Volené orgány

Zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo Bratislava opäť zapája do činnosti odborných komisií aj expertov z radov verejnosti. Cieľom tejto iniciatívy je angažovať motivovaných obyvateľov Bratislavy, aby sa stali súčasťou kľúčových procesov mesta. Komisie napomáhajú plniť úlohy mestského zastupiteľstva, sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva.
Komisie zasadajú väčšinou 1x mesačne, vo výnimočných prípadoch aj operatívne.
Prihlásiť sa môže každý občan starší ako 18 rokov s trvalým pobytom v Bratislave. Občanov budú vyberať členovia jednotlivých komisií a o výsledku budú úspešných uchádzačov informovať v priebehu februára 2023.
Ak sa zaujímate o dianie v meste a chcete sa podieľať na jeho riadení, pošlite nám svoj životopis, vybranú komisiu a krátke zdôvodnenie záujmu najneskôr do 15. januára 2023 na adresu zastupitelstvo@bratislava.sk. Rovnako sa na nás neváhajte obrátiť v prípade potreby bližších informácií.

Zoznam komisií

1
komisia finančnej stratégie
2
komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta
3
komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu
4
komisia územného a strategického plánovania a výstavby
5
komisia dopravy a informačných systémov
6
komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport
7
komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva
8
komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
9
komisia pre ochranu verejného poriadku
10
komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu
Mestské zastupiteľstvo je zákonodarný orgán mestskej samosprávy a je tiež mestským parlamentom (zastupiteľským zborom obyvateľov Bratislavy). Rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach, ktoré majú celomestský charakter. Má 45 poslancov, ktorých volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na 4 roky. Poslanci vytvárajú poslanecké kluby. Poslancom zastupiteľstva môže byť aj starosta mestskej časti a poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti, nie však primátor.

Zasadnutia

    mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace (v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)
    zasadnutia zvoláva a vedie primátor, rokovanie je zásadne verejné a miesto konania je zverejnené v pozvánke
    na rokovaní môžu vystúpiť občania a občianky Slovenskej republiky so svojimi podnetmi, návrhmi alebo sťažnosťami

Poslanecké kluby 2022-2026