Projekty

Terasy

Kvalita verejného priestoru sa významnou mierou podieľa na kvalite života v mestách. Preto nám záleží na tom, aby sme prostredníctvom mestských projektov vytvárali kvalitný verejný priestor a aby sme k rovnakému prístupu motivovali aj súkromných vlastníkov, ktorí majú podiel na jeho spoluvytváraní.
Jedným z prvkov verejného priestoru v našom meste sú aj verejne prístupné pochôdzne terasy, ktorých časť je v súkromnom vlastníctve. Mnohé z týchto terás sú, žiaľ, už dlhodobo v zlom technickom stave.
Bez ohľadu na ich vlastníctvo, terasy plnia aj funkciu verejného priestoru. Mesto Bratislava preto chce vlastníkom kompenzovať fakt, že na svojej nehnuteľnosti znášajú ťarchu verejného priestoru. Mestské zastupiteľstvo schválilo na decembrovom zasadnutí pilotný projekt dotácií, ktoré mesto poskytne majiteľom terás za účelom ich revitalizácie. Na tento účel vyčlenilo mesto sumu 200 000 eur, o ktorú sa môžu uchádzať vlastníci terás respektíve ich častí.

UPOZORNENIE

Formulár žiadosti je potrebné najskôr elektronicky odoslať a až následne vytlačiť vo verzii pre tlač.
Žiadosť bude akceptovaná iba v prípade, ak bude zaslaná oboma spôsobmi, to znamená v elektronickom systéme a súčasne doručená spolu s čestným vyhlásením a všetkými povinnými prílohami i v tlačenej verzii vygenerovanej elektronickým systémom a to do termínu uzávierky žiadostí. V prípade, že bude žiadosť zaslaná iba elektronicky, alebo iba písomne, nebude možné ju hodnotiť. Rozhodujúcou je poštová pečiatka alebo pečiatka podateľne Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, ktorá nesmie byť po uzávierkovom termíne.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese dotacia.terasy@bratislava.sk.