Domáca opatrovateľská služba (DOS) je terénna sociálna služba poskytovaná v prirodzenom sociálnom prostredí občanov, ktorí sa pre svoje ťažké zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Ide o prípady, kedy sa občan z dôvodu zníženej sebestačnosti nie je schopný postarať sám o seba, a to ani za pomoci svojich blízkych. Poskytovanie služby sa určuje v hodinách, podľa stupňa odkázanosti občana stanoveného na základe jeho individuálnych potrieb.

Služba je poskytovaná podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a definovaná v § 41 príslušného zákona.

Pre koho je služba určená?

DOS je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ↗︎.

Kto službu poskytuje?

DOS pre občanov poskytujú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, v Bratislave ju prioritne zabezpečujú mestské časti podľa trvalého bydliska občana/ky.

Registrovaných poskytovateľov môžete nájsť v centrálnom Informačnom systéme sociálnych služieb ↗︎ Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Taktiež je dostupný Register sociálnych služieb ↗︎ na webe Bratislavského samosprávneho kraja.

Podmienkou poskytovania služby je posudok a rozhodnutie o odkázanosti formou opatrovateľskej služby, vydané mestskou časťou v mieste trvalého bydliska žiadateľa.

Čo budete na vybavenie služby potrebovať?

Doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:

 • Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby – k dispozícii u vybraného poskytovateľa
 • Posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vypracováva a vydáva miestny úrad príslušnej mestskej časti podľa trvalého pobytu občana
 • Rozhodnutie o výške aktuálnych dôchodkových dávok – potvrdenie vydáva Sociálna poisťovňa
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 • Doklad totožnosti

Podmienky uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa u jednotlivých poskytovateľov môžu líšiť.

Prekážky pri prístupe k službe

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

 • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba
 • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu ↗︎, uvedené sa však neuplatňuje, ak fyzickej osobe:
  • vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení
  • vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba
  • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu ↗︎ sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu ↗︎
 • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou

Koľko bude služba stáť?

Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za opatrovateľskú službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, ktorá je dohodnutá v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Výšku úrad je možné nájsť na webových stránkach poskytovateľov, resp. v prípade verejných poskytovateľov je možné nájsť výšky úhrad v platných všeobecne záväzných nariadeniach jednotlivých mestských častí.

Prijímateľ sociálnej služby má právo výberu poskytovateľa opatrovateľskej služby.

Podpora pre domácich opatrovateľov a opatrovateľky

 1. Centrum Memory n.o. ↗︎ Cieľovou skupinou Centra Memory sú ľudia s postupujúcimi degeneratívnymi ochoreniami a ich rodinní príslušníci, častokrát v role neformálnych rodinných opatrovateľov. Táto organizácia prevádzkuje denné centrum pre ľudí s Alzheimerovou chorobou. Je na vysokej odbornej úrovni v podpore ľudí s týmto ochorením a pri zmierňovaní jeho príznakov. Ponúka tréningy pamäte ako prevenciu pre zdravých ľudí v seniorskom aj predseniorskom veku a tiež kurzy pre opatrovateľov a opatrovateľky z celého Slovenska.

 2. Mosty pomoci, o.z. ↗︎ Toto združenie má za cieľ podporovať rodinných príslušníkov, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v roli opatrovateľov svojho blízkeho. Poskytujú kurzy vzdelávania v opatrovaní, v pristupovaní k ľuďom s nastupujúcou, alebo už pokročilou demenciou. Ich snahou je, aby sme lepšie porozumeli meniacim sa potrebám svojich blízkych a neboli na túto úlohu sami.

Ak uvažujete, ako a kde aktívne tráviť voľný čas, kde si nájsť nových priateľov alebo hľadáte priestor pre sebarealizáciu, v Informačnej brožúre nižšie nájdete zopár tipov. Nájdete tam aj informácie o domácej opatrovateľskej službe a ako postupovať v prípade, ak máte Vy alebo Váš blízky záujem o umiestnenie v pobytových zariadeniach.

Kontakty na poskytovateľov podľa mestských častí

MČ Bratislava - Staré mesto

Seniorcentrum Staré mesto

Obchodná 52 811 06 Bratislava tel.: 02/526 227 83 tel.: 02/526 227 82

Mgr. Zuzana Malkusová, mob.: 0914 154 352 e-mail: [email protected]

Bc. Ľubica Krugová, mob.: 0914 844 772  e-mail: [email protected]

MČ Bratislava - Ružinov

Domov dôchodcov Pažítková 2

Pažítková 2 821 01 Bratislava

Mgr. Veronika Veslárová - manažérka opatrovateľskej služby v domácnosti Tel.: 0910 710 929, e-mail: [email protected]

MČ Bratislava – Vrakuňa

Referát sociálnych služieb a nájomných bytov

Šíravská 7 821 07 Bratislava

Mgr. Iveta Pochlopeňová
tel.: +421 2 4020 4887, mob.: +421 910 996 337 email: [email protected]

MČ Bratislava – Podunajské Biskupice

Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Trojičné námestie 11 821 06 Bratislava

Mgr. Adriana Kalmárová tel.: +421 904 495 825 email: [email protected]

MČ Bratislava – Nové Mesto

Referát opatrovateľskej služby

Junácka 1 832 91 Bratislava

Mgr. Katarína Velšmídová tel.: +421 2 4925 3226 email: [email protected]

MČ Bratislava – Rača

Oddelenie pre sociálne veci

Kubačova 21 831 06 Bratislava

Mgr. Eva Soldánová tel.: +421 2 4911 2447 email: [email protected]

MČ Bratislava – Vajnory

Referát sociálnych vecí a zdravotníctva

Roľnícka 109 831 07 Bratislava

JUDr. Michaela Královičová tel.: +421 2 2129 5237 email: [email protected]

MČ Bratislava – Karlova Ves

Referát posudkových činností a opatrovateľskej služby

Námestie sv. Františka 8 842 62 Bratislava

mob.: +421 940 637 150 email: [email protected]

Mgr. Maroš Vasiľ email: [email protected] tel.: +421 2 7071 1292 mob.: +421 940 634 129

MČ Bratislava – Dúbravka

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Žatevná 4 844 02 Bratislava

Mgr. Soňa Šebová tel.: +421 2 6920 2545 email: [email protected]

Zdena Hajdinová tel.: +421 2 6920 2585 email: [email protected]

MČ Bratislava – Lamač

Referát sociálnych vecí

Malokarpatské námestie 9 841 03 Bratislava

Tamara Filadelfiová tel.: +421 2 3260 0411 email: [email protected]

MČ Bratislava – Devín

Referát vnútornej správy

Kremeľská 39 841 10 Bratislava

Mgr. Mária Kočanová email: [email protected] tel.: +421 2 6020 2517, mob.: +421  902 702 025

MČ Bratislava – Devínska Nová Ves

Referát vnútornej správy a opatrovateľskej služby

Novoveská 17/A 843 10 Bratislava

Ing. Ingrid Zaťková email: [email protected] tel.: +421 2 6020 1432 mob.: +421  918 807 519

MČ Bratislava – Záhorská Bystrica

Referát sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva a MATRIKA

Námestie Rodiny 1 843 57 Bratislava

Zuzana Zárecká email: [email protected] tel.: +421 2 6545 6046 mob.: +421  903 414 157

MČ Bratislava – Petržalka

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Vavilova 18 851 03 Bratislava

tel.: 02/6252 0415 mob.: 0910 176 405 email: [email protected] email: [email protected]

MČ Bratislava – Jarovce

Miestne dane, stavebný a sociálny referát

Palmová 394/1 851 10 Bratislava

Mgr. Jaroslava Klučková tel.: +421 2 6286 0010 email: [email protected]

MČ Bratislava – Rusovce

Referát súpisných čísel a sociálnych vecí

Vývojová ulica č. 8 851 10 Bratislava

Mária Jajcajová tel.: +421 2 6820 7012 email: [email protected]

MČ Bratislava – Čunovo

Miestny úrad

Hraničiarska 144/22 851 10 Bratislava

tel.: +421 2 6285 0621 mob.: +421  903 808 153 email: [email protected]

Súvisiace články

 • 20.6.2024

  Podujatia

  13. ročník SLOVAK PRESS PHOTO

  Čítať viac
 • 7.6.2024

  Podujatia

  „Otváraniobranie 2024” pokračuje

  Čítať viac
 • 28.5.2024

  Podujatia

  Bratislava hostila Pakt slobodných miest

  Čítať viac
 • 23.5.2024

  Podujatia

  Bratislava bude hostiť európskych primátorov

  Čítať viac
 • 22.5.2024

  Bývanie a ubytovanie

  Bratislavčania už môžu prenajať svoj byt cez Mestskú nájomnú agentúru

  Čítať viac
 • 14.5.2024

  Podujatia

  Prihlasovanie do súťaže na prenájom vianočných stánkov je predĺžené do 22. mája!

  Čítať viac
 • 15.4.2024

  Podujatia

  Bratislava cez víkend otvorí svoje brány, viaceré inštitúcie i bežne neprístupné budovy

  Čítať viac
 • 5.2.2024

  Podujatia

  V hlavnom meste sa v sobotu budú oslavovať fašiangy

  Čítať viac
 • 23.1.2024

  Podujatia

  Najväčším lákadlom Bratislavských Vianoc 2023 bola atmosféra

  Čítať viac
 • 20.6.2024

  Podujatia

  13. ročník SLOVAK PRESS PHOTO

  Čítať viac
 • 7.6.2024

  Podujatia

  „Otváraniobranie 2024” pokračuje

  Čítať viac
 • 28.5.2024

  Podujatia

  Bratislava hostila Pakt slobodných miest

  Čítať viac
 • 23.5.2024

  Podujatia

  Bratislava bude hostiť európskych primátorov

  Čítať viac
 • 22.5.2024

  Bývanie a ubytovanie

  Bratislavčania už môžu prenajať svoj byt cez Mestskú nájomnú agentúru

  Čítať viac
 • 14.5.2024

  Podujatia

  Prihlasovanie do súťaže na prenájom vianočných stánkov je predĺžené do 22. mája!

  Čítať viac
 • 15.4.2024

  Podujatia

  Bratislava cez víkend otvorí svoje brány, viaceré inštitúcie i bežne neprístupné budovy

  Čítať viac
 • 5.2.2024

  Podujatia

  V hlavnom meste sa v sobotu budú oslavovať fašiangy

  Čítať viac
 • 23.1.2024

  Podujatia

  Najväčším lákadlom Bratislavských Vianoc 2023 bola atmosféra

  Čítať viac