Zajtra: Polooblačno 9°C

Granty

Hlavné mesto SR Bratislava má záujem o rozširovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských, športových, sociálnych, publikačných, vzdelávacích a tvorivých aktivít obyvateľov hl. mesta aj tým, že tieto aktivity finančne podporuje prostredníctvom grantových programov, ktoré sú určené na podporu projektov organizátorom týchto aktivít – právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hl. mesta alebo ktorí pôsobia či vykonávajú činnosť na jeho území.

Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis
Zameriava sa na podporu:

  • umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave
  • aktivít propagujúcich Bratislavu v Slovenskej republike i v zahraničí

Termín uzávierky žiadostí o granty pre rok 2018: 14. február 2018
Termín uzávierky žiadostí o granty pre rok 2019: 31. december 2018

Podmienky pre získanie grantov určuje Štatút Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis. Žiadosti je potrebné doručiť v jednom exemplári na adresu: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (na obálke uviesť v ľavom dolnom rohu poznámku „Ars Bratislavensis") a zároveň zaslať i elektronicky na adresu granty.ars@bratislava.sk so všetkými požadovanými prílohami.
Rozhodujúci termín prijatia žiadosti je jeho registrácia v podateľni magistrátu.

V jednom kalendárnom roku môže žiadateľ získať dotáciu na podporu maximálne troch žiadostí, resp. projektov. Maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi v jednom kalendárnom roku na všetky žiadosti je 10000 eur v súhrne.

Neúplné žiadosti budú zo zoznamu žiadostí vyradené. Výsledky grantových konaní budú zverejňované priebežne po zasadnutí komisie na webovom sídle hlavného mesta www.bratislava.sk v sekcii Financie a majetok v časti Granty – Ars Bratislavensis.


Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity
Zameriava sa na podporu:

  • voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy v čase mimo vyučovania v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu,
  • výkonnostného športu a športových aktivít v Bratislave s dôrazom na podporu športovania detí a mládeže,
  • sociálnych aktivít prostredníctvom aktivít znevýhodnených skupín obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež, a to v oblasti pohybových, tvorivých a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu zdravia.

Termíny uzávierok žiadostí o granty pre rok 2018: 31. január, 31. marec, 30. jún, 30. september
Témy pre prioritne podporované projekty v roku 2018:

  • "Poznaj a chráň svoje mesto"
  • "Deti a mládež v pohybe" 

Podmienky pre získanie grantov určujú Pravidlá pre poskytovanie grantov z Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.
Žiadosti je potrebné doručiť v jednom exemplári na adresu: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (na obálke uviesť v ľavom dolnom rohu poznámku „Voľný čas") a zároveň zaslať i elektronicky na adresu granty.volnycas@bratislava.sk so všetkými požadovanými prílohami.
Rozhodujúci termín prijatia žiadosti je jeho registrácia v podateľni magistrátu.

Maximálna výška dotácie na jeden schválený projekt je 1500 eur.

Neúplné žiadosti budú zo zoznamu žiadostí vyradené. Výsledky grantových konaní budú zverejňované priebežne po zasadnutí komisie na webovom sídle hlavného mesta www.bratislava.sk v sekcii Financie a majetok v časti Granty – voľný čas, šport a sociálne aktivity.

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy