Dopravné povolenia (Cestný správny orgán - CSO)

Akým spôsobom žiadať o povolenia?

Každú žiadosť môžete podať elektronicky cez portál www.slovensko.sk ↗︎ alebo v papierovej forme.

Žiadam o:

Určenie dopravného značenia a dopravných zariadení

Kedy je nutné o povolenie žiadať?

Hlavné mesto Bratislava žiadajte o povolenie, ak potrebujete na miestne cesty a nezaradené komunikácie (napr. súkromné parkovisko) osadiť dopravné značenie (dočasné alebo trvalé, zvislé alebo vodorovné).

Vaša žiadosť bude vybavená včas, ak podáte kompletnú žiadosť:

 • minimálne 30 dní pred plánovaným osadením dopravného značenia (ak žiadate iba o osadenie značenia)
 • minimálne 60 dní vopred, ak žiadate aj o ďalšie povolenia (napr. zvláštne užívanie komunikácie, uzávierka)

O povolenie je potrebné žiadať v týchto prípadoch:

 • Vyhradené parkovanie
 • Rozkopávky
 • Uzávierky
 • Stavebné práce
 • Organizácia podujatí

V prípade rozkopávok je, okrem určenia dopravného značenia, potrebné aj ďalšie povolenie.

K podaniu žiadosti budete potrebovať

Povinné prílohy:

 • Vypracovaný projekt organizácie dopravy, tzv. POD (s navrhovaným dopravným značením) Vo formáte PDF poslať aj na [email protected]
 • Stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu (KDI)

Špeciálne prílohy:

 • Situácia širších vzťahov
 • Stanoviská správcov ciest, na ktorých sa navrhuje umiestnenie značenia
 • Kópia povolenia stavebného úradu
 • Stanovisko Dopravného podniku Bratislava

Aby bola Vaša žiadosť schválená, v niektorých prípadoch budete potrebovať priložiť aj špeciálne prílohy. Žiadosť však viete odoslať aj bez špeciálnych príloh a doložiť ich neskôr. Žiadosť vieme schváliť až po tom, ako obdržíme všetky potrebné prílohy, vrátane špeciálnych.

Užitočné informácie

 • Ku žiadosti je potrebné priložiť stanovisko správcu. Zistite, kto je správcom cesty, na ktorú žiadate povolenie TU ↗︎.
 • Mesto vydáva iba povolenie. Dopravné značenie si zaobstarávate a osadzujete svojpomocne.
 • Na umiestnenie dopravných značiek a zariadení potrebujete platné povolenie. Povolenie nadobúda platnosť, akonáhle je zverejnené na mestskom webe.
 • Vydané povolenie stráca platnosť pokiaľ sa umiestnenie / vyznačenie dopravných značiek a zariadení nezrealizuje v plnom rozsahu v stanovenej lehote.
 • Žiadateľ je povinný po ukončení platnosti povolenia uviesť dopravné značky a dopravné zariadenia do pôvodného stavu.
 • Hlavné mesto si vyhradzuje právo v prípade všeobecného záujmu povolenie zmeniť, doplniť alebo zrušiť.
Stiahnuť žiadosť

Uzávierky

Kedy je nutné o povolenie žiadať?

Hlavné mesto Bratislava žiadajte o povolenie, ak potrebujete na miestne cesty I. a II. triedy vydať čiastočnú, alebo úplnú uzávierku.

Vaša žiadosť bude vybavená včas, ak podáte kompletnú žiadosť minimálne 30 dní pred očakávaným dátumom vybavenia.

K podaniu žiadosti budete potrebovať

Povinné prílohy:

 • Situácia širších vzťahov s miestom požadovanej uzávierky a GPS súradnicami začiatku a konca uzávierky
 • Presný popis uzávierky – dĺžky, šírky a jej polohy k existujúcim križovatkám, alebo budovám (napr. 30m od križovatky v smere od centra mesta do.., resp. za križovatkou s ulicou... v smere kam.., pred budovou č...)
 • Vypracovaný a určený projekt organizácie dopravy, tzv. POD (s navrhovanými dopravnými značkami)
 • Stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu - KDI (Získate od Krajského riaditeľstva policajného zboru, na základe podanej žiadosti (Špitálska 14, Bratislava))

Špeciálne prílohy:

V prípade, že je uzávierka žiadaná z dôvodu stavby:

 • Právoplatné stavebné povolenie (resp. ohlásenie drobnej stavby / stavebných úprav)

V prípade, že ako splnomocnenec zastupujete oprávneného žiadateľa:

 • Splnomocnenie

Aby bola Vaša žiadosť schválená, v niektorých prípadoch budete potrebovať priložiť aj špeciálne prílohy. Žiadosť však viete odoslať aj bez špeciálnych príloh a doložiť ich neskôr. Žiadosť vieme schváliť až po tom, ako obdržíme všetky potrebné prílohy, vrátane špeciálnych.

Na uzávierku potrebujete platné povolenie. Žiadateľ je zároveň povinný po ukončení platnosti povolenia uviesť dopravné značky a dopravné zariadenia do pôvodného stavu.

Stiahnuť žiadosť

Zvláštne užívanie miestnych ciest na rozkopávkové práce

Kedy je nutné o povolenie žiadať?

Hlavné mesto Bratislava žiadajte o povolenie, ak chcete na miestnej ceste I. alebo II. triedy a na chodníkoch popri cestách I. až III. triedy:

 • realizovať rozkopávkové práce
 • realizovať pretlakové práce

Vaša žiadosť bude vybavená včas, ak podáte kompletnú žiadosť minimálne 30 dní pred plánovanou realizáciou prác.

K podaniu žiadosti budete potrebovať

Povinné prílohy:

 • Územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie s vyznačenou právoplatnosťou alebo oznámenie k ohláseniu drobnej stavby podľa druhu stavby
 • Situácia širších vzťahov
 • Okótovaný nákres miesta výkopových prác s podrobným vyznačením otvoreného výkopu alebo pretlaku popod miestnu cestu (chodník, vozovka)
 • Stanovisko od Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Ministerstva vnútra SR
 • Projekt organizácie dopravy (POD) schválený Cestným správnym orgánom

Špeciálne prílohy:

Ak nie je žiadateľ stavebník, priložte aj:

 • Splnomocnenie

Ak bude čas realizácie výkopových prác dlhší ako 7 dní, priložte aj:

 • Harmonogram práce

Aby bola Vaša žiadosť schválená, v niektorých prípadoch budete potrebovať priložiť aj špeciálne prílohy. Žiadosť však viete odoslať aj bez špeciálnych príloh a doložiť ich neskôr. Žiadosť vieme schváliť až po tom, ako obdržíme všetky potrebné prílohy, vrátane špeciálnych.

Stiahnuť žiadosť

Zvláštne užívanie miestnych ciest pre umiestnenie materiálu, lešenia, kontajneru, terasy, podujatia či ambulantného predaja

Kedy je nutné o povolenie žiadať?

O povolenie je potrebné žiadať, ak chcete:

 • usporiadať kultúrne/športové podujatie,
 • umiestniť prezentačný stánok/pódium,
 • umiestniť informačný stánok občianskeho združenia,
 • umiestniť zariadenie na ambulantný predaj,
 • pristaviť prenosovú a filmovú techniku,
 • umiestniť terasu/vonkajšie sedenie prevádzky,
 • mať zariadenie staveniska,
 • umiestniť lešenie/kontajner,
 • alebo nakrúcať film na miestnej ceste I., II. triedy, na chodníku pri prejazdných úsekoch ciest.

Zoznam miestnych ciest I. a II. triedy ↗︎

Vaša žiadosť bude vybavená včas, ak podáte kompletnú žiadosť minimálne 30 dní pred plánovanou realizáciou.

K podaniu žiadosti budete potrebovať

Povinné prílohy:

 • Širšia situácia vzťahov
 • Okótovaný nákres miesta zvláštneho užívania (v nákrese je potrebné vyznačiť rozmery - kóty)
 • Záväzné stanovisko Ministerstva vnútra SR, Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát (získate na adrese: Špitálska 14, 812 28 Bratislava. Pre viac informácií sa obráťte telefonicky priamo na dopravný inšpektorát)

Špeciálne prílohy:

Ak nie je žiadateľ stavebník, priložte aj:

 • Splnomocnenie

V prípade umiestnenia terasy priložte aj:

K žiadosti pre zariadenie staveniska, umiestnenie kontajnera, lešenia, pristavenie vozidla priložte aj:

 • Povolenie/ohlásenie stavebného úradu Podľa potreby určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení

Vyplnenú žiadosť v papierovej forme je potrebné podať do podateľne alebo zaslať poštou.

Aby bola Vaša žiadosť schválená, v niektorých prípadoch budete potrebovať priložiť aj špeciálne prílohy. Žiadosť však viete odoslať aj bez špeciálnych príloh a doložiť ich neskôr. Žiadosť vieme schváliť až po tom, ako obdržíme všetky potrebné prílohy, vrátane špeciálnych.

Stiahnuť žiadosť

Povolenie vjazdu do zákazu vjazdu

Kedy je nutné o povolenie žiadať?

Ak sa motorovým vozidlom potrebujete dostať k Vašej alebo prenajatej nehnuteľnosti alebo na miesto trvalého pobytu v zákaze vjazdu s povolením Hlavného mesta SR Bratislavy.

Vaša žiadosť bude vybavená včas, ak ju kompletnú podáte minimálne 30 dní pred tým ako plánujete vjazd do zákazu vjazdu.

K podaniu žiadosti budete potrebovať

Fyzická osoba, Právnická osoba, Fyzická osoba s ŤZP:

vlastník
nájomca
trvalý pobyt
Osvedčenie o evidencii vozidla
áno
áno
áno
List vlastníctva
áno
X
X
Nájomná zmluva
X
áno
X
Občiansky preukaz
X
X
áno
Preukázanie parkovacieho miesta
áno
áno
áno

Špeciálne prílohy:

Ak žiadateľ nie je zároveň vlastníkom alebo nájomcom nehnuteľnosti:

 • Splnomocnenie

Aby bola Vaša žiadosť schválená, v niektorých prípadoch budete potrebovať priložiť aj špeciálne prílohy. Žiadosť však viete odoslať aj bez špeciálnych príloh a doložiť ich neskôr. Žiadosť vieme schváliť až po tom, ako obdržíme všetky potrebné prílohy, vrátane špeciálnych.

Stiahnuť žiadosť

Usporiadanie siete miestnych ciest

Kedy je nutné o povolenie žiadať?

Ak ste vlastníkom pozemnej komunikácie, disponujete právoplatným stavebným povolením a kolaudačným rozhodnutím k predmetnej pozemnej komunikácii a požadujete:

 • zaradenie do siete miestnych ciest
 • vyradenie zo siete miestnych ciest
 • pretriedenie v sieti miestnych ciest

Vaša žiadosť bude vybavená včas, ak podáte kompletnú žiadosť minimálne 30 dní pred očakávaným dátumom vybavenia.

K podaniu žiadosti budete potrebovať

Povinné prílohy:

 • Preukázanie vlastníckeho vzťahu Hlavného mesta SR Bratislavy ku zatrieďovanej miestnej ceste
 • Technický popis usporadúvanej pozemnej komunikácie v 3 kópiách
 • Zameranie na podklade katastrálnej mapy v 3 kópiách
 • Kópie dokladov k pozemnej komunikácii
 • Záväzné stanovisko budúceho správcu k prevzatiu predmetnej pozemnej komunikácie do správy a údržby

Špeciálne prílohy:

V prípade zastupovania žiadateľa treťou osobou:

 • Splnomocnenie

V prípade, že sa nezachovali pôvodné doklady ani pôvodná projektová dokumentácia:

 • Vypracovaná zjednodušená projektová dokumentácia skutočného realizovania stavby

Pri vyraďovaní zo siete miestnych ciest potrebujete:

 • Predbežná dohoda medzi pôvodným majetkovým správcom a budúcim majetkovým správcom o spôsobe prevodu majetku
 • Písomné deklarovanie budúceho spôsobu využitia pozemku a pozemnej komunikácie

Pri pretrieďovaní miestnych ciest:

 • Písomný súhlas pôvodného správcu s odovzdaním pozemnej komunikácie
 • Písomný súhlas budúceho správcu s prevzatím pozemnej komunikácie

Aby bola Vaša žiadosť schválená, v niektorých prípadoch budete potrebovať priložiť aj špeciálne prílohy. Žiadosť však viete odoslať aj bez špeciálnych príloh a doložiť ich neskôr. Žiadosť vieme schváliť až po tom, ako obdržíme všetky potrebné prílohy, vrátane špeciálnych.

Radi by sme dali do pozornosti, že...

Za vydanie rozhodnutia vo veci usporiadania pozemných komunikácií neplatíte správny poplatok.

Bez majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod pozemnou komunikáciou (navrhnutou na zaradenie do siete miestnych ciest) v prospech hlavného mesta SR Bratislavy, nie je možné predmetnú pozemnú komunikáciu zaradiť do siete miestnych ciest. Majetkovoprávne vzťahy vybavuje v samostatnom procese Sekcia správy nehnuteľností magistrátu.

Každá pozemná komunikácia, ktorá je navrhnutá na zaradenie do siete miestnych ciest, musí byť bezodplatne prevedená do majetku hlavného mesta SR Bratislavy.

 • Prevod nových stavieb pozemných komunikácií do majetku mesta vybavuje v samostatnom procese oddelenie geodetických činností magistrátu – prosíme kontaktujte v danom prípade toto oddelenie pre dalšie informácie – a tiež prevod pozemných komunikácií, ktoré boli skolaudované v minulosti, ale neboli zatriedené do siete miestnych ciest.
 • Pozemné komunikácie, ktorých vlastníctvo bolo osvedčené príslušným stavebným úradom (na základe predloženého zjednodušeného pasportu v zmysle § 104 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon - v znení neskorších predpisov), vybavuje v samostatnom procese oddelenie správy komunikácií magistrátu, prosíme kontaktujte v danom prípade toto oddelenie pre ďalšie informácie.

Pozemnú komunikáciu je možné zaradiť do siete miestnych ciest I. II. III. a IV. triedy a to na základe jej parametrov.

 • Ak bude miestna cesta zaradená do siete miestnych ciest ako cesta I. alebo II. triedy, jej vlastníkom a správcom bude hlavné mesto SR Bratislava.
 • Ak bude miestna cesta zaradená do siete miestnych ciest ako cesta III. alebo IV. triedy, jej vlastníkom bude hlavné mesto SR Bratislava a správcom príslušná mestská časť.

K tomu je potrebné získať Záväzné stanovisko príslušnej mestskej časti k budúcej správe predmetnej pozemnej komunikácie.

Stiahnuť žiadosť

Vyhradené parkovanie

Kedy je nutné o povolenie žiadať?

Hlavné mesto Bratislava žiadajte o povolenie, ak potrebujete vyhradené parkovanie na miestnej ceste I. až II. triedy a na chodníkoch a prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy.

V zónach so zavedenou parkovacou politikou môže byť vydané povolenie vyhradeného parkovania len osobám s parkovacím preukazom fyzickej osoby so zdravotným postihnutím.

Vaša žiadosť bude vybavená včas, ak podáte kompletnú žiadosť minimálne 30 dní pred očakávaným dátumom vybavenia.

K podaniu žiadosti budete potrebovať

Povinné prílohy:

 • dokladovanie žiadosti dokumentom, na základe ktorého sa požaduje povolenie (fyzická osoba dokladuje trvalý pobyt občianskym preukazom, právnická osoba dokladuje sídlo alebo prevádzku vlastnenej nehnuteľnosti listom vlastníctva a prenajatej nehnuteľnosti zmluvou o prenájme)
 • kópia osvedčenia o evidencii vozidla
 • stanovisko od Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Ministerstva vnútra SR
 • Projekt organizácie dopravy (POD) schválený Cestným správnym orgánom (parkovacie miesto musí byť okótované, ak sa nachádza na chodníku musí obsahovať navyše okótovanú voľnú šírku chodníka a kóty šírky medzi parkovacím miestom a pevnou prekážkou ako napr. múr, verejné osvetlenie, zeleň atď.)
 • kópia parkovacieho preukazu podľa § 17 zákona č. 447/2008 Z.z.
 • kópia komplexného posudku podľa § 15 zákona č. 447/2008 Z.z.
Určenie použitia dopr. značiek a dopr. zariadení
Záväzné stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu
Kópia preukazu totožnosti
Kópia osvedčenia o evidencii vozidla
Kópia parkovacieho preukazu podľa § 17 zákona č. 447/2008 Z.z.
Kópia komplexného posudku podľa § 15 zákona č. 447/2008 Z.z.**
Kópia nájomnej zmluvy
Právnická osoba – vlastník prevádzky
áno
áno
nie
áno*
nie
nie
nie
Právnická osoba – nájomca prevádzky
áno
áno
nie
áno*
nie
nie
áno
Fyzická osoba
áno
áno
áno
áno
nie
nie
nie
Fyzická osoba so zdravotným postihnutím
nie
nie
áno
áno
áno
áno
nie
 • Dokumenty potrebné na predĺženie platnosti povolenia fyzickej osoby so zdravotným postihnutím: kópia aktuálneho komplexného posudku podľa § 15 zákona č. 447/2008 Z.z. ** a čestné prehlásenie, že nenastala zmena osobných údajov a parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím

*Projekt organizácie dopravy musí byť určený cestným správnym orgánom s uvedením čísla zápisnice a porad. čísla **nie je potrebné dokladovať v prípade, ak sú miesta vyhradené pre zákazníkov prevádzky ***alebo list vlastníctva

Na predĺženie platnosti povolenia fyzickej osoby so zdravotným postihnutím budete potrebovať čestné prehlásenie, že nastala zmena osobných údajov a parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím.

Špeciálne prílohy:

Ak žiadateľ nie je osoba, pre ktorú má byť povolenie vydané:

 • Splnomocnenie

Ak je žiadateľ držiteľom parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím:

 • Kópia parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím

Aby bola Vaša žiadosť schválená, v niektorých prípadoch budete potrebovať priložiť aj špeciálne prílohy. Žiadosť však viete odoslať aj bez špeciálnych príloh a doložiť ich neskôr. Žiadosť vieme schváliť až po tom, ako obdržíme všetky potrebné prílohy, vrátane špeciálnych.

Stiahnuť žiadosť

Zvláštne užívanie na uvedenie miestnej cesty do pôvodného stavu - porucha vedenia

Povolenie na zastavovanie na zastávke pre turistické autobusy ,,Most SNP“

Kedy je nutné o povolenie žiadať?

Ak ste dopravca, ktorý prostredníctvom autobusov zabezpečuje služby obsluhy výletných lodí prichádzajúcich do Bratislavy a potrebuje pre tento účel využívať na zastavovanie zastávku určenú pre turistické autobusy ,,Most SNP“ na Rázusovom nábreží. Táto zastávka slúži výlučne na účely nástupu/výstupu cestujúcich (turistov) k výletným lodiam v prístave.

K podaniu žiadosti budete potrebovať

 • zoznam vozidiel (autobusov) s uvedením EČV, pre ktoré žiadateľ požaduje zastavenie na zastávke
 • kópia osvedčenia o evidencii vozidla (autobusu), pre ktoré žiadateľ požaduje zastavenie na zastávke
 • kópia zmluvy s lodnou spoločnosťou alebo cestovnou agentúrou, pre ktorú zabezpečuje žiadateľ presun cestujúcich (turistov) z lodí kotviacich v prístave do centra mesta a späť
 • kópia povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy alebo licencie Spoločenstva podľa zákona 56/2012 Z.z. o cestnej doprave
 • zoznam lodí, ku ktorým je zabezpečovaná doprava
Stiahnuť žiadosť

Iné

Zriadenie vjazdu/Pripojenie

Zvláštne užívanie miestnych ciest pre prepravu nadmerného a nadrozmerného nákladu

Umiestnenie alebo výrub cestnej zelene

Vydanie stanoviska CSO ako dotknutého orgánu v územnom konaní/vydanie súhlasu CSO k uloženiu, rekonštrukcií, odstránenie inžinierskych sietí

Povolenie na parkovanie v záhradkarskej oblasti na Peknej ceste

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení

Konzultácia s cestným správnym orgánom ohľadom konkrétnych problémov v súvislosti s tvorbou projektu organizácie dopravy je možná po rezervácii cez tento odkaz ↗︎.

Upozorňujeme, že konzultácia neslúži na získanie stanovísk.

Kontakt

Oddelenie dopravných povolení

Dokumenty

Zápisnice o úpravách cestnej premávky, o určení dopravného značenia