Pár faktov o nakladaní s komunálnym odpadom

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 je 41,33%
    Zber, prepravu za účelom zhodnotenia a zneškodnenia komunálneho odpadu zabezpečuje akciová spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), ktorej jediným akcionárom je hlavné mesto. Spáliteľný a materiálovo ináč nevyužiteľný odpad je energeticky zhodnocovaný a termicky zneškodňovaný v spaľovni odpadu vo Vlčom hrdle.
    Bola postavená v rokoch 1974 -1977 ako prvá v povojnovom Československu a po rokonštrukcii v roku 2002 (technológie zneškodňovania odpadu a čistenia spalín) spĺňa európske emisné limity vypúšťaných látok.
    Počas predpokladanej dvadsaťpäťročnej prevádzky po rekonštrukcii dokáže spaľovňa spáliť ďalšie 3 mil. ton odpadu. Maximálna kapacita spaľovne je 135 tisíc ton odpadu ročne.

Bratislava ocenená za nakladanie s bioodpadom

Hlavné mesto získalo špeciálne ocenenie v súťaži ENVIROMESTO 2019 organizovanej Ministerstvom životného prostredia SR a SAŽP za projekt „Nakladanie s bioodpadom zo zelene a podpora komunitného kompostovania“ na X. ročníku medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR.
Zoznam osôb oprávnených na zber a prepravu komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislavy podľa §81 ods.13 zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.