálnou podporou poskytuje ľuďom v núdzi bezpečný priestor pre zlepšenie ich sociálnej situácie a kvality života.

Pre koho je tento projekt určený?

V rámci projektu bolo v dvoch kolách vyčlenených celkom devätnásť bytov z bytového fondu mesta, ktoré boli pridelené rodinám s deťmi, ľuďom v seniorskom veku, párom i jednotlivcom so skúsenosťou s bezdomovectvom.

Súčasťou projektu je poskytovanie sociálnej podpory zameranej na zotavenie, riešenie životných situácií a udržanie bývania.

Sociálnu podporu v rámci projektu poskytuje na základe memoranda o spolupráci päť partnerských neziskových organizácií so skúsenosťami s vybranou cieľovou skupinou a prístupom housing first.

Ako sa do projektu zapojiť?

Do pilotnej fázy sa žiadatelia a žiadateľky mohli hlásiť prostredníctvom partnerských neziskových organizácií.

Odborná komisia potom na základe vyhodnotenia žiadostí vybrala úspešných žiadateľov a žiadateľky, pričom tento výber bol potvrdený primátorom a Komisiou sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania hlavného mesta. Následne prebehlo v tejto pilotnej fáze zabývanie.

Výber žiadateľov a žiadateliek do projektu Dostupného bývania so sociálnou podporou je momentálne uzavretý.

Mestská nájomná agentúra 

Mesto Bratislava v súčasnosti pripravuje pilotný projekt Mestskej nájomnej agentúry (MNA), cez ktorý by mohlo rozšíriť svoj bytový fond o byty zo súkromného sektoru zverením do správy MNA.

Cieľom mestskej nájomnej agentúry je rozšírenie bytového fondu mesta v spolupráci s prenajímateľmi a zvýšiť tak dostupné bývanie pre rodiny a ľudí v bytovej núdzi.

Čo je princípom Mestskej nájomnej agentúry?

MNA vo svojej podstate funguje ako prostredník medzi majiteľmi bytov a domácnosťami, ktoré potrebujú štandardné bývanie. Smerom k majiteľom bytov MNA poskytuje garancie a berie na seba riziká spojené s prenájmom. Predovšetkým ide o poskytovanie garantovaného nájmu či opráv bytu. Smerom k zabývaným domácnostiam MNA sprostredkuje sociálnu podporu, ktorá je pri ukončovaní bytovej núdze kľúčová.

Primárnym cieľom MNA je znižovanie a prekonávanie bariér v dostupnosti bývania, ktoré budú v dlhodobom merítku viesť ku skvalitňovaniu života v Bratislave.

Dôležitý je tiež pozitívny dopad na súkromný sektor s bývaním a vďaka ďalšej spolupráci by mohol viesť k rozšíreniu bytového fondu v správe mesta, čím by sa bývanie sprístupnilo pre doteraz znevýhodnených ľudí na trhu s komerčným bývaním.

Sociálna inovácia, akou je MNA, funguje v mnohých európskych krajinách ako Belgicko, Holandsko, Francúzsko či Česká republika. Sociálne nájomné agentúry sa rozvíjajú už i medzi slovenskými mimovládnymi organizáciami.

Pre koho je projekt určený?

Projekt Mestskej nájomnej agentúry je zameraný na znižovanie a prekonávanie bariér v dostupnosti bývania, teda je určený pre všetkých, ktorí čelia najrôznejším prekážkam na komerčnom trhu s bývaním. Môže ísť o samoživiteľky, seniorov, nízkopríjmové domácnosti, ľudí v bytovej núdzi, ale aj ľudí so zdravotným znevýhodnením či rodiny bývajúce v ubytovniach alebo inej forme nestabilného bývania.

Čo garantuje a aké riziká na seba preberá MNA?

MNA pôsobí ako “nárazníková zóna" medzi prenajímateľom bytu, ktorý prenajme mestu svoj byt do správy a domácnosťou, ktorá v ňom býva prostredníctvom viacerých garancií.

Preberá na seba riziká spojené s nájmom a prenajímateľ dostane nájomné včas za každých okolností a tiež istotu, že stav bytu bude v poriadku.

Mesto prostredníctvom MNA na seba preberie zodpovednosť i za riešenie ďalších problémov v súvislosti s bývaním.

Tomu všetkému bude predchádzať prevenciou, prostredníctvom poskytovania sociálnej podpory, ktorá domácnostiam pomáha nielenže si udržať bývanie, ale i predchádzať krízovým situáciám. 

Ako sa do projektu zapojiť?

Pilotný projekt sa v súčasnosti pripravuje a preto zatiaľ nie je možné sa doň zapojiť. Akonáhle bude možnosť prihlásiť sa, všetky potrebné informácie pre Vás zverejníme na tejto stránke.

Zamýšľaný pilotný projekt Mestskej nájomnej agentúry má za cieľ v spolupráci vybraným partnerom zo súkromného sektoru v roku 2022 zabývať desať domácností v štandardnom bývaní s poskytnutím garancií a sociálnej podpory. O možnosti ďalšej spolupráce a rozšírenia aktivít MNA budeme informovať prostredníctvom tejto stránky.

Kontakt

Sekcia sociálnych vecí Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

Dokumenty