Dane a poplatky

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do konca januára

12.1.2023

Do konca januára majú povinnosť podať daňové priznanie všetci, ktorí minulý rok v hlavnom meste kúpili nehnuteľnosť, predali ju, darovali, či dostali do daru alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. Priznanie k dani z nehnuteľnosti teda podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať osobne, poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. januára 2023.

Podať daňové priznanie je potrebné v prípade nadobudnutia nových nehnuteľnosti, zmeny vlastníckych vzťahov k pôvodnej nehnuteľnosti alebo v prípade dedičstva – rozdelenia na nových spoluvlastníkov. V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.

V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

Pre správne vyplnenie daňového priznania je dôležité uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a  najmä výmeru nehnuteľnosti. Výpočet výšky dane sa odvíja od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľnosti, či v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť.

Podrobné informácie ako aj formuláre, tlačivá aj návod na vyplnenie dane z nehnuteľnosti si môžu daňovníci pozrieť a stiahnuť z webovej stránky hlavného mesta ↗︎ a z webovej stránky eSlužby ↗︎.

Na webovej stránke mesta je k dispozícií aj prehľadný návod ↗︎, ako vyplniť a podať daňové priznanie. Od polovice decembra si uvedený manuál stiahlo už viac ako 3100 užívateľov.

Medzi najčastejšie chyby, ktoré v rámci procesu vyplňovania nastávajú, patrí chýbajúci podpis daňovníka, nevyplnené priľahlé pozemky či nesprávne zaradenie nehnuteľnosti pri právnických osobách.

Daňové priznanie je možné podať tromi spôsobmi

Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať klasicky poštou, osobne alebo elektronicky. K elektronickému podaniu je potrebné mať elektronický občiansky preukaz - službu je možné vybaviť na portáli elektronických služieb ↗︎. Ak daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti poštou, je dobré uviesť email alebo telefonický kontakt.

Okrem klasickej formy poštou a elektronickej formy je opäť možné podať daňové priznanie aj osobne v podateľni Oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici 9 v Petržalke. V prípade, že sa daňovník rozhodne podať daňové priznanie osobne, odporúčame vziať si so sebou výpis z Katastrálneho portálu, aby mal daňovník so sebou všetky údaje, ktoré bude vypĺňať.

Od 23.1.2023 do 31.1.2023 budú stránkové hodiny každý deň, a posledný deň lehoty na podanie daňového priznania v utorok 31.1.2023 bude pracovisko OMDP k dispozícii do 17,00 hod., aby sme vyšli v ústrety všetkým, ktorí ešte daňové priznanie nepodali alebo si to nechávajú na poslednú chvíľu.

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00 Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00 Piatok: 8:00 - 12:00; 12:30 - 13:00

Za nepodanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti hrozí sankcia

Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od 5 eur do 3 000 eur podľa závažnosti priestupku. Do predmetu zdanenia patria okrem bytových, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad objekty podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc.

Mesto posiela rozhodnutia o vyrubenej dane z nehnuteľnosti občanom štandardne v priebehu mája a júna. Daň je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Mesto aj tento rok pripravuje digitálnu službu, cez ktorú bude možné uhradiť daň online.

Sadzby dane v roku 2023 sa nemenili. Všetky potrebné informácie o nových sadzbách dane z nehnuteľnosti, ako aj kalkulačku výpočtu nájdete v dokumente ↗︎, ktorý obsahuje aj rozpis katastrálnych území hlavného mesta v jednotlivých pásmach.

Zdieľať