Podrobne riešia otázky územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia – bývania, priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy, technických sietí a služieb, občianskej vybavenosti, zelene a rekreácie.

Mesto Bratislava ich spracovalo, aby sa prehĺbilo riešenie jednotlivých zložiek osídlenia, a sú tiež podkladom územného rozhodovania a spracovania územnoplánovacej dokumentácie.

Prerokované uzemné generely

Sociálna starostlivosť
Šport a rekreácia - Grafická časť
Šport a rekreácia - Tabuľková časť 1