Dotácie

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave

Tento grantový program je inovatívnym nástupcom systému podpory projektov realizovaných prostredníctvom Grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity, Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste Bratislave a priamej podpory športových podujatí z rozpočtu mesta.
Poskytovanie dotácií a návratných finančných výpomocí sa riadi Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho zmenami v č. 5/2022 o o poskytovaní dotácií z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Grantový program funguje v štruktúre 4 podprogramov:

    Podprogram 1: Grantový program na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou (projekty s podporou do 3 320€)
    Podprogram 2: Grantový program na podporu športových a vzdelávacích podujatí (projekty s podporou nad 3 320€ do 10 000€)
    Podprogram 3: Grantový program na podporu výkonnostného a vrcholového športu detí a mládeže (pre roky 2020 a 2021 je program bez výzvy, a teda momentálne neaktívny)
    Podprogram 4: Grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave

Prezentácia podporných projektov

Hlavné mesto prostredníctvom Grantového programu na podporu športu a vzdelávania v Bratislave v rámci 4 podprogramov, a tiež z rozpočtu mesta, podporuje rôzne aktivity a podujatia právnických osôb - pôsobiacich v rámci mesta alebo pracujúcich v prospech detí a mládeže hlavného mesta.
Grantový program má svoje pravidlá ukotvené v samostatných štatútoch príslušných grantových podprogramov. Štatúty obsahovo vypovedajú o cieľoch podpory, oprávnených aktivitách i položkách podpory, oprávnených žiadateľoch, kritériách hodnotenia žiadostí a ďalších dôležitých skutočnostiach nastaveného systému podpory.
Od 1.1.2020 zaviedlo hlavné mesto SR Bratislava elektronický systém podávania žiadostí o grant.
Na stránku elektronického systému podávania žiadostí sa dostanete tu, prípadne preklikom z odkazu umiestnenom pri vybranom grantovom podprograme.