Hlavné mesto sa zaoberá obstarávaním, spracovaním a prerokovávaním územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov, ktoré aj udržiava v aktuálnom stave. Aký je medzi nimi rozdiel a aké sú v rámci nich úlohy mesta?

Územnoplánovacia dokumentácia

Ide o dokumentáciu, ktorá komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia.
Zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu, a v neposlednom rade tiež ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.
Spracúva sa pre stupeň celoštátny, regionálny, pre obce a časti obce, pričom obsahuje smernú a záväznú časť.

Čo tvorí územnoplánovaciu dokumentáciu?

  Koncepcia územného rozvoja Slovenska,
  územný plán regiónu,
  územný plán obce,
  územný plán zóny.

Územnoplánovacie podklady

Tvoria spolu s územnoplánovacou dokumentáciou a územnými rozhodnutiami základné nástroje územného plánovania.
Medzi územnoplánovacie podklady patria územné generely, urbanistické štúdie, územné prognózy a územno-technické podklady.
Na rozdiel od územných plánov tieto dokumenty neobsahujú záväznú časť a majú v procese územného plánovania svoju špecifickú a nezastupiteľnú úlohu.

Úlohy mesta v rámci územnoplánovacích dokumentov

Mesto Bratislava je orgánom územného plánovania, ktorý:

  obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu Bratislavy a zón, vrátane ich aktualizácie, resp. zmien a doplnkov:
   na úrovni mesta: Územný plán hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007, v znení zmien a doplnkov
   na úrovni zóny: Aktualizácia Územného plánu zóny A6 Bratislava, Územný plán zóny Dunajská, Územný plán zóny Machnáč, Územný plán zóny Podhradie, Územný plán zóny celomestské centrum, časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom
  obstaráva územnoplánovacie podklady (územné generely a urbanistické štúdie)
  vydáva stanoviská pri prerokovávaní územnoplánovacej dokumentácie na zonálnej úrovni obstarávanej mestskými časťami Bratislavy a územnoplánovacích podkladov obstarávaných na území mesta

Kontakt

Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov
Adresa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
+421 2 59 356 235
zavolať
uzemnoplanovaciedokumenty@bratislava.sk
napísať
Túto oblasť upravuje predovšetkým zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláška MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.