Túlavé zvieratá

Túlavé zvieratá

Mesto Bratislava zabezpečuje odchyt túlavých zvierat, zber uhynutých zvierat, sterilizáciu alebo kastráciu ferálnych mačiek.
Podrobnosti o vodení psa upravuje záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.6/2003.

Systém nahlasovania túlavých či uhynutých zvierat

Hlavné mesto a Sloboda zvierat OZ uzavreli rámcovú dohodu o poskytovaní služby nepretržitého výkonu vybraných činností veterinárnej asanácie, t.j. na odchyt túlavých zvierat, zber uhynutých zvierat a na „Program kontrolovanej reprodukcie ferálnych mačiek“. Partner mesta vzišiel z verejnej súťaže a rámcová dohoda je uzatvorená na 48 mesiacov.
Fotka - líška prechádzajúca cez cestu