Bratislava, ako prvé mesto na Slovensku, zrealizovala v roku 2016 prvé sčítanie ľudí bez domova a v bytovej núdzi spojené s výskumom zameraným na získanie dôležitých informácií o ľuďoch, ktorí nemajú kde bývať, resp. žijú v nevyhovujúcich podmienkach alebo v neistom bývaní.

V roku 2023 (jeseň) sme takéto sčítanie zrealizovali opätovne.

K pravidelnému sčítaniu ľudí bez domova sa Bratislava zaviazala v strategickom dokumente Koncepcia mestskej bytovej politiky 2030 ↗︎. Aktuálne informácie o počte a potrebách ľudí, ktorí žijú v Bratislave bez strechy nad hlavou alebo bez stabilného bývania umožňujú zodpovedne nastavovať politiky v oblasti sociálneho bývania a pomoci ľuďom bez domova, ako aj efektívne nastavovanie a rozvíjanie sociálnych služieb, ktoré týmto ľuďom môžu pomôcť náročnú životnú situáciu zvládnuť alebo preklenúť.

Je to dôležitý nástroj nielen pre mesto a mestské časti, ale aj pre mimovládne organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova.

Jesenné sčítanie 2023

Aké sú výsledky zo sčítania ľudí bez domova 2023?

V Bratislave bolo sčítaných 1 968 dospelých osôb a 231 detí. Celkový počet ľudí bez domova a v bytovej núdzi tak dosiahol 2 199 osôb. V roku 2016 to bolo 2 064 ľudí bez domova, z nich 284 detí. Napriek tomu, že sme posledné roky čelili viacerým celospoločenským výzvam (Covid-19, vojna na Ukrajine spojená s utečeneckou krízou, ekonomická inflácia) nepozorujeme dramatický nárast počtu ľudí bez domova v Bratislave - v roku 2023 bolo sčítaných o 6,5 % viac osôb ako v roku 2016.

Participovať na sčítaní, teda odpovedať na otázky o svojej životnej situácii, odmietlo 409 ľudí bez domova (20,8 % z 1 968 oslovených osôb). Medzi ľuďmi bez domova, ktorí sa zapojili - podobne ako v roku 2016 - prevažujú muži. Respondenti boli vo veku od 18 do 92 rokov, najviac ich bolo sčítaných v Starom meste (408), Ružinove (312) a vo Vrakuni (248). Najmenej frekventovanými miestami sčítania boli mestské časti Lamač, Devínska Nová Ves a Vajnory, v ktorých bolo dokopy sčítaných zhruba 25 osôb.

Životná situácia u ľudí bez domova, resp. ľudí v bytovej núdzi je rôzna, sčítaných bolo:

 • 212 ľudí žijúcich a prespávajúcich vonku na ulici = ETHOS 1
 • 360 ľudí prespávajúcich v nocľahárňach = ETHOS 2
 • 480 ľudí využívajúcich krátkodobé ubytovanie pre ľudí bez domova (napr. útulok, domov na pol ceste, ubytovňa, krízové stredisko) = ETHOS 3
 • 9 žien v núdzovom ubytovaní (napr. zariadenie núdzového bývania) = ETHOS 4
 • 19 ľudí pred prepustením z inštitucionálnej starostlivosti (napr. zariadenia na výkon trestu odňatia slobody a výkon väzby, zariadenia zdravotnej starostlivosti a pod.) = ETHOS 6
 • 149 ľudí žijúcich v neštandardnom obydlí, ktoré nie je určené na trvalé bývanie a nemajú inú možnosť bývania (napr. mobilné/neštandardné obydlia – karavany, chatky; provizórne/dočasné stavby - búdy, prístrešky apod.) = ETHOS 11

Je nutné podotknúť, že vyššie uvedené čísla sa vzťahujú iba k životnej situácií dospelých sčítaných ľudí. V nocľahárni a chatkách neboli sčítané žiadne deti, vonku na ulici bolo sčítaných iba 5 detí a viac ako polovica detí (53%) bolo sčítaných v mestskej ubytovni.

Väčšina ľudí trpí bytovou núdzou viac ako 10 rokov, hoci predtým mali štandardné bývanie, či už vlastné alebo prenajaté. Jednou z najčastejších príčin straty bývania je rozpad vzťahu a problémy v rodine, častejšou príčinou sú tiež finančné okolnosti ako je strata zamestnania, nedostatok financií a dlhy či exekúcie. Ľudia bez domova v prvom rade pomenovali, že im najviac chýba bývanie, pod ktorým si možno predstaviť vlastnú posteľ v bezpečnom priestore, strechu nad hlavou, súkromie na izbe či vlastné bývanie v byte. V rozhovore často uvádzali, že veľmi túžia po kvalitnom vzťahu, rodine, láske, milovať a byť milovaní. Väčšina ľudí v bytovej núdzi žije mimo partnerský vzťah a čelí osamelosti.

Viac informácii a detailnejšiu analýzu nájdete v Záverečnej správe k sčítaniu ľudí bez domova 2023 ↗︎.

Ako prebiehalo jesenné sčítanie 2023 – kde, kedy, ako a koho sme sčítavali?

Sčítanie prebiehalo v zariadeniach sociálnych služieb, v nocľahárňach, v nízkoprahových denných centrách, v pobytových zariadeniach, ale aj priamo v teréne. Informácie o počte ľudí, ktorí nemajú svoj domov, poskytli aj zariadenia dočasnej ústavnej starostlivosti.

Okrem počtu a základných informácií o človeku (napr. vek a pohlavie) sa tam, kde to bolo možné a vhodné, vypĺňal aj krátky dotazník, aby sa získali podrobnejšie informácie o životných situáciách ľudí, ktorí nemajú svoj domov. Anketári - zmiešané tímy sociálnych pracovníkov aj dobrovoľníkov zisťovali prostredníctvom dotazníkov okrem iného aj príčiny straty bývania, zloženie domácnosti, ekonomickú situáciu či zdravotné problémy ľudí bez domova.

 • mimovládne organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova začali sčítavať koncom septembra 2023 na odľahlých miestach v teréne.
 • kľúčová časť sčítania prebiehala v tzv. sčítací večer (16.10.2023), ku ktorému sa zisťuje minimálny počet ľudí bez bývania, t.j. od ľudí prespávajúcich vonku až po ľudí v neadekvátnom, resp. neistom bývaní (útulky, ubytovne...)
 • do konca októbra 2023 prebiehalo tzv. do-sčítanie v nocľahárňach a denných centrách, aby sa do sčítania dostali aj ľudia, ktorých sa počas jedného (sčítacieho) večera nepodarilo zachytiť, no sú aktuálnymi klientmi služieb pre ľudí bez domova.

Cieľovú skupinu respondentov sme vymedzili na základe európskej typológie bezdomovectva ETHOS, ktorá zachytáva viac ako 20 rôznych životných situácií, v ktorých možno hovoriť o bezdomovectve alebo vylúčení z bývania, a to:

 • ľudí žijúcich a prespávajúcich vonku na ulici = ETHOS 1
 • ľudí prespávajúcich v nocľahárňach = ETHOS 2
 • ľudí využívajúcich krátkodobé ubytovanie pre ľudí bez domova (napr. útulok, domov na pol ceste, ubytovňa, krízové stredisko) = ETHOS 3
 • ženy v núdzovom ubytovaní (napr. zariadenie núdzového bývania) = ETHOS 4
 • ľudí pred prepustením z inštitucionálnej starostlivosti (napr. zariadenia na výkon trestu odňatia slobody a výkon väzby, zariadenia zdravotnej starostlivosti a pod.) = ETHOS 6
 • ľudia žijúcich v neštandardnom obydlí, ktoré nie je určené na trvalé bývanie a nemajú inú možnosť bývania (napr. mobilné/neštandardné obydlia – karavany, chatky; provizórne/dočasné stavby - búdy, prístrešky apod.) = ETHOS 11

Ďakujeme všetkým, ktorí ste s nami spolupracovali a spolupracujete v tejto aktivite, ako aj v témach prevencie a ukončovania bezdomovectva. Na to, aby sa ľudia bez domova zo svojej nepriaznivej situácie vymanili, je potrebná dlhodobá spolupráca so sociálnymi pracovníkmi, ale aj systematická spolupráca štátu, samospráv a organizácií, ktoré s ľuďmi bez domova pracujú.

Ak by ste chceli zistiť viac informácií o tejto aktivite, pozrite si sekciu Súvisiace dokumenty, sledujte túto webovú stránku, naše sociálne siete alebo môžete napísať na e-mailovú adresu [email protected].

Súvisiace dokumenty