Finančný príspevok na hospodárenie so zrážkovou vodou

Výzva na podávanie žiadostí v roku 2023

Cieľom poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou je zlepšenie hospodárenia so zrážkovou vodou a zlepšenie životného prostredia prostredníctvom zmenšovania negatívnych dopadov zmeny klímy na území hlavného mesta. Grantová schéma nadväzuje na strategické dokumenty hlavného mesta, ktorými sú predovšetkým Stratégia adaptácie a Akčný plán adaptácie na nepriaznivé prejavy zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré varujú pred horúčavami, suchami a ďalšími extrémnymi prejavmi počasia a zdôrazňujú potrebu realizovať opatrenia, ktoré pomôžu znížiť s tým súvisiace riziká.

Grantová schéma je nástrojom na aktívnu spoluprácu hlavného mesta s občanmi, ktorí takto môžu aktívne prispieť k zmierneniu dopadov meniacej sa klímy vo svojom okolí.

Kto môže požiadať o finančný príspevok?

  1. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti (fyzická alebo právnická osoba), na ktorej sa prvok hospodárenia so zrážkovou vodou bude realizovať.
  2. Iný subjekt, ak tento so súhlasom vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti preukáže vzťah k nehnuteľnosti a jeho súhlas s realizovaním prvkov hospodárenia so zrážkovou vodou.

Výška príspevku

  • Príspevok môže byť poskytnutý do výšky 50% z preinvestovaných nákladov, maximálne však do výšky 1,000€ na jedného žiadateľa.
  • Príspevok sa poskytuje po zrealizovaní projektu na základe skutočne vynaložených nákladov.

Príklady podporovaných opatrení

  • Vodozádržné opatrenia na vsakovanie zrážkovej vody na pozemkoch vlastníkov (drenážne a vsakovacie systémy – povrchové, podpovrchové, dažďové záhradky).
  • Zadržiavanie zrážkovej vody zo striech a jej následné využitie na zavlažovanie alebo jej zachytávanie ako úžitkovej vody pomocou zberných nádob (nákup produktov a zariadení na vsakovanie a filtrovanie, zásobníky dažďovej vody, retenčné nádrže, čerpadlá).
  • Realizácia vodopriepustných povrchov, nahradenie nepriepustných spevnených plôch za priepustné (napr. zatrávňovacia dlažba a pod.).
  • Realizácia vegetačných striech alebo „zelených“ stien na fasádach budov.
  • Vytvorenie systémov pre využívanie zrážkovej vody pre ďalšie činnosti (úžitková voda v domácnosti – sprchovanie, pranie, WC).

Ako požiadať o finančný príspevok?

Každý žiadateľ žiadosť vyplní v elektronickom systéme ↗︎, pripojí povinné prílohy, odošle, vytlačí, podpíše a v tlačenej forme doručí (prípadne zašle poštou) v termíne uzávierky žiadostí na adresu:

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy Oddelenie implementácie externého financovania Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava

V ľavom dolnom rohu obálky uveďte poznámku "Finančný príspevok na hospodárenie so zrážkovou vodou".

Žiadosti sa podávajú v termíne od 15.8.2023 – 30.9.2023 alebo do vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov. Celková suma finančných prostriedkov je 12 000€.

Najneskorší termín odoslania a doručenia žiadosti spolu s prílohami je 30. september 2023 alebo do vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Projekt je možné realizovať aj pred schválením žiadosti.

Formulár žiadosti je potrebné najskôr elektronicky odoslať a až potom vytlačiť vo verzii pre tlač.

Dokumenty

Kontakt

Konzultácie k podávaniu žiadostí Ing. Marek Zúbek

Informačná povinnosť

Dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, kontakt na zodpovednú osobu [email protected] ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe: čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), za účelom poskytnutia finančného príspevku na hospodárenie so zrážkovými vodami.

Spracúvanie sa vykonáva v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci. Prenos do tretích krajín ani automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov ako aj Vašich práv sú uvedené na stránke hlavného mesta alebo osobne na pracovisku prvého kontaktu hlavného mesta. Svoje práva si môžete uplatniť na [email protected]. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie údajov môže mať za následok nemožnosť poskytnutia príspevku.