Verejné osvetlenie

Bratislavské pouličné osvetlenie je tvorené viac ako 48 500 svetelnými bodmi. Osvietenie je zabezpečované počas 4 100 hodín ročne, s cieľom zabezpečenia možnosti využívania verejného priestoru vo večerných a nočných hodinách, ako aj vyššej bezpečnosti dopravy v meste a tiež ochrany majetku ľudí.
Hlavné mesto v zmysle zákona o hlavnom meste zabezpečuje verejné osvetlenie, najmä budovanie, údržbu a opravu siete osvetlenia ulíc a iných verejných priestranstiev.
Správcom verejného osvetlenia Bratislavy je hlavné mesto. Medzi základné úlohy správcu verejného osvetlenia patrí manažment zabezpečovania prevádzky a údržby verejného osvetlenia, modernizácie, rekonštrukcie a novej výstavby verejného osvetlenia, evidencia a správa majetku (zariadení verejného osvetlenia). Správca verejného osvetlenia tiež poskytuje stanoviská k činnostiam, ktoré majú presah na zariadenie verejného osvetlenia (napr. stavebná činnosť, inštalácia zariadení na stĺpy verejného osvetlenia, atď.)

Kontakt

Správca verejného osvetlenia
+421 903 471 074
zavolať
osvetlenie@bratislava.sk
napísať
Prevádzkovateľom verejného osvetlenia Bratislavy je spoločnosť Yunex s.r.o. (v minulosti Siemens s.r.o), ktorá zabezpečuje údržbu zariadení verejného osvetlenia, riadenie osvetlenia (zapnutie a vypnutie) a poskytuje tiež systém nahlasovania porúch verejného osvetlenia, kde je možné telefonicky alebo cez web nahlásiť poruchu verejného osvetlenia.

Kontakt

Prevádzkovateľ verejného osvetlenia
+421 2 63 810 151
zavolať
Zámerom hlavného mesta je tiež realizácia komplexnej obnovy verejného osvetlenia na území mesta s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti zariadenia a zníženia poruchovosti zariadenia. Na tieto účely bola založená akciová spoločnosť Technické siete Bratislava (TSB), pričom hlavné mesto je jediným akcionárom tejto spoločnosti. Cieľom TSB je poskytovanie prevádzky verejného osvetlenia, pričom predpoklad začatia zabezpečovania tejto činnosti je v roku 2023, ako aj komplexná modernizácia verejného osvetlenia s využitím energeticky efektívnej LED technológie, pričom predpokladané 100% pokrytie LED technológiou je najneskôr do konca roku 2025 – tieto opatrenia v kombinácií so zavedením pokročilého systému riadenia osvetlenia prinesú mestu úspory viac ako 60% spotreby elektrickej energie pre verejné osvetlenie.