Dotácie

Podprogram 4

Grantový Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry

Lehota pre podávanie žiadostí: pre rok 2023 ešte nie je určená

Ciele grantového Podprogramu 4

Podpora činností realizovaných vo verejnom záujme prostredníctvom investovania finančných prostriedkov do športovej infraštruktúry, výsledkom ktorého bude poskytovanie zóny relaxu a miesta pre vykonávanie športových aktivít obyvateľov hlavného mesta.

Výška dotácie

Minimálna výška dotácie 10,000€

    minimálna suma návrhu dotácie jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku na jeden schválený projekt je 10,000€

Maximálna výška dotácie 150 000 eur

    maximálna suma návrhu dotácie jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku na všetky schválené projekty nesmie prekročiť 150,000€

Kontakt

Mgr. Jozef Špaček
Konzultácie: v pracovné dni vždy: 9:00 - 15:00
+421 2 59 356 543
zavolať
jozef.spacek@bratislava.sk
napísať
Uzávierkové termíny pre podávanie žiadostí na rok 2022: 14.11.2021
Lehoty pre podávanie žiadostí na rok 2022: 15.9.2021 - 14.11.2021
Termín prerokovania návrhu grantovej komisie o pridelení jednotlivých dotácií v Podprograme 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave Mestským zastupiteľstvom je 31.3.2022.
Predpokladaný termín podpisu zmlúv o pridelení dotácie jednotlivým úspešným žiadateľom bude možný až po predložení výsledkov VO/VOS a kompletnej projektovej a stavebnej dokumentácie v zmysle novelizovaného Štatútu Podprogramu 4.