Aké sú etapy výstavby nehnuteľnosti?

Od momentu, keď nadobudnete pozemok, vypracujete projekt, získate potrebné povolenia, až kým objekt postavíte a skolaudujete - výstavba nehnuteľnosti prebieha v týchto etapách:
  Investičný zámer
  Územné konanie
  Stavebné konanie
  Výstavba a kolaudácia

Ako do procesu vstupuje hlavné mesto?

Vo fáze plánovania a prípravy investičného zámeru, v rámci územného konania a konania o dodatočnom povolení stavby prostredníctvom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti. Pre vás, stavebníkov, ktorí staviate nehnuteľnosť - poskytuje informácie o regulácii a vyjadruje sa k investičným zámerom, ktoré posudzuje vo vzťahu k platnej územnoplánovacej dokumentácii.

Vydáva 3 základné druhy písomností:

  Územnoplánovacia informácia Hlavné mesto vydáva vo fáze plánovania investičného zámeru územnoplánovaciu informáciu ku kúpe alebo k zhodnoteniu pozemku alebo inej nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom vášho záujmu na základe vašej žiadosti.
  Stanovisko hlavného mesta SR Bratislava k investičnému zámeru Hlavné mesto vám, stavebníkom, umožňuje overiť si z vlastného podnetu vhodnosť navrhovaného investičného zámeru v území ešte vo fáze jeho prípravy. Máte možnosť svoj investičný zámer spracovaný v architektonickej štúdii predložiť hlavnému mestu na posúdenie a požiadať o vydanie stanoviska hlavného mesta SR Bratislava k investičnému zámeru ešte pred začiatkom územného konania.
  Záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti Hlavné mesto SR Bratislava ako dotknutý orgán posudzuje predložený investičný zámer vo vzťahu k platnej územnoplánovacej dokumentácii a vydáva záväzné stanovisko k investičnej činnosti ako odborný podklad v rámci konaní vedených na stavebnom úrade príslušnej mestskej časti:
   v rámci územného konania (vrátane konania o zmene dokončenej stavby a zmene stavby pred dokončením)
   v rámci konania o dodatočnom povolení stavby, resp. dodatočnom povolení zmeny stavby

Aká je dĺžka vybavovania žiadostí?

Ovplyvňuje ju kvalita a úplnosť vami predloženej dokumentácie. Tá má obsahovať komplexné vyhodnotenie súladu investičného zámeru s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, charakter a rozsah predkladaného investičného zámeru, zložitosť územia, v ktorom sa zámer nachádza a jeho pokrytie platnou územnoplánovacou dokumentáciou.
Dĺžku vybavovania môže ovplyvniť aj počet podaných žiadostí v rámci území jednotlivých mestských častí (stavby umiestňuje a povoľuje 15 stavebných úradov).

Kontakt

Kancelária prvého kontaktu Územné plánovanie a rozvoj (všeobecné informácie)
Adresa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislava Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava
+421 2 59 356 183
zavolať

Konzultačné hodiny

Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti
Pondelok: 13:00 - 15:00 Utorok: 13:00 - 15:00 Štvrtok: 13:00 - 15:00
Hlavné mesto SR Bratislava postupuje pri vydávaní záväzných stanovísk najmä v zmysle § 140a ods. 2 až 4 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vykonávacích vyhlášok č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., § 4 ods. 3 písm. d) a písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 12 a § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov (všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007 v znení neskorších predpisov), územných plánov zón, ako aj ďalších právnych predpisov odborného charakteru.