Invázne dreviny

Invázne druhy sú také druhy, ktoré sa do nášho prostredia dostali z veľmi vzdialených miest, často zo Severnej Ameriky alebo Ázie. V minulosti sa viaceré z nich v Európe vysádzali ako okrasné rastliny, prípadne sa do Európy dostali rôznymi náhodnými cestami, často vo forme semien pri prevoze rôznych tovarov. Niektoré z nich sa pre absenciu prirodzenej konkurencie začali v našom prostredí nekontrolovateľne šíriť. Invázne a invázne sa správajúce druhy už v súčasnosti spôsobujú značné škody v prostredí – najmä formou znižovania biodiverzity a teda aj ekologickej stability a odolnosti krajiny proti rôznym faktorom. Okrem toho spôsobujú značné škody v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, ale aj v mestskom prostredí napríklad poškodzovaním murovaných stavieb.

V priestore Bratislavy a jej okolia sa v súvislosti s realizáciou projektov zameraných na manažment chránených území vynakladá značné úsilie na potlačenie výskytu a šírenia niektorých inváznych, alebo invázne sa správajúcich druhov rastlín. V tejto súvislosti je aj vzhľadom na platnú legislatívu potrebné zohľadniť potrebu riešenia problému ich výskytu aj v rámci intravilánu aj extravilánu Bratislavy. Vzhľadom na bezprostrednú blízkosť často aj vyšších stupňov ochrany – ako sú PR, NPR, alebo CHA k intravilánu mesta, je potrebné zamerať pozornosť aj na likvidáciu inváznych druhov tak, aby sa tu neponechali ohniská výskytu a šírenia do okolitého prostredia.

Podľa § 7b, z. č. 543/2002 Z. z je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný odstraňovať invázne druhy rastlín, spôsobom ustanoveným vyhláškou tohto zákona. Jedným z najproblematickejších druhov je pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima). Okrem toho je veľmi problémovým druhom aj javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides).