Územné generely spracované a prerokované podľa zákona č. 50/1976 (stavebný zákon) podrobne riešia otázky územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia – bývania, priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy, technických sietí a služieb, občianskej vybavenosti, zelene a rekreácie.

Mesto Bratislava ich spracovalo, aby sa prehĺbilo riešenie jednotlivých zložiek osídlenia, a sú tiež podkladom územného rozhodovania a spracovania územnoplánovacej dokumentácie. Územné generely sa podľa zákona č. 200/2022 o územnom plánovaní už nespracúvajú, a tak sa len dokončia tie generely, ktorých obstarávanie bolo začaté do 31. marca 2024. Mesto bude ďalej obstarávať územné štúdie.

Prerokované uzemné generely

Aktualizácia územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy 2022

Aktualizácia územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy je územnoplánovacím podkladom, ktorý slúži ako podklad pre tvorbu a aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie, pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a pre potreby usmerňovania investičných činností na území mesta Bratislavy. Obsahuje podrobnú pasportizáciu vodných tokov, vodných plôch a protipovodňovej ochrany, posúdenie rizikových faktorov, návrh nakladania so zrážkovými vodami s prihliadnutím na ďalšiu urbanizáciu, ako aj na klimatickú zmenu, ktorá v súčasnosti prebieha v stredoeurópskom priestore.

Generel zohľadňuje najnovšie trendy protipovodňovej ochrany a režimu vodných tokov v podmienkach prebiehajúcich klimatických zmien. Systematizuje problematiku vodných tokov a protipovodňovej ochrany vo vzťahu k súvisiacim právnym predpisom, vo vzťahu k aktuálnym celoštátnym a regionálnym koncepciám vodných tokov a protipovodňovej ochrany s prihliadnutím na potreby a potenciál mesta Bratislavy a stanov limity pre jeho nový rozvoj.

Čistopis Aktualizácie územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy, 2022, bol vzatý na vedomie uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1394/2022 dňa 29. 09. 2022. Spracovateľom je spoločnosť Hydrocoop, spol. s r. o.

Aktualizácia územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy bola spracovaná na základe prerokovaného zadania ↗︎ vypracovaného sekciou územného plánovania Metropolitného inštitútu Bratislava v roku 2017.

Textová časť (pdf) ↗︎ Grafická časť (pdf) ↗︎

Územný generel vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy doplnený o hranicu inundácie - výkres komplexného riešenia ↗︎

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy, 2016

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy aktualizuje výhľadové dopravné charakteristiky, parametre a služby mesta s ich priemetom do návrhu riešenia. Definuje reguláciu ďalšieho územného rozvoja mesta z hľadiska dopravnej vybavenosti a obslužnosti.

Sleduje tiež aktualizáciu prognózy dopravy, ktorá je základným podkladom pre návrhovú časť jednotlivých dopravných subsystémov.

Ukotvuje oblasť dopravy v Bratislave vo vzťahu k súvisiacim právnym predpisom, k aktuálnym celoštátnym, regionálnym a medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a najnovším trendom s prihliadnutím na potreby a potenciál mesta Bratislavy.

Spracovateľom generelu je Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno, Česká republika. Čistopis Územného generelu dopravy hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2015 bol vzatý na vedomie uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 406/21016 dňa 31.3.2016 a Analytická a návrhová časť – zhrnutie Územného generelu dopravy hlavného mesta SR Bratislavy bola schválená uznesením MsZ č. 406/21016 dňa 31.3.2016.

Územný generel sociálnej starostlivosti hlavného mesta SR Bratislavy, 2014

Územný generel sociálnej starostlivosti slúži na:

  • podrobné riešenie otázok územného rozvoja sociálnej starostlivosti na území mesta
  • prehlbovanie riešenia sociálnych služieb ako súčasti osídlenia v rámci funkčného systému občianskej vybavenosti. Obsahuje tiež analýzu zariadení sociálnych služieb a spodrobnenie regulatívov pre riešenie tejto zložky občianskej vybavenosti v urbanizovanom prostredí.

Je podkladom pre územné rozhodovanie, najmä v otázkach umiestňovania areálov celomestského, nadmestského regionálneho až celoslovenského významu, až po vybavenie centier občianskej vybavenosti a obytného územia.

Dokument sa zaoberá najmä koncepciou riešenia nosných areálových zariadení, ktoré podľa zákona o sociálnych službách spadajú hlavne pod sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie (z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku), sociálne služby krízovej intervencie a sociálne služby na podporu rodiny s deťmi.

Spracovateľom generelu je hlavné mesto SR Bratislava. Čistopis Územného generelu sociálnej starostlivosti hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2014 bol vzatý na vedomie uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1637/2014 dňa 03. 07. 2014.

Územný generel zdravotníctva hlavného mesta SR Bratislavy, 2014

Účelom spracovania územného generelu zdravotníctva je riešenie a prehĺbenie územného rozvoja zložiek funkčného systému zdravotníctva na území Bratislavy. Územný generel prehlbuje riešenie funkčného systému zdravotníctvo v rámci občianskej vybavenosti, navrhnutej v územnom pláne mesta a je podkladom pre územné rozhodovanie pri umiestňovaní areálov a zariadení zdravotníctva na území mesta Bratislavy. Spracovateľom je hlavné mesto SR Bratislava.

Územný generel školstva hlavného mesta SR Bratislavy, 2014

Generel prehlbuje riešenie funkčnej zložky školstva na území mesta v lokalitách, ktoré boli v rámci územného plánu mesta posúdené ako vhodné pre rozvoj zariadení školstva.

Riešenie plôch a zariadení školstva upravuje aj vo vzťahu k súvisiacim právnym predpisom, aktuálnym celoštátnym a regionálnym koncepciám školstva a najnovším trendom v danej oblasti s prihliadnutím na potreby a potenciál územného rozvoja mesta.

V korelácií so strategickými dokumentmi na štátnej, regionálnej a celomestskej úrovni navrhuje generel opatrenia pre rozvoj zariadení školstva na území Bratislavy, ktoré sú koncipované v súlade s cieľom zabezpečiť saturovanie zariadení školstva na území mesta vo vzťahu k predpokladanému územnému rozvoju.

Spracovateľom je hlavné mesto SR Bratislava.

Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta SR Bratislavy, 2009

Generel obsahuje hodnotenie plôch infraštruktúry športu a rekreácie a hodnotenie jednotlivých systémov športu a rekreácie, ale aj predpoklady ďalšieho rozvoja, trendy a odporúčania pre návrh riešenia.

Zameriava aj na:

  • lokalizáciu plôch a zariadení športu a rekreácie na území mestských častí
  • návrh rozvoja kapacít základných druhov zariadení športu a rekreácie
  • návrh urbanistických ukazovateľov pre výkonnostný a rekreačný šport v porovnaní s ukazovateľmi používanými v predchádzajúcom období
  • vyhodnotenie navrhovaných plôch a zariadení pre rozvoj športu a rekreácie vo vzťahu k územnému plánu a odporúčania pre ďalší rozvoj

Odporúča venovať zvláštnu pozornosť najmä vytvoreniu podmienok pre rozvoj celej škály priestorov športového vyžitia a aktívnej zábavy od najjednoduchších priestorov tvoriacich súčasť obytného prostredia až po zariadenia celomestského a nadmestského významu.

Územný generel cestovného ruchu, 2009

Územný generel obsahuje analýzu východísk, analýzu súčasného stavu cestovného ruchu v Bratislavenávrh foriem cestovného ruchu a regulatívov umiestňovania jednotlivých zariadení.

Podstatnú časť dokumentu tvorí:

  • návrh lokalizácie zariadení cestovného ruchu, ktoré sú vhodné pre tvorbu vyšpecifikovaných ucelených produktov cestovného ruchu a to v členení na mestské prostredie, športové zariadenia a prírodné zaujímavosti, s podrobným popisom jednotlivých lokalít
  • súčasťou je aj vyhodnotenie súčasného stavu kapacít zariadení cestovného ruchu, ako sú ubytovacie zariadenia, multifunkčné centrá, kongresové kapacity, kultúrno-spoločenské zariadenia, zaujímavosti cestovného ruchu, špecializované stravovacie zariadenia, organizačné zabezpečenie cestovného ruchu, dopravná dostupnosť mesta a športové zariadenia
  • v závere dokument obsahuje námety na nové produkty cestovného ruchu, medzi ktoré zaraďuje napr. kongresy medzinárodného významu, lodnú MHD, krajinnú výstavu záhrad a pod.

Spracovateľom generelu je JELA, s. r. o.

Aktualizácia územného generelu zásobovania vodou hlavného mesta SR Bratislavy, 2009 

Náplňou územného generelu je zmapovanie vodných zdrojov, vodovodnej siete a vodárenských zariadení na území mesta. V nádväznosti na územný rozvoj navrhuje koncepciu rozvoja systému zásobovania vodou.

Spracovateľom aktualizácie územného generelu je spoločnosť AUREX, spol. s r.o. v roku 2009.

Aktualizácia územného generelu odkanalizovania hlavného mesta SR Bratislavy, 2009 

Náplňou územného generelu je zmapovanie kanalizačnej siete a zariadení na území mesta. V nadväznosti na územný rozvoj navrhuje koncepciu rozvoja systému odkanalizovania.

Spracovateľom aktualizácie územného generelu je spoločnosť AUREX, spol. s r. o.

Územný generel bývania hlavného mesta SR Bratislavy, 2005

Generel prehlbuje riešenie funkčnej zložky bývanie v lokalitách, ktoré sú v súlade s platnou celomestskou územnoplánovacou dokumentáciou, a aj v územiach, ktoré boli v rámci prerokovania konceptu riešenia územného plánu hl. m. SR Bratislavy posúdené ako vhodné pre rozvoj bývania.

Na hodnotenie funkčných plôch bývania sa využili možnosti geografického informačného systému (GIS).

Spracovateľom územného generelu bývania je spoločnosť AUREX, spol. s r. o.

Aktualizácia územného generelu zásobovania elektrickou energiou hlavného mesta SR Bratislavy,  2001

Generel poskytuje vstupné údaje pre následné stupne územnoplánovacej dokumentácie a slúži hlavne na prípravu a spracovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

Je to riadiaci dokument pre usmerňovanie výstavby na území mesta pri rešpektovaní požiadaviek energetických zariadení, ktoré zabezpečia spoľahlivosť dodávky elektrickej energie na území mesta v správe ZSE, a.s. Bratislava

Spracovateľom aktualizácie je spoločnosť AUREX, spol. s r. o.

Aktualizácia územného  generelu zásobovania plynom hlavného mesta SR Bratislavy, 2001

Územný generel zásobovania plynom aktualizuje sieť plynovodov a plynárenských zariadení na území mesta Bratislava.

V nadväznosti na územný rozvoj navrhuje opatrenia na zdokonalenie a rozširovanie existujúceho systému, ako i využitie dostatočných rezerv vo výkonoch jednotlivých regulačných staníc na území mesta, ktoré sú v správe SPP, a.s.

Spracovateľom je spoločnosť AUREX, spol. s r. o.

Územný generel zelene hlavného mesta SR Bratislavy, 1999

Generel slúži na usmerňovanie využívania a zásahov do zelených plôch, na kvalifikovanú starostlivosť o verejnú zeleň na území Bratislavy a zvyšovanie ekostability Bratislavy.

Obsahuje aj návrh vhodnej štruktúry zelene vzhľadom ku konkrétnym podmienkam územia a opatrenia na zvyšovanie ekologickej stability.

Spracovateľom je Ing. Hana Čechová, Záhradná a krajinárska tvorba a riešiteľský kolektív.

Územný generel záhradkárskych a chatových osád hlavného mesta SR Bratislavy, 1999

Generel sa venuje analýze a pasportizácii záhradkárskych a chatových oblastí Bratislavy.

Obsahuje pasportizačné listy so všetkými údajmi o identifikovaných záhradkárskych a chatových osadách uvádzaných v zozname Slovenského záhradkárskeho zväzu v Bratislave, aj s analýzou vlastníckych vzťahov, typom zástavby, identifikáciou vybavenosti a spoločných zariadení a sietí, ako aj návrh ich ďalšieho rozvoja.

Spracovateľom je FORM PROJEKT.

Aktualizácia územného generelu telekomunikácii hlavného mesta SR Bratislavy, 1999

Náplňou územného generelu je zmapovanie telekomunikačných sietí, rádiokomunikačných systémov a zariadení na území mesta a návrh na ich rozšírenie v nadväznosti na územný rozvoj.

Spracovateľom Aktualizácie územného generelu je spoločnosť ProTel, spol. s r.o.

Aktualizácia územného generelu kolektorizácie hlavného mesta SR Bratislavy, 1997

Územný generel mapuje sieť kolektorov na území mesta a navrhuje možnosti jej potenciálneho rozšírenia.

Spracovateľom je Ing. P. Danko – PIK.

Aktualizácia územného generelu vodných tokov a vodných plôch hlavného mesta SR Bratislavy, 1997

Náplňou územného generelu je zmapovanie siete vodných tokov a plôch na území mesta, ich pasportizácia, návrhy na revitalizáciu a opatrenia na zvýšenie ochrany pred povodňami.

Spracovateľom je spoločnosť HYDROMEDIA, spol. s r. o.

Koncepcia rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky, 2019

Pôvodný Územný generel zásobovania teplom hl. m. SR Bratislavy z r.1997 bol v nadväznosti na zmeny v legislatíve a energetickej politike SR a EÚ v. r. 2007 nahradený Koncepciou rozvoja hl. m. SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky. V r. 2019 bola táto koncepcia aktualizovaná.

Jej úlohou je vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj tepelných zariadení na území mesta v súlade s energetickou politikou SR a platnou legislatívou.

Spracovateľom aktualizácie je spoločnosť ECON Energy, a.s.

Sociálna starostlivosť

Zdravotníctvo

Školstvo

Šport a rekreácia - Grafická časť

Šport a rekreácia - Tabuľková časť 1

Cestovný ruch - Grafická časť