Turistické autobusy

Prehľad zastávok dostupných pre turistické autobusy, viac informácií sa zobrazí po kliknutí na konkrétnu zastávku na mape. Zastávky sú delené do dvoch kategórií:

 • Krátkodobé zastavenie: režim krátkodobého zastavenia (IN/OUT) vozidla na dobu max. 10 alebo 15 minút. Je určené pre zastavenie vozidla za účelom nástupu a výstupu cestujúcich, prípadne vyloženie a naloženie batožiny.

 • Dlhodobé zastavenie: režim dlhodobého parkovania. Odstavenie vozidla na dobu podľa prevádzkového poriadku daného parkoviska. Určené na parkovanie vozidiel a dlhšie odstavenie vozidiel počas čakania na cestujúcich. Na predmetných miestach je možné vykonať aj nástup a výstup cestujúcich s následným presunom do centra mesta (peší presun, presun prostredníctvom mestskej hromadnej dopravy).

Žiadosť o povolenie na zastavovanie na zastávke pre turistické autobusy Most SNP

Kedy je nutné o povolenie žiadať?

Ak ste dopravca, ktorý prostredníctvom autobusov zabezpečuje služby obsluhy výletných lodí prichádzajúcich do Bratislavy a potrebuje pre tento účel využívať na zastavovanie zastávku určenú pre turistické autobusy ,,Most SNP“ na Rázusovom nábreží. Táto zastávka slúži výlučne na účely nástupu/výstupu cestujúcich (turistov) k výletným lodiam v prístave.

K podaniu žiadosti budete potrebovať

 • zoznam vozidiel (autobusov) s uvedením EČV, pre ktoré žiadateľ požaduje zastavenie na zastávke
 • kópia osvedčenia o evidencii vozidla (autobusu), pre ktoré žiadateľ požaduje zastavenie na zastávke
 • kópia zmluvy s lodnou spoločnosťou alebo cestovnou agentúrou, pre ktorú zabezpečuje žiadateľ presun cestujúcich (turistov) z lodí kotviacich v prístave do centra mesta a späť
 • kópia povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy alebo licencie Spoločenstva podľa zákona 56/2012 Z.z. o cestnej doprave
 • zoznam lodí, ku ktorým je zabezpečovaná doprava
Stiahnuť žiadosť29. 05. 2024 • PDF • 111 kB

Žiadosť o povolenie na mimoriadne zastavenie na zastávke pre turistické autobusy ,,Most SNP"

Ste dopravca alebo cestovná kancelária/agentúra a potrebujete z dôvodu neplánovaných resp. nepredvídateľných udalostí (vysoký alebo nízky stav vody, zatvorenie vodného diela Gabčíkovo alebo Freudenau, zatvorenie plavby na Dunaji) využiť zastávku IN/OUT Most SNP slúžiacu pre turistické autobusy na obsluhu kabínkových lodí a nemáte vydané povolenie na využívanie predmetného stojiska?

Zašlite vyplnenú nižšie uvedenú žiadosť alebo informácie požadované v žiadosti zašlite emailom. Po posúdení Vašej žiadosti budete informovaní o možnosti mimoriadneho využiť predmetné stojisko.

Žiadosť je možné podať v prípade:

 • v rámci využitia stojiska bude zabezpečená obsluha výletných/kabínkových lodí
 • obsluha výletnej/kabínkovej lode bude zabezpečená prostredníctvom autobusu resp. mikrobusu (nie špeciálne vozidlá a pod.)
 • ide o mimoriadnu udalosť resp. neplánovanú a nepredvídateľnú udalosť
 • v rámci využitia stojiska nepríde k obmedzeniu prevádzky mestskej hromadnej dopravy
 • zastavenie vozidla je možné len v priestore samotného stojiska určeného na nástup/výstup. Je zakázané zastaviť a stáť v priestore zastávky verejnej dopravy.
 • v priestore stojiska môžu stáť maximálne 2 vozidlá.

Vyplnenú žiadosť alebo informácie požadované v žiadosti je potrebné odoslať na email: [email protected]

Stiahnuť žiadosť14. 06. 2024 • PDF • 128 kB