Dane a poplatky

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čo je komunálny odpad?

Komunálny odpad je zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku, zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

Kontakt

Adresa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Blagoevova 9, P.O.BOX 76 850 05 Bratislava
Na túto adresu môžete zaslať svoje oznámenia a žiadosti (ako fyzické aj právnické osoby).
+421 2 5935 6954
zavolať
zakazka@bratislava.sk
napísať

Kedy vzniká poplatková povinnosť?

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí obci miestny poplatok podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Poplatková povinnosť vzniká dňom nadobudnutia oprávnenia užívať nehnuteľnosť (kúpa nehnuteľnosti alebo užívanie nehnuteľnosti) na území hlavného mesta. Vašou povinnosťou je oznámiť (prostredníctvom formulára) skutočnosti rozhodujúce pre vznik, zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

Na koho sa vzťahuje poplatková povinnosť?

1
fyzická osoba, ktorá je na území hlavného mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území hlavného mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“)
2
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území hlavného mesta na iný účel ako na podnikanie
3
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území hlavného mesta na účel podnikania

Čo potrebujete pre úspešné vyplnenie formulára?

    Elektronický občiansky preukaz (e-ID)
    List vlastníctva (doklad preukazujúci vzťah k nehnuteľnosti)
    Nájomnú zmluvu (ak sa prihlasujete ako nájomca)
    Zmluva o výkone správy (ak sa prihlasujete ako správca)
    Výpis z obchodného alebo živnostenského registra (ak ste podnikateľ/právnická osoba)