Zajtra: Polooblačno 4°C

Granty

Poskytovanie dotácií a návratných finančných výpomocí sa riadi Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Hlavné mesto vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o udelenie grantu Hlavného mesta SR Bratislavy z grantového programu na podporu kultúry ARS BRATISLAVENSIS. 

Záujemcovia môžu svoje žiadosti zasielať v termíne do 12.03.2019 na adresu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava.
Žiadosti je potrebné zasielať v tlačenej forme v jednom vyhotovení na predpísanom formulári spolu s predpísanými prílohami a zároveň životopis vo formáte .docx aj e-mailom na adresu veronika.hudekova@bratislava.sk.

V roku 2018 hlavné mesto Slovenskej republiky prostredníctvom grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis podporilo 320 projektov v celkovej sume 330.tisíc Eur, čím boli vyčlenené finančné prostriedky pre účely grantového programu Ars Bratislavensis na návrh grantovej komisie v plnej výške prerozdelené.