Kultúrne dedičstvo

Viac ako polovica sochárskej výzdoby atiky Primaciálneho paláca je obnovená

12.5.2022

Reštaurovanie sochárskej výzdoby atiky Primaciálneho paláca vrátane balustrády bolo nevyhnutné z dôvodu havarijného stavu sochárskej výzdoby tejto našej národnej kultúrnej pamiatky.

Aktuálne reštaurátorské práce zamerané na reštaurovanie historických sôch na atike Primaciálneho paláca sa začali 6. marca 2019. Spôsob a rozsah prác pamiatkovej obnovy určil reštaurátorský výskum z roku 2016. V roku 2018 boli vysúťažené práce a následne začiatkom novembra 2018 bola zazmluvnená obnova a reštaurovanie atiky Primaciálneho paláca a jej sochárskej výzdoby v trvaní 30 mesiacov a v hodnote približne 540-tis. €. Na reštaurovanie sochárskej výzdoby získalo mesto aj grant Nadácie VÚB vo výške 50 000 €.

Alegorické sochy v atikovej časti priečelia sú súčasťou výzdoby Primaciálneho paláca. Vznikli v čase výstavby paláca v rokoch 1779-80 a ich autormi boli sochári J. Kogler a F. Prokop. K výzdobe atiky patria aj štyri dekoratívne vázy, vytvorené J.A. Messerschmidtom a veľký erb kardinála Batthyanyiho so železným kardinálskym klobúkom.

Sochy boli v 20. storočí viackrát reštaurované. Prvá obnova sa realizovala po roku 1903, keď mesto získalo budovu paláca do svojho majetku. Ďalšia obnova sa uskutočnila počas prvej republiky, tá však nemala charakter reštaurovania. V roku 1969 výzdobu atiky obnovil sochár Jozef Pospíšil a posledné reštaurovanie sa uskutočnilo v rokoch 1989-90. Od poslednej obnovy ubehlo už takmer 30 rokov a tento čas zanechal viditeľné stopy nielen na kamennej hmote sôch, ale aj na ich tiahlovom ukotvení.

Predmetom súčasnej náročnej opravy atiky je reštaurovanie súsošia kombináciou konzervačnej a rekonštrukčnej metódy. Cieľom je fyzická záchrana originálu a maximálne možné zachovanie autentickej hmotnej a pamiatkovej podstaty. Záchranné opatrenia si vyžiadal predovšetkým značne narušený technický stav. Cieľom sanácie a reštaurovania bola aj obnova tohto kvalitného výtvarného a architektonicko-sochárskeho diela, ktoré významne dotvára mestské prostredie.

V prvej etape reštaurovania atiky, ktorá prebiehala od marca 2019 do konca októbra 2019, bola zrealizovaná severovýchodná časť sochárskej výzdoby atiky: polovica kamenej atikovej balustrády, dve kamenné Vázy, prvé súsošie – Alegória štúdia a vzdelania, druhá socha – Alegória múdrosti, tretia socha – Alegória skromnosti a erb prímasa – arcibiskupský erb.

Postup sanácie a reštaurátorských prác zahŕňa etapy:

  • konsolidovanie a lokálna stabilizácia najviac degradovaných častí,
  • revízia kotviacich kovaných tiahel, ktoré zabezpečujú stabilitu plastík,
  • demontáž všetkých uvoľnených častí kameňa,
  • celkové očistenie povrchov sochárskej výzdoby,
  • dotvorenie poškodených a chýbajúcich častí plastickej výzdoby a profilácie architektúry, domodelovanie, štrukturálne scelenie, farebné zjednotenie a zakonzervovanie a hydrofobizačná úprava povrchu zreštaurovaného povrchu kameňa,
  • konzervovanie a farebná povrchová úprava kovových prvkov sochárskej výzdoby vrátane kovových stabilizačných tiahel, prezlátenie častí kovových atribútov sochárskej výzdoby 24 karátovým zlatom formou mixtionového zlátenia (hroty kópií plastík a strapce arcibiskupského klobúka)

Na jar 2020, akonáhle to dovolí počasie, bude opäť postavené lešenie a reštaurátorské práce budú pokračovať. Predpokladaný termín odovzdania celého zreštaurovaného diela je september 2020. Súčasťou odovzdaných prác bude aj záverečná reštaurátorská správa obsahujúca podrobné zdokumentovanie celého priebehu reštaurovania.

fotka detailov Primaciálneho paláca
fotka detailov Primaciálneho paláca
fotka detailov Primaciálneho paláca
fotka detailov Primaciálneho paláca
logo Nadácie VÚB

Zdieľať