Primátor

Námestníci primátora

1. námestníčka primátora

V súlade s ustanoveniam zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave je poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Tatiana Kratochvílová s účinnosťou od 7.12.2018 poverená zastupovaním primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo funkcii prvej námestníčky primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Prvá námestníčka primátora zastupuje primátora v prípade jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie, ostatní námestníci zastupujú primátora v poradí:
1
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová
2
Ing. Jakub Mrva
Fotka - Tatiana Kratochvílová

Ing. Tatiana Kratochvílová

Adresa: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava
+421 2 59 356 552
zavolať
tatiana.kratochvilova@bratislava.sk
napísať

Námestníčka primátora

V súlade s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. je poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Mgr. Lenka Antalová Plavuchová účinnosťou od 08.03.2021 poverená zastupovaním primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo funkcii námestníčky primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Námestníčka primátora zastupuje primátora v prípade neprítomnosti primátora a prvej námestníčky primátora.
Fotka - Lenka Antalová Plavuchová

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová

Adresa: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava
+421 2 59 356 241
zavolať
lenka.antalova.plavuchova@bratislava.sk
napísať

Námestník primátora

V súlade s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. je poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Jakub Mrva účinnosťou od 01.01.2023 poverený zastupovaním primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo funkcii námestníka primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Námestník primátora zastupuje primátora v prípade neprítomnosti primátora a prvej námestníčky primátora.
Fotka - námestník primátora Ing. Jakub Mrva

Ing. Jakub Mrva

Adresa: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava
+421 2 59 356 309
zavolať
jakub.mrva@bratislava.sk
napísať