Zeleň

Hlavné mesto predstavilo kroky, ktoré bratislavská samospráva podnikne pre zastavenie ťažby v lesoch na území Bratislavy a BSK

24.1.2019

Na začiatku minulého roka sa zástupcovia MPRV uzniesli na pozastavení úmyselnej ťažby dreva v oblasti Devínskej Kobyly a Vydrice, až kým nedôjde k spoločnej dohode: pracovnej skupiny zástupcov MPRV, štátneho podniku LESY SR a odbornej a občianskej verejnosti.

Štátny podnik LESY SR však pred niekoľkými týždňami porušil všetky dohody a bez akéhokoľvek oboznámenia verejnosti obnovil ťažbu dreva v najcennejších bratislavských lokalitách.

Desiatky zdravých stromov s vysokou kultúrnou, biologickou a estetickou hodnotou (vyše 120 ročné duby a buky) boli vyrúbané celkom zbytočne a v rozpore s dobrými mravmi, a tieto stratené hodnoty už Bratislavčanom nedokáže nikto vynahradiť.

Hlavné mesto sa preto rozhodlo spojiť záujmy jednak odbornej a širokej verejnosti, ale aj záujmy zástupcov jednotlivých mestských častí Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja a vyzvať kompetentné štatutárne orgány k stretnutiu, kde spolupráci pre zastrešenie ochrany lesov na území BSK a hlavného mesta.

Od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstva životného prostredia sa vyžaduje konkrétne:

 1. **Aby obmedzili, prípadne aj úplne vylúčili ťažbu v ekologicky najviac citlivých a rekreačne významných lokalitách** (Máme na mysli predovšetkým len na územiach: CHKO Malé Karpaty, Dunajské luhy, Devínska Kobyla)
  
 2. **Aby iniciovali začatie konania o zmene v súčasnosti platného Programu starostlivosti o les (PSL)** pre Lesný celok Lesy SR Bratislava. (= Všetky lesy na území LC Lesy SR Bratislava žiadame zaradiť do kategórie „lesy osobitného určenia“ alebo „ochranné lesy“.
  
 3. Rovnako aby vykonali všetky potrebné kroky na to, aby bolo možné **všetky lesy vo vlastníctve štátu, nachádzajúce sa na území hlavného mesta SR Bratislava, previesť do vlastníctva a správy mesta a doplniť zákon č**. 326/2005 Z.z. o lesoch tak, aby obce/mestá mohli účinne ovplyvňovať hospodárenie v lesoch na svojom území, a to najmä účasťou obce/mesta pri vyhotovení a schvaľovaní plánu starostlivosti o lesy.
  
 4. Aby zabezpečili v najhodnotnejších lokalitách **vytvorenie trvalo bezzásahových (tzv. referenčných) plôch s vylúčením akejkoľvek ťažby**.
  
 5. **Aby rozšírili súčasnú Národnú prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla** na celú plochu Územia európskeho významu Devínska Kobyla
  
 6. **Aby vyhlásili prírodnú rezerváciu Pramene Vydrice** v zmysle uznesenia zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
  
 7. Aby vyhlásili Národného parku Podunajsko, ktorého súčasťou budú na území Bratislavy aj lesy Devínskych Karpát a lužné lesy na oboch brehoch Dunaja.
 8. **Aby MŽP iniciovalo obnovenie (rozšírenie) Bratislavského lesného parku**, s prioritnou funkciou rekreácie a ochrany prírody.
  
 9. **Aby MPRV vyvodilo osobnú zodpovednosť voči vedúcim pracovníkom štátneho podniku Lesy SR**, ktorí sú zodpovední za porušenie dohody z pracovnej skupiny a za výrub najhodnotnejších zdravých stromov v uvedených lokalitách. Sme presvedčení, že ľudia ktorí si nectia partnerské dohody, nemajú morálne právo zotrvávať na vedúcich pozíciách.
  
primátor bratislavy, Matúš Valo stojí a rozpráva do mikrofónov, za ním stoja štyria ľudia
Zdieľať