Správa a údržba komunikácií

Rozkopávky na území hlavného mesta Bratislavy povoľujú so stanoviskom správcu komunikácie a KR PZ v Bratislave - Krajského dopravného inšpektorátu nasledovné cestné správne orgány:
    na štátnych cestách – povoľuje Okresný úrad Bratislava
    na miestnych komunikáciách I. a II. triedy – povoľuje Hlavné mesto SR Bratislava
    na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy – povoľuje príslušná mestská časť Bratislavy, na ktorej území sa komunikácia nachádza
    na diaľniciach aj so záväzným stanoviskom prezídia PZ SR – povoľuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Kontakt

Akékoľvek nedostatky týkajúce sa oblasti správy pozemných komunikácií môžu občania nahlásiť na dispečing oddelenia správy komunikácií.
+421 902 985 887
zavolať
dispecing@bratislava.sk
napísať

Dispečerská služba

Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje správu a údržbu miestnych komunikácií I. a II. triedy a prejazdných úsekov ciest I., II. a III. triedy na území hlavného mesta vrátane letného čistenia a zimnej údržby komunikácií. Sú to spravidla komunikácie, ktorými premávajú dopravné prostriedky mestskej hromadnej dopravy. Miestne komunikácie III. a IV. triedy sú v správe príslušných mestských častí Bratislavy a ich miestnych úradov.