Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou a jej správcom je mesto Bratislava.

Aký je postup pri podávaní priznania a platení dane?

 1. Vyplňte tlačivo priznania k dani z nehnuteľností:
  • do 31. januára, ak ste nadobudli alebo predali nehnuteľnosť či máte z iného dôvodu povinnosť podať priznanie (viac dôvodov viď. nižšie),
  • v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak ste dedič alebo vydražiteľ.
 2. Uhraďte daň z nehnuteľností:
  • rýchlo a pohodlne v Bratislavskom konte ↗︎,
  • alebo cez rozhodnutie doručené poštou do vlastných rúk či do elektronickej schránky.

Dokedy musíte podať priznanie?

 • priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane
 • priznanie sa podáva do 31.1. toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom vám vznikla/zanikla daňová povinnosť podľa stavu k 1.1. zdaňovacieho obdobia
 • fyzická osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť v dedičskom konaní, a to do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni právoplatnosti osvedčenia o dedičstve.
 • fyzická a právnická osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť vydražením, a to do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom.

Kedy máte povinnosť podať priznanie?

Priznanie podáva fyzická a právnická osoba, u ktorej došlo v priebehu predchádzajúceho roka k zmene skutočnosti rozhodujúcich pre vyrúbenie dane.

Napríklad:

 • kúpa nehnuteľnosti
 • predaj nehnuteľnosti
 • darovanie nehnuteľnosti
 • nadobudnutie nehnuteľnosti darovaním
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dedením
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou
 • vysporiadanie BSM po rozvode
 • získanie právoplatného stavebného povolenia
 • získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia
 • zmena v užívaní stavby, bytu alebo nebytového priestoru
 • odstránenie stavby
 • pozemkové úpravy
 • uzavretie nájomného vzťahu so Slovenským pozemkovým fondom
 • uzavretie dlhodobého nájomného vzťahu k pozemku
 • zmena výmery a druhu pozemku

Ako vyplniť a podať priznanie?

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je rovnaké aj pre fyzické aj pre právnické osoby.

 • Vyplniť cez Bratislavské konto ↗︎ Vyplňte daňové priznanie jednoduchšie, s návodom a pomocnými kalkulačkami, v Bratislavskom konte. PDF tlačivo priznania si následne stiahnete a odošlete poštou.

 • Vyplniť a podať cez esluzby.bratislava.sk ↗︎ Na jeho odoslanie potrebujete mať aktívny elektronický občiansky preukaz (eID)

 • Stiahnuť PDF priznanie ↗︎ Ak si prajete vyplniť papierové priznanie ručne, stiahnite si PDF. Vzor tlačiva ustanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať osobne, alebo si ustanoviť zástupcu, alebo ho zaslať poštou.

Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2024

Sadzby sú určené na základe katastrálnych území hlavného mesta v nasledovných pásmach:

 • Pásmo A: katastrálne územia Vajnory, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Devínska Nová Ves
 • Pásmo B: katastrálne územia Čunovo, Devín, Dúbravka, Jarovce, Karlova Ves, Lamač, Rača, Rusovce, Záhorská Bystrica
 • Pásmo C: katastrálne územia Nové Mesto, Vinohrady, Ružinov, Trnávka, Petržalka
 • Pásmo D: katastrálne územia Staré Mesto, Nivy

Detail sadzieb pre rok 2024 ↗︎

Daňové úľavy pre fyzické osoby

Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov:

 • o 50% dane na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu

Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a zníženie dane z bytov:

 • o 70% dane, stavby na bývanie a byty  vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov alebo držiteľov preukazov fyzickej osoby s ŤZP alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

 • o 50% dane, na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

 • o 50 % dane, na stavby a nebytové priestory, alebo ich časti užívané na šport (§ 17 ods.3 písm.b) zákona č.582/2004 Z.z.)

Pri súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka

 • Daňovník uplatní nárok na zníženie podaním priznania k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie priznania. V roku 2022 do 31.1.2022, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Zmena pri uplatnení zníženia dane u fyzických osôb starších ako 65 rokov

 • Na základe zákonnej úpravy s účinnosťou od 1.1.2021 sa u fyzických osôb starších ako 65 rokov automaticky poskytne zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Na uplatnenie zníženia dane vyplňte nasledovné tlačivá:

Údaje o daňovníkovi ↗︎ Zníženie dane ↗︎

Kontakt na správcu dane z nehnuteľností - fyzické osoby podľa priezviska daňovníka

Správa dane z nehnuteľností je pre fyzické osoby vedená podľa priezviska daňovníkov, t. j. daňovník sa nájde v abecednom intervale vymedzenom začiatkom a koncom intervalu.

Kontakty na správcu dane pre fyzické osoby pracovisko 1-31:

Pracoviská 1 – 13 na Blagoevovej ulici č. 9, 1. poschodie vľavo

A - BARCH vybavuje: Bronislava Vojkovičová, [email protected], +421 2 59 356 948, pracovisko: 1

BARI – BIT vybavuje: Zuzana Halušťoková, [email protected], +421 2 59 356 949, pracovisko: 2

BIŤ – BUJN vybavuje: Katarína Čačková, [email protected], +421 2 59 356 950, pracovisko: 3

BUJO - ČL vybavuje: Mária Szedlárová, [email protected], +421 2 59 356 951, pracovisko: 4

ČM – DULM vybavuje: Martina Burzová, [email protected], +421 2 59 356 952, pracovisko: 5

DULN – E – FLOR vybavuje: Eva Hurbanová, [email protected], +421 2 59 356 953, pracovisko: 6

FLOY – GODT vybavuje: Jana Jakabová, [email protected], +421 2 59 356 922, pracovisko: 7

GODU – HART vybavuje: Ľubica Pašková, [email protected], +421 2 59 356 923, pracovisko: 8

HARU – HORÚ vybavuje: Ing. Janka Kövágó, [email protected], +421 2 59 356 924, pracovisko: 9

HORV – CHRS vybavuje: Monika Bugalová, [email protected], +421 2 59 356 925, pracovisko: 10

CHRT – JI vybavuje: Eva Cudráková, [email protected], +421 2 59 356 926, pracovisko: 11

JO – KHT vybavuje: Zuzana Ďurčenková, [email protected], +421 2 59 356 927, pracovisko: 12

KHU – KOPJ vybavuje: Renáta Kovárová, [email protected], +421 2 59 356 928, pracovisko: 13

Pracoviská 14 – 22 na Blagoevovej ulici č. 9, 1. poschodie vpravo

KOPK – KRÁL vybavuje: Helena Bisová, [email protected], +421 2 59 356 929, pracovisko: 14

KRAM – KUSD vybavuje: Jana Bučeková, [email protected], +421 2 59 356 931, pracovisko: 15

KUSE – LOT vybavuje: Jana Hrycková, [email protected], +421 2 59 356 932, pracovisko: 16

LOU – MARN vybavuje: Ing. Renata Michálková, [email protected], +421 2 59 356 933, pracovisko: 17

MARO – MIJ vybavuje: Ľubica Letavayová, [email protected], +421 2 59 356 934, pracovisko: 18

MIK – MUSJ vybavuje: Mgr. Mária Trebatická, [email protected], +421 2 59 356 935, pracovisko: 19

MUSK – N – ON vybavuje: Andrea Nitrianska, [email protected], +421 2 59 356 936, pracovisko: 20

OP– PERM vybavuje: Marta Zelenková, [email protected], +421 2 59 356 937, pracovisko: 21

PERN – PORU vybavuje: Ľubica Brindzíková, [email protected], +421 2 59 356 938, pracovisko: 22

Pracoviská 23 – 31 na Blagoevovej ulici č. 9, 2. poschodie vpravo

PORV – RIH vybavuje: Jana Glebocká, [email protected], +421 2 59 356 940, pracovisko: 23

RICH – SCHT vybavuje: Jana Ševecová, [email protected], +421 2 59 356 941, pracovisko: 24

SCHU – STCH vybavuje: Bc. Veronika Oremusová, [email protected], +421 2 59 356 942, pracovisko: 25

STI – ŠERD vybavuje: Viera Kocourková, [email protected], +421 2 59 356 939, pracovisko: 26

ŠERE – ŠUBCH vybavuje: Katarína Sedláková, [email protected], +421 2 59 356 944, pracovisko: 27

ŠUBÍ – TA – ŤA – TREL vybavuje: Gabriela Žáčiková,  [email protected], +421 904 550 530, pracovisko: 28

TREM – VARG vybavuje: Gabriela Hitmarová, [email protected], +421 2 59 356 946, pracovisko: 29

VARH – WAGM vybavuje: Jana Lepeyová, [email protected], +421 2 59 356 920, pracovisko: 30

WAGN – X, Y, Z, Ž vybavuje: Danka Šumcová, [email protected], +421 2 59 356 919, pracovisko: 31

Kontakt na správcu dane z nehnuteľností - právnické osoby podľa sídla spoločnosti

Správa dane z nehnuteľností je pre právnické osoby vedená podľa katastrálneho územia nehnuteľností. 

Kontakty na správcu dane pre právnické osoby sú nasledovné:

Vedúca referátu právnických osôb: Helena Lehocká, pracovisko: 2. poschodia, č. dverí 210, [email protected], +421 2 59 356 966

Ružinov, Nivy vybavuje: Ing. Renata Hrušovská, [email protected], +421 2 59 356 958, pracovisko: 2. poschodie, č. dverí  208

Nové Mesto, Vinohrady vybavuje: Eva Bubliaková, [email protected], +421 2 59 356 963, pracovisko: 2. poschodie, č. dverí 209

Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Vajnory, Dúbravka vybavuje: Ing. Mária Pastieriková, [email protected], +421 2 59 356 964, pracovisko: 2. poschodie, č. dverí 209

Staré Mesto, Devín, Trnávka vybavuje: Soňa Horňáková, [email protected], +421 2 59 356 965, pracovisko: 2. poschodie, č. dverí 210

Staré Mesto, Trnávka vybavuje: Eva Horáková, [email protected], +421 2 59 356 918, pracovisko: 2. poschodie, č. dverí 208

Karlova Ves, Devínska Nová Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Rača vybavuje: Mgr. Helena Hlinková, [email protected], +421 2 59 356 967, pracovisko: 2. poschodie, č. dverí 211

Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo vybavuje:Júlia Šemberová, [email protected], +421 2 59 356 968, pracovisko: 2. poschodie, č. dverí 211

Kontakt

Adresa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Blagoevova 9, P.O.BOX 76 850 05 Bratislava

Na túto adresu môžete zaslať svoje daňové priznania (ako fyzické aj právnické osoby).

Úradné hodiny (dni vyhradené pre klientov):

Pondelok:
8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
(stránkový deň)
Utorok:
8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
(telefonicky)
Streda:
8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
(stránkový deň)
Štvrtok:
8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
(telefonicky)
Piatok:
8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
(telefonicky)

Radi by sme Vám pripomenuli, že v pondelok a v stredu správkyne miestnych daní vybavujú prednostne klientov, ktorí prišli na pracovisko osobne. Ďakujeme za pochopenie.

Tlačivá k dani z nehnuteľností

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia

Súvisiace články

 • 9.4.2024

  Dane a poplatky

  Daň z nehnuteľností v Bratislave je aj tento rok možné zaplatiť jednoducho a rýchlo online

  Čítať viac
 • 17.1.2024

  Dane a poplatky

  Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do konca januára

  Čítať viac
 • 11.9.2023

  Dane a poplatky

  Systémovejšie prerozdelenie peňazí na škôlky

  Čítať viac
 • 4.4.2023

  Dane a poplatky

  Bratislavské konto prináša online platbu dane z nehnuteľností pre všetky Bratislavčanky a Bratislavčanov

  Čítať viac
 • 12.1.2023

  Dane a poplatky

  Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do konca januára

  Čítať viac
 • 26.5.2022

  Dane a poplatky

  Bratislavčania môžu podať daňové priznanie aj počas nestránkových dní

  Čítať viac
 • 13.5.2022

  Dane a poplatky

  Do konca januára je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

  Čítať viac
 • 12.5.2022

  Dane a poplatky

  Vyššia daň musí znamenať aj kvalitnejšie služby

  Čítať viac
 • 1.4.2022

  Dane a poplatky

  Bratislava má novú digitálnu službu – daň z nehnuteľností bude možné zaplatiť aj online

  Čítať viac
 • 9.4.2024

  Dane a poplatky

  Daň z nehnuteľností v Bratislave je aj tento rok možné zaplatiť jednoducho a rýchlo online

  Čítať viac
 • 17.1.2024

  Dane a poplatky

  Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do konca januára

  Čítať viac
 • 11.9.2023

  Dane a poplatky

  Systémovejšie prerozdelenie peňazí na škôlky

  Čítať viac
 • 4.4.2023

  Dane a poplatky

  Bratislavské konto prináša online platbu dane z nehnuteľností pre všetky Bratislavčanky a Bratislavčanov

  Čítať viac
 • 12.1.2023

  Dane a poplatky

  Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do konca januára

  Čítať viac
 • 26.5.2022

  Dane a poplatky

  Bratislavčania môžu podať daňové priznanie aj počas nestránkových dní

  Čítať viac
 • 13.5.2022

  Dane a poplatky

  Do konca januára je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

  Čítať viac
 • 12.5.2022

  Dane a poplatky

  Vyššia daň musí znamenať aj kvalitnejšie služby

  Čítať viac
 • 1.4.2022

  Dane a poplatky

  Bratislava má novú digitálnu službu – daň z nehnuteľností bude možné zaplatiť aj online

  Čítať viac