Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu určuje Ing. arch. Matúšovi Vallovi, primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat v sume 7 222€.

V súlade s ust. § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zverejňuje výšku platu, ktorá patrí:

  • Ing. Tatiane Kratochvílovej za výkon funkcie prvej námestníčky primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo výške 5 055€
  • Mgr. Lenke Antalovej Plavuchovej za výkon funkcie námestníčky primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo výške 5 055€
  • Ing. Jakubovi Mrvovi za výkon funkcie námestníka primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo výške 5 055€

a ktorá je stanovená v Poriadku odmeňovania ↗︎ poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 63/2023 ↗︎ zo dňa 16.2.2023.

V znení vyššie uvedeného uznesenia sú odmeny poslancov mestského zastupiteľstva verejne dostupné online ↗︎.