Koncepcia kultúry

Odborné komisie

Komisia pre diela vo verejnom priestore

Komisia pre diela vo verejnom priestore je poradným orgánom primátora vo veci posudzovania umiestňovania, premiestňovania a demontáže pomníkov, pamätníkov a umeleckých diel vo verejnom priestore.
Činnosť komisie organizačne zabezpečuje oddelenie kultúry Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Zoznam členov

Riadni členovia/členky:
  Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.
  PhDr. Ivo Štassel
  Ing. arch. Žitňanský
Náhradní členovia/členky:
  PhDr. Jana Hamšíková
  Mgr. art. Katarína Máčková
  Mgr. Zoja Droppová
Externí experti komisie:
  Doc. Ing.arch. Pavol Pauliny, PhD.
  Ing. arch. Jakub Kopec
  Mgr. Sabina Jankovičová, ArtD.

Názvoslovná komisia

Názvoslovná komisia je poradným orgánom primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Jej uznesenia sú prijímané ako expertný názor, zohľadňovaný v procese určovania názvov verejných priestranstiev v Bratislave.
Aktuálny zoznam členov:
  Mgr. Árpád Korpás, OZ Bratislavské rožky/ Pozsonyi Kifli Polgári Társulás
  Mgr. Ján Kúkel, Archív mesta Bratislavy
  Ing. Eva Miklušová, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
  prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Historický ústav SAV
  Ing. Mgr. Andrej Svorenčík, M.S., PhD., Univerzita v Mannheime
  Mgr. Iveta Vančová, Jazykovedný ústav SAV
  PhDr. Ivo Štassel, Mestský ústav ochrany pamiatok
  Ing. Milota Sidorová PhD., Metropolitný inštitút Bratislavy
  Mgr. art. Matúš Maťátko, OZ Post Bellum

Kontakt

Mgr. Katarína Lukyová Tajomníčka komisie
+421 259 356 597
zavolať
katarina.lukyova@bratislava.sk
napísať