Bratislavské pouličné osvetlenie je tvorené viac ako 48 500 svetelnými bodmi. Osvietenie je zabezpečované počas 4 100 hodín ročne, s cieľom zabezpečenia možnosti využívania verejného priestoru vo večerných a nočných hodinách, ako aj vyššej bezpečnosti dopravy v meste a tiež ochrany majetku ľudí.

Zámerom hlavného mesta bola tiež realizácia komplexnej obnovy verejného osvetlenia na území mesta s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti zariadenia a zníženia poruchovosti zariadenia. Na tieto účely bola založená akciová spoločnosť Technické siete Bratislava (TSB), pričom hlavné mesto je jediným akcionárom tejto spoločnosti. Cieľom TSB je poskytovanie prevádzky verejného osvetlenia, ako aj komplexná modernizácia verejného osvetlenia s využitím energeticky efektívnej LED technológie - tieto opatrenia v kombinácii so zavedením pokročilého systému riadenia osvetlenia prinesú mestu úspory viac ako 60% spotreby elektrickej energie pre verejné osvetlenie.

Správcom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia Bratislavy je mestský podnik Technické siete Bratislava, a.s. Medzi základné úlohy správcu verejného osvetlenia patrí manažment zabezpečovania prevádzky a údržby verejného osvetlenia, modernizácie, rekonštrukcie a novej výstavby verejného osvetlenia, evidencia a správa majetku (zariadení verejného osvetlenia). Správca verejného osvetlenia tiež poskytuje stanoviská k činnostiam, ktoré majú presah na zariadenie verejného osvetlenia (napr. stavebná činnosť, inštalácia zariadení na stĺpy verejného osvetlenia, atď.)

Kontakt

Technické siete Bratislava