Mestské zastupiteľstvo je zákonodarný orgán mestskej samosprávy a je tiež mestským parlamentom (zastupiteľským zborom obyvateľov Bratislavy). Rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach, ktoré majú celomestský charakter. Má 45 poslancov, ktorých volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na 4 roky. Poslanci vytvárajú poslanecké kluby. Poslancom zastupiteľstva môže byť aj starosta mestskej časti a poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti, nie však primátor.

Zasadnutia

 • mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace (v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)
 • zasadnutia zvoláva a vedie primátor, rokovanie je zásadne verejné a miesto konania je zverejnené v pozvánke
 • na rokovaní môžu vystúpiť občania a občianky Slovenskej republiky so svojimi podnetmi, návrhmi alebo sťažnosťami

Mestská rada

 • iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva
 • plní aj funkciu poradného orgánu primátora
 • koordinuje mestské časti
 • má 30 členov – z toho 10 sa volí z radov poslancov a automaticky sa stávajú členmi 17 starostovia mestských častí a 3 námestníci
 • v jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve

Členovia mestskej rady ↗︎

Komisie

 • poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva
 • sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom
 • komisie nemajú samostatné rozhodovacie kompetencie navonok
 • sú orgánmi napomáhajúcimi plniť úlohy mestského zastupiteľstva, ktoré im určuje náplň práce a ktorému zodpovedajú za svoju činnosť
 • ich postavenie a zloženie upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v § 15

Zoznam komisií a ich členov ↗︎

Poslanecké kluby 2022-2026

Klub Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

 1. Igor Polakovič – predseda
 2. Lenka Antalová Plavuchová - podpredsedníčka
 3. Matej Vagač
 4. Dana Kleinert
 5. Adam Berka
 6. Martin Winkler
 7. Roman Lamoš
 8. Jakub Vallo
 9. Monika Ďurajková
 10. Marek Machata
 11. Lucia Štasselová
 12. Kamil Bodnár
 13. Martin Kuruc
 14. Miroslav Macko
 15. Matúš Čupka
 16. Katarína Augustinič
 17. Martin Vlačiky
 18. Jakub Mrva
 19. Dávid Dej
 20. Petra Hudáková
 21. Michal Sabo
 22. Tatiana Kratochvílová
 23. Oskar Dvořák
 24. Ján Karman
 25. Lucia Plaváková
 26. Jakub Kuruc
 27. Lenka Jakubčová
 28. Daniel Klimovský
 29. Adam Sarlós

Klub SOM Bratislava

 1. Zdenka Zaťovičová – predsedníčka
 2. Juraj Káčer
 3. Gabriela Ferenčáková
 4. Jozef Krúpa
 5. Dárius Krajčír
 6. Jana Jakubkovič

Klub starostov

 1. Dana Čahojová – predsedníčka
 2. Branislav Záhradník
 3. Ján Hrčka
 4. Alžbeta Ožvaldová
 5. Jozef Uhler
 6. Martin Chren
 7. Martin Patoprstý
 8. Michal Vlček
 9. Róbert Pajdlhauser
 10. Radovan Jenčík

Dokumenty