Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná, Meniareň Kaštieľska

Kohezny fond
Logo - Ministerstvo Dopravy a výstavby SR

Miesto realizácie projektu: Bratislava - mestská časť Ružinov

Prijímateľ projektu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Partner projektu: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Výška nenávratného finančného príspevku prijímateľa – Hlavné mesto SR Bratislava: 1 900 €

Výška nenávratného finančného príspevku partnera – Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť: 91 817,50 €

Celková výška nenávratného finančného príspevku za projekt: 93 717,50 €

Ciele projektu

Navrhovaný projekt sa skladá z hlavnej aktivity, ktorú bude realizovať žiadateľ – Hlavné mesto SR Bratislava a druhej hlavnej aktivity, ktorú bude realizovať partner projektu – Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. Prvým cieľom projektu je zabezpečenie realizácie hlavnej aktivity, ktorá spočíva v odbornom dohľade nad prípravou projektovej dokumentácie a zapojení sa do procesu pripomienkovania a následne vo vypracovaní správy z kontroly kvality projektovej dokumentácie. Druhým cieľom projektu je zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavbu novej meniarne s názvom Kaštieľska.

Opis projektu

Aktivity realizované prijímateľom projektu: Hlavné mesto SR Bratislava

Aktivita č. 1: Kontrola kvality projektovej dokumentácie pre meniareň Kaštieľska

Realizácia aktivity bude spočívať v odbornom dohľade nad prípravou projektovej dokumentácie a zapojení sa do procesu pripomienkovania a následne vo vypracovaní správy z kontroly kvality projektovej dokumentácie.

Aktivity realizované partnerom projektu: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Aktivita č. 1: Meniareň Kaštieľska – projekčné práce

Realizácia aktivity spočíva v zabezpečení vypracovania projektovej dokumentácie. Aktivita bude zabezpečená dodávateľským spôsobom a to na základe zmluvného vzťahu, ktorý vzišiel z verejného obstarávania - Trolejbusové trate v Bratislave – projekčné práce, v ktorej spomínaná meniareň s pracovným názvom Kaštieľska 20 bola zahrnutá. Napájanie novej trate elektrickou energiou bude riešené z existujúcej meniarne Ružová dolina (úsek na Bajkalskej) a z novej meniarne Kaštieľska (úsek na Hraničnej a Mlynských nivách), ktorá tiež posilní napájanie existujúcej trate na Gagarinovej ulici v súvislosti s pripravovanou prevádzkou 24-metrových trolejbusov na linke 71.

Merateľný ukazovateľ pre jednotlivé aktivity projektu za prijímateľa projektu – Hlavné mesto SR Bratislava

Aktivita č. 1: Kontrola kvality projektovej dokumentácie pre meniareň Kaštieľska

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu – 1

Merateľný ukazovateľ pre jednotlivé aktivity projektu za partnera projektu – Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Aktivita č. 1: Meniareň Kaštieľska – projekčné práce

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu – 5

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk ↗︎