Strategická hluková mapa a Akčné plány

Zo Smernice Európskeho parlamentu a rady 2002/49/EC vyplýva pre štáty EÚ povinnosť v 5-ročných intervaloch vypracovávať Strategické hlukové mapy a Akčné plány ochrany pred hlukom pre väčšie aglomerácie, pozemné komunikácie, železničné dráhy a letiská.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d, zákona č. 2/2005 Z. z. zabezpečuje vypracovanie Strategických hlukových máp a Akčných plánov ochrany pred hlukom pre územie Bratislavskej aglomerácie mesto Bratislava ako obec s najväčším počtom obyvateľov v aglomerácii, ktorej hranice stanovil Úrad Bratislavského samosprávneho kraja a v súčasnosti zahŕňa okrem Bratislavy aj obce Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo a Most pri Bratislave.

Strategické hlukové mapy sú podkladom pre vypracovanie Akčných plánov ochrany pred hlukom, využívajú sa ako zdroj informácií pre verejnosť a sú zdrojom údajov, ktoré sa poskytujú Európskej komisii.

Akčné plány ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie vychádzajú zo Strategických hlukových máp, zobrazujú hlukové pomery na území mesta Bratislava spôsobené hlukom z pozemných komunikácií, železničných dráh, letiska a priemyselných zdrojov hluku a sú zamerané na riešenie problémov súvisiacich s nadmerným hlukom vo vonkajšom prostredí. Popisujú výsledky mapovania hluku, zobrazujú problémové miesta a navrhujú krátkodobé opatrenia a dlhodobú stratégiu znižovania hluku.

Strategické hlukové mapy Bratislavskej aglomerácie

Akčné plány ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie