Šport

Bratislava prispieva na šport aj prostredníctvom:

  grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania,
  partnerstvom pri organizovaní vybraných športových projektov,
  účasťou na medzinárodných športových podujatiach,
  organizáciou športových podujatí,
  spravovaním mestských športových areálov a zariadení (STaRZ).
Skvalitňovať možnosti športovania pre ľudí, ktorí tu žijú a trávia svoj voľný čas, a byť otvoreným k spolupráci na športových aktivitách a projektoch v prospech rozvoja športu, je pre hlavné mesto prioritou.
Hlavné mesto vytvára podmienky pre šport a rekreáciu obyvateľov a obyvateliek Bratislavy aj prostredníctvom svojej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy (STaRZ). Táto organizácia okrem spravovania športových areálov a zariadení organizuje aj viaceré športové podujatia ako Beh Devín Bratislava, Cyklotúra priateľstva, Bratislavský cross a ďalšie.

A aká je vízia pre šport, ktorú chceme spoločne napĺňať?

Bratislava systematicky podporuje a buduje podmienky pre zdravý a aktívny životný štýl, ktorý je dostupný pre všetkých bez ohľadu na vek, ekonomickú situáciu či zdravotný stav. Šport sa podieľa na budovaní mestskej identity a propagácii mesta v zahraničí.

Hlavné ciele mesta v tejto oblasti:

1
Mesto Bratislava prispieva k zdravému životnému štýlu obyvateľstva mesta prostredníctvom dostupnej, modernej a kvalitnej športovej infraštruktúry
  Aby Bratislava ponúkala dôkladne premyslený mix športovísk pre obyvateľov a obyvateľky.
  Aby boli športoviská dostupné cenovo aj geograficky čo najväčšiemu počtu osôb v hlavnom meste.
  Aby v Bratislave športovalo mimo domu čo najviac ľudí.
  Aby boli Bratislavčania zdravší a dožívali sa vyššieho veku.
  Aby boli športoviská a telocvične v areáloch škôl dostupné aj pre verejnosť.
1
Mesto Bratislava disponuje porovnateľne kvalitnou, modernou a dostupnou športovou infraštruktúrou ako ostatné hlavné mestá členských štátov EU.
  Prostredníctvom zvyšovania podielu investičných aktivít mesta v oblasti športu voči bežným výdavkom mesta.
1
Mesto Bratislava sa výrazne podieľa na podpore národných, celomestských a lokálnych športových podujatí.