Cestný správny orgán

Vyhradené parkovanie, rozkopávky a uzávierky, ale aj letné terasy, reklamné plochy a rôzne kultúrne aktivity si vyžadujú povolenia a rozhodnutia primátora hlavného mesta ako cestného správneho orgánu (CSO). Rozhodnutím č. 23/2011 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky bola zriadená komisia na prerokovávanie návrhu úpravy cestnej premávky na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Komisiu tvoria menovaní zástupcovia:

  • Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
  • Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave - Krajského dopravného inšpektorátu, odboru dopravného inžinierstva
  • Dopravného podniku Bratislavy, a.s.
  • Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy

Zasadanie Komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení sa koná každý utorok od 8:30 do 11:00 na Primaciálnom nám. č. 1 v Bratislave (č. d. 19).

V zmysle zmeny Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení Zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke,
§3 ods. (7) Cestný správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská podľa odseku 2, odseku 4 písm. d) a odseku 5 písm. f) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov,
bude od 20.05.2018 potrebné v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení predkladať stanovisko správcu pozemnej komunikácie, pre ktorú budú v projekte organizácie dopravy navrhnuté dopravné značky a dopravné zariadenia.
Pre nezaradené pozemné komunikácie do siete miestnych komunikácií a pozemné komunikácie v súkromnom vlastníctve, vyžaduje cestný správny orgán k žiadosti o určenie dopravných značiek a dopravných zariadení predložiť stanovisko správcu pozemnej komunikácie a doklad preukazujúci zabezpečovanie výkonu správy pozemnej komunikácie.
Doterajší súhlas mestskej časti s navrhovanými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami nebude v zmysle tejto novely zákona postačujúci.
Záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu získa žiadateľ priamo v operatívnej komisii.
Potrebné je použiť nový formulár D18 - Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy a na účelových komunikáciách.

Tlačivá k doprave

D1: Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu
D2: Žiadosť o povolenie pripojenia
D3: Žiadosť o usporiadanie siete miestnych komunikácií
D4: Žiadosť o povolenie uzávierky
D5: Žiadosť o ambulantný predaj, konanie zhromaždení, kultúrnych a športových podujatí, nakrúcanie filmov, umiestnenie letných terás
D6: Žiadosť o umiestnenie kontajnera, lešenia, zariadenia staveniska
D7: Žiadosť - rozkopávkové práce
D8: Žiadosť - porucha vedenia
D9: Žiadosť - povolenie na umiestnenie reklamného, propagačného a informačného zariadenia
D10: Žiadosť - povolenie vjazdu do pešej zóny  D10: Žiadosť - povolenie vjazdu do pešej zóny
D12: Žiadosť - preprava nadrozmerného nákladu D12: Žiadosť - preprava nadrozmerného nákladu 
D13: Žiadosť - výrub zelene : Žiadosť - výrub zelene
D14: Žiadosť - zriadenie stanovišťa taxislužby
D15: Žiadosť - vyhradené parkovanie pre držiteľa ŤZP
D16: Žiadosť - vyhradené parkovanie pre občana
D18: Žiadosť - určenie dopravných značiek a dopravných zariadení

Operatívne komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení

Sadzobník poplatkov

Sadzobník je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia primátora hlavného mesta Slovenskej republiky č. 25/2016 a stanovuje sadzby správnych poplatkov uplatňované hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v rámci rozpätia daného položkami 82 až 85 Sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“)

Zápisnice o úpravách cestnej premávky, o určení dopravného značenia