Čo tvorí základ a sadzbu dane?

Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku. Sadza dane je 1,70 € (do 30. 6. 2023) a s účinnosťou od 1. 7. 2023 je sadzba dane 3,50 € (za mestskú časť Staré Mesto) a 3,00 € (za ostatné mestské časti) za fyzickú osobu a prenocovanie v ubytovacom zariadení.

Komu adresujete ohlásenie?

Ohlásenie vzniku daňovej povinnosti dane za ubytovanie a mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie sa predkladá na tlačivách (pozrite, prosím, odkazy dole) adresovaných na:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Blagoevova 9 P.O.BOX 76 850 05 Bratislava 55

Ako postupovať pre ohlásenie a odvádzanie dane

1. Vyplníte tlačivo ohlásenia a priložíte výpis

Vyplňte tlačivo ohlásenia a priložte výpis

Prevádzkovateľ každého ubytovacieho zariadenia nachádzajúceho sa na území hlavného mesta SR Bratislavy je povinný do 30 dní od zahájenia svojej činnosti zaslať správcovi dane vyplnené tlačivo „Ohlásenie vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia“ spolu s výpisom z obchodného alebo živnostenského registra.

Po priradení variabilného symbolu vyplníte tlačivo mesačného vyúčtovania a odvediete daň

Na základe predošlého kroku bude prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia pridelený variabilný symbol, pod ktorým sa zaeviduje v databáze ubytovacích zariadení u správcu dane.

Po ukončení príslušného mesiaca je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia povinný zaslať vyplnené tlačivo „Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie“ a následne daň odviesť.

2. Po priradení variabilného symbolu vyplníte tlačivo mesačného vyúčtovania

Na základe predošlého kroku bude prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia pridelený variabilný symbol, pod ktorým sa zaeviduje v databáze ubytovacích zariadení u správcu dane.

Po ukončení príslušného mesiaca je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia povinný zaslať vyplnené tlačivo „Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie“ a následne daň odviesť.

3. Uhradíte daň

Spôsob platby a termín úhrady

Vybratú daň možno uhradiť na účet správcu dane bankovým prevodom alebo zaplatiť v hotovosti priamo v pokladni správcu dane, najneskôr do 15. dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac.

Každomesačná úhrada

Pri úhrade alebo zaplatení dane je dôležité dodržať desaťmiestny variabilný symbol, ktorý má každý prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia iný a mení sa každý mesiac.

Po prvom dvojčísle (32) vpíšete koncové číslo príslušného roku, nasleduje fixné číslo (2), po ktorom vpíšete pridelené trojmiestne číslo, ktoré Vám bude oznámené pri ohlásení vzniku činnosti ubytovacieho zariadenia a na konci nasleduje dvojčíslie vyjadrujúce príslušný mesiac.

Príklad: Ak Vám ako prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia bude pridelené napr. číslo 075, Váš variabilný symbol bude nasledovný:

  • za december 2019: 3219207512
  • za január (vo februári) 2020: 3220207501
  • za február (v marci) 2021: 3221207502, atď.

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia

Dokumenty

Kontakt

Správca dane, daň za ubytovanie Nicolas Voltemar (číslo dverí 307)

Adresa

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Blagoevova 9, 850 05 Bratislava

Číslo účtu:

SK91 7500 0000 0000 2592 6993