Technická mapa mesta

Hlavné mesto SR Bratislava vytvára podľa geodetických dokumentácií bázu digitálnej technickej mapy mesta, z ktorej formou výstupov poskytuje verejnosti informácie o priestorovom usporiadaní stavieb a ich technického vybavenia v súlade s legislatívou mesta.

Postup na vybavovanie podaní

Technická mapa mesta obsahuje informácie o geometrickom usporiadaní stavieb, vrátane ich technickej infraštruktúry, na povrchu i pod zemským povrchom so znázornením jeho reliéfu. Jej digitálna báza údajov je základným zdrojom priestorových informácií pri plánovaní a príprave stavieb.

Správu digitálnej technickej mapy Bratislavy vykonáva Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, oddelenia informačných technológií.

Údržbu digitálnej mapy vykonáva správca mapy aktualizáciou jej obsahu na základe vyhotovenej geodetickej dokumentácie skutočného vykonania stavby.

Geoshoping a georeceiving ↗︎

Pracovisko na vybavenie podaní:

Kancelária prvého kontaktu: Primaciálne nám. 1, prízemie vľavo

Agenda – digitálna a technická mapa: Tel.: +421 593 564 85

Evidencia geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby

Pri kolaudácii stavieb na území hlavného mesta predkladá stavebník stavebnému úradu potvrdenie hlavného mesta o evidovaní geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby vyhotovenej geodetom a kartografom stavby.

Podklady pre vydanie potvrdenia:

 • Záznam o evidovaní geodetickej dokumentácie skutočného vykonania stavby (tlačivo je k dispozícii na pracovisku Kancelárie prvého kontaktu, kde ho treba po vyplnení odovzdať). V tlačive sa vypĺňa:
  • údaje o stavbe: názov stavby, stavebné objekty, číslo stavebného povolenia
  • údaje o stavebníkovi: právnická osoba uvedie úplný názov a druh organizácie, IČO , fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, úplná adresa vrátane PSČ
  • mená osôb: meno a priezvisko osoby, ktorá vybavuje evidovanie, meno, priezvisko a číslo oprávnenia autorizovaného geodeta, ktorý autorizoval geodetickú dokumentáciu
  • územná príslušnosť stavby (kde je stavba postavená), katastrálne územie, parcelné čísla, názov ulice

Priložená geodetická dokumentácia musí obsahovať grafické a meračské zdokumentovanie vybudovaných stavebných objektov, to znamená polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia stavebne dokončených objektov (môžu byť aj časti objektov), ktoré sú pripravené na kolaudačné konanie:

Dokumentácia v papierovej, resp. v elektronickej forme má obsahovať:

 1. Polohopisný a výškopisný plán, zobrazujúci grafické znázornenie skutočnej polohy a výšok novovybudovaných pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení v záväznom geodetickom systéme.
 2. Zoznamy súradníc, v ktorých sú čísla identických bodov a k ním priradené hodnoty x, y, z - v súradnicových systémoch JTSK a Bpv.
 3. Technickú správu, v ktorej sú informácie o priebehu a výsledkoch merania a v prípade určenia technológiou globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) súradnice bodov PPBP v ETRS89 a Bpv.
 4. Doplňujúce údaje (náčrt zmien, zobrazujúci čísla a polohu identických, podrobných bodov a klady meračských náčrtov - ak sa rozsah zamerania nedal zobraziť v jednom výkrese.)

Elektronická forma dokumentácie dodaná na vhodnom médiu resp. poslaná prostredníctvom elektronickej služby Georeceive má mať označenie a formát súborov:

 1. Polohopisný a výškopisný plán - textový súbor DXF, pomenovaný „a.dxf“
 2. Zoznam súradníc a výšok - textový súbor TXT, pomenovaný „b.txt“
 3. Technická správa – textový súbor RTF, pomenovaný „c.rtf“
 4. Doplňujúce údaje (náčrt zmien) - textový súbor DXF , pomenovaný „d.dxf“
 • V prípade zasielania elektronickej geodetickej dokumentácie službou Georeceive kópia tej časti dokumentácie, kde je v origináli podpis a pečiatka autorizovaného geodeta v súbore PDF pomenovanom „e.pdf“.
 • V prípade kompresie elektronických dát je možné použiť formát ZIP v spoločnom archíve pomenovanom „x.zip“.

Pracovisko správcu technickej mapy mesta po obdržaní skontroluje správnosť a úplnosť geodetickej dokumentácie stavby a jej priestorové umiestnenie. Po kontrole údaje formulára zapíše do evidencie a po zápise správca potvrdí tlačivo a odovzdá ho na pracovisko Kancelárie prvého kontaktu na vydanie.

Ak návrh zápisu má nedostatky, správca DTMM vyzve kontaktnú osobu aby nedostatky odstránila. Pre urýchlenie odstránenia nedostatkov sa odporúča uviesť kontaktné spojenie – telefón, elektronická pošta a pod.

Tlačivo záznamu o evidovaní geodetickej dokumentácie stavby PDF ↗︎ Tlačivo záznamu o evidovaní geodetickej dokumentácie stavby DOC ↗︎

Evidencia prevádzkovateľov sietí technického vybavenia

V evidencii prevádzkovateľov sietí je vedená každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá na území hlavného mesta nakladá v rámci svojho predmetu činnosti s vedeniami a objektami technického vybavenia a ktorá je dotknutým podnikom poskytujúcim vyjadrenie k umiesteniu stavby v územnom a stavebnom konaní.

Pod technickým vybavením sa rozumie najmä súbor inžinierskych sietí, stavebných a prevádzkových objektov a plôch, slúžiacich k zásobovaniu energiou, teplom, vodou, svetlom, k odkanalizovaniu daného územia, pre telekomunikácie, káblovú televíziu, diaľkové káble, oznamovacie a zabezpečovacie káble, ropovody, účelové siete a ich domové prípojky.

Každý prevádzkovateľ je povinný oznámiť údaje pre zverejnenie zoznamu prevádzkovateľov do 1.7.2016.

Postup na vybavenie

Prevádzkovateľ (jeho zástupca) oznámi tieto údaje:

 • názov, sídlo a adresa podniku vrátane IČO,
 • meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, telefonický kontakt a e-mailová adresa,
 • zoznam druhov zariadení,
 • trasy a umiestenie

Tlačivo je k dispozícii na pracovisku Kancelárie prvého kontaktu, kde ho môže prevádzkovateľ po vyplnení aj odovzdať.

Potvrdené tlačivo možno poslať e-mailom na adresu [email protected] alebo poštou na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie informačných technológii – referát geoinformačného systému Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava

Zoznam prevádzkovateľov zverejňuje hlavné mesto prostredníctvom sieťových služieb. V zozname sú uvedené evidenčné číslo, názov podniku a kontaktné údaje.

Evidenčné číslo prevádzkovateľa určí správca mapy a do 15 dní oznámi prevádzkovateľovi zverejnenie v zozname.

Tlačivo pre evidenciu prevádzkovateľov sietí technického vybavenia PDF ↗︎ Tlačivo pre evidenciu prevádzkovateľov sietí technického vybavenia DOC ↗︎

Poskytovanie údajov z technickej mapy mesta

Mesto Bratislava vytvára podľa geodetických dokumentácií databázu digitálnej technickej mapy mesta, z ktorej formou výstupov poskytuje verejnosti informácie o priestorovom usporiadaní stavieb a ich technického vybavenia.

Údaje z technickej mapy mesta sú poskytované formou pužívateľských výstupov.

Postup na vybavenie Žiadateľ vyplní predpísané tlačivo „Objednávka...“.

Portál elektronických služieb

V tlačive sa vypĺňa:

 • identifikačné údaje žiadateľa (odberateľa), názov/meno a priezvisko, úplná adresa sídla/bydliska vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktné údaje: telefón, fax, e-mail,
 • požadované údaje (na základe ktorých správca technickej mapy mesta vyhotoví mapový podklad), nomenklatúra mapových listov, požadovaný rozsah v km2, vymedzenie ulicami, parcelným číslom, priložiť schému (možno nakresliť ručne), mierka,
 • variant obsahu, polohopis, výškopis, inžinierske siete, iné,
 • forma, xeroxové (čierno-biele) kópie, tlač na ink-jet plotri, digitálne údaje,
 • formát, veľkosť (papier) A1, A3, digitálny formát CIT, JPG, DGN, DXF
 • účel použitia mapového diela,
 • dátum, meno, podpis (pečiatka) zodpovednej osoby – odberateľa.

Objednávku možno podať e-mailom na adresu: [email protected] alebo poštou na adresu: Magistrát hl. m. SR Bratislavy, oddelenie informačných technológií – referát geoinformačného systému Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava

Zodpovedný pracovník referátu geoinformačného systému pripraví požadované údaje podľa objednávky.

Dĺžka prípravy digitálnych podkladov závisí od rozsahu územia, mierky (1:500 - 1:2000), formy výstupu (cit, jpg, dgn, dxf), tlače. Pri menšom rozsahu 1-2 mapové listy sa objednávka vybaví do nasledujúceho dňa, pri rozsahu viac ako dva mapové listy, alebo mierka väčšia ako 500 - objednávka sa vybaví najneskôr do 5 dní, pričom sa prihliada na požiadavky zákazníka. Do každého mapového výstupu, či už v tvare rastrovom alebo vektorovom, treba zapracovať geodetickú dokumentáciu stavieb, čo zaberie najviac času z celej prípravy digitálnych údajov.

V prípade, že sa požadovaný výstup nedá vyhotoviť, pracovník kontaktuje objednávateľa telefonicky, e‑mailom, alebo faxom (podľa údajov uvedených v objednávke) a dohodne sa na ďalšom postupe.

Ak je objednávka vybavená, pracovník telefonicky kontaktuje odberateľa (objednávateľa), aby si prišiel prevziať šek na zaplatenie na poštovom úrade, alebo je možnosť úhrady aj prevodným príkazom cez banku. Výška úhrady je stanovená podľa cenníka schváleného primátorom mesta.

 • Číslo účtu - IBAN: SK17 7500 0000 0000 2582 5893
 • Adresát: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Po preukázaní dokladu o zaplatení, pracovník dá odberateľovi podpísať dodací list a vydá mu požadovaný výstup. Pri objednávke formou e-mailu zodpovedný pracovník vybaví túto objednávku taktiež po obdržaní výpisu z banky elektronickou poštou. Poštou odberateľ obdrží opečiatkovanú a podpísanú faktúru, ktorú vystaví zodpovedný pracovník referátu geoinformačného systému.

Objednávka na poskytnutie údajov z mapového diela hlavného mesta SR Bratislavy PDF ↗︎ Objednávka na poskytnutie údajov z mapového diela hlavného mesta SR Bratislavy DOC ↗︎

Dokumenty

Evidencia geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby

Evidencia prevádzkovateľov sietí technického vybavenia

Poskytovanie údajov z technickej mapy mesta