Čo je úlohou Oddelenia kultúry?

Je gesčným oddelením pre mestom zriadené príspevkové organizácie v oblasti kultúry: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave, Múzeum mesta Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave.   
Oddelenie kultúry ako gestorské oddelenie pre mestské kultúrne organizácie zabezpečuje:   
    plnenie úloh vyplývajúcich zo zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta k príspevkových organizáciám z oblasti kultúry,
    koordináciu, kontrolu a usmerňovanie po odbornej a metodickej stránke činnosti príspevkových organizácií z oblasti kultúry.