Frekventovaná ulica predstavuje jeden z hlavných prístupov do a z Dúbravky a  zabezpečuje spojenie s obchvatom mesta. Jej rozšírenie zo súčasnej dvojpruhovej komunikácie na štvorpruhovú bude viesť k plynulejšej doprave a zlepšeniu podmienok pre MHD. Rovnako odbremení časť Lamačskej cesty smerom na Lamač a Záhorskú Bystricu. Projekt počíta s rozšírením v úseku od križovatky s ulicou M. Sch. Trnavského po križovatku s ulicou Polianky, kde nadviaže na už vybudovanú štvorpruhovú cestu.

Realizácia stavby je rozdelená na tri etapy, zhotoviteľ má na ukončenie dobudovania pruhov a obnovu viac ako pol kilometra dlhej existujúcej komunikácie 12 mesiacov. Výstavba je navrhnutá tak, aby v čo najmenšej miere obmedzovala dopravu. Najviac dočasné obmedzenia obyvateľky a obyvatelia pocítia v rámci prvej etapy, počas ktorej budú vybudované dva nové pruhy. Táto etapa bude realizovaná za súčasnej prevádzky na existujúcej komunikácii za zníženej rýchlosti 30 km/hod.

Druhá etapa počíta s rekonštrukciou existujúcej komunikácie Harmincova v celej dĺžke, vrátane dobudovania a úprav dažďových vpustov a dobudovania cestnej svetelnej signalizácie. Doprava bude v oboch smeroch presmerovaná na už vybudované pruhy, práce na tejto etape teda budú realizované za plnej premávky.

Tretia etapa sa týka prác spojených s vodorovným dopravným značením a dobudovaním ostrovčeka v križovatke Polianky, tieto práce si nebudú vyžadovať úpravu dopravy, s výnimkou dočasných výluk počas víkendov či večerných hodín. V rámci rekonštrukcie pribudnú aj nové semafory a verejné osvetlenie, zmodernizujú sa zastávky MHD a zlepšia sa aj podmienky pre peších zvýšením bezpečnosti na priechodoch pre chodcov.

Harmonogram

Júl 2023 – September 2023: 2. etapa výstavby

 • rekonštrukcia starej vozovky, doprava bude presmerovaná na novovybudované jazdné pruhy pri štadióne
 • vjazd a výjazd z Lipského ulice bude naďalej uzavretý
 • vjazd a výjazd z ulice Pri Suchej Vydrici bude takisto uzavretý
 • Chodník od autopredajne k Húščavovej ulici bude z dôvodu jeho rekonštrukcie dočasne uzavretý približne do 20. 7. 2023. V rámci obchádzkovej trasy bude dočasne otvorený priechod pre chodcov od Húščavovej cez vozovku Harmincovej k obchodnému domu. Tento priechod bude opäť uzavretý po sprístupnení opravovanej časti chodníka od autopredajne, teda okolo 20. 7. 2023.

Január – Jún 2023

 • realizácia podkladu zo štrkodrvy a s ním súvisiace zemné práce
 • úprava vodovodných šácht v havarijnom stave
 • nové kamenné obrubníky, prídlažba a stĺpy verejného osvetlenia
 • položenie asfaltu na novo vybudovanom úseku cesty

November a december 2022

 • vytyčovanie a prekládka inžinierskych sietí spojené s výkopovými prácami
 • frézovanie asfaltových konštrukčných vrstiev
 • búracie práce časti vozovky a obrubníka, demontáž verejného osvetlenia, osádzanie nových stožiarov verejného osvetlenia
 • budovanie podložia komunikácie

Október 2022

 • od 3.10.2022 bude uzavretá Lipského ulica z Harmincovej. Obchádzková trasa bude viesť po Húščavovej ulici. Od tohto termínu bude takisto uzavreté parkovisko pred zimným štadiónom.

September 2022 – začiatok prác na 1. etape:

 • zriadenie staveniska medzi Húščavovou a Ulicou Ľ. Zúbka
 • vjazd z Harmincovej do Lipského ulice bude dočasne uzavretý (od októbra 2022)
 • zastávky MHD v oboch smeroch budú dočasne posunuté na začiatok Harmincovej, ku križovatke s M. Sch. Trnavského
 • pre chodcov budú vytvorené lávky a obchádzkové trasy, ktoré budú označené
 • doprava bude zachovaná v oboch smeroch, jazdné pruhy budú zúžené a rýchlosť znížená na 30 km/h.
MicrosoftTeams-image (155).png

Skica rozšírenia Harmincovej (zdroj: ITB Development)