Bývanie a ubytovanie

Spúšťame výstavbu nájomných bytov na Muchovom námestí

23.8.2023

Rozvoj nájomného bývania v Bratislave je jednou z priorít hlavného mesta a magistrát realizuje viacero projektov na podporu nájomného bývania. Aktuálne spustilo hlavné mesto výstavbu bytového domu so 103 nájomnými aj náhradnými bytmi na Muchovom námestí v Petržalke. Ide o historický míľnik v rozvoji nájomného bývania a prvú výstavbu nájomného bytového domu priamo v réžii mesta za posledných 9 rokov. Predpokladaná doba trvania stavebných prác je 19 mesiacov, teda do marca 2025. Odhadované náklady stavby spolufinancovanej z dotácie Ministerstva dopravy SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania predstavujú takmer 11 mil. eur. Mesto má zároveň v rôznom štádiu prípravy ďalších 7 bytových a polyfunkčných domov s 420 nájomnými bytmi, ktoré bude postupne realizovať v najbližších rokoch.

Projekt vlastnej výstavby nájomného bytového domu je rozdelený na dva stavebné objekty s bytovými jednotkami. Počas 1. etapy bude vybudovaný rezidenčný objekt osempodlažnej bytovky s úžitkovou plochou 5 030 m2, ktorý bude pozostávať z 52 klasických nájomných bytov51 náhradných nájomných bytov pre reštituentov. V druhej etape projektu by s druhou bytovkou malo pribudnúť ďalších približne 50 nájomných bytov.

V lokalite mal pôvodne vzniknúť projekt komerčného bývania súkromného developera. Pozemok sa však podarilo opätovne získať do vlastníctva mestskej spoločnosti METRO Bratislava a.s., s cieľom revitalizovať areál a priniesť do lokality okrem nájomného bývania aj kvalitný verejný priestor. V rámci procesu participácie boli s obyvateľmi v susedstve odkomunikované nielen detaily výstavby, ale aj riešenia parkovania a úpravy verejného priestoru vo forme verejného parku a občianskej vybavenosti.

V predposledný augustový týždeň došlo k odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi, čím sa začala výstavba. V najbližšom čase bude nasledovať zriadenie stavebného zázemia a úvodné výkopové práce, ako aj betonážne práce na základovej doske. Postupne sa bude zhotovovať hrubá stavba, ktorej ukončenie je plánované na október 2024. Od marca 2024 má prebiehať výstavba vnútorných priestorov a v marci 2025 je naplánované odovzdanie diela. Celková doba výstavby je plánovaná na 19 mesiacov.

Mesto stavia nájomný bytový dom po 9 rokoch, kedy sa naposledy odovzdával bytový dom na vtedajšej ulici Čapajevova, dnes Ulica Ondreja Štefanka 5, kde sa nachádza 48 bytov. Predtým v roku 2010 Spoločnosť pre rozvoj bývania postavila bytovku na Osuského v Petržalke, kde boli byty rozpredané do súkromného vlastníctva.

„Tento deň považujem za mimoriadne dôležitý pre rozvoj nájomného bývania. Verím, že Bratislava týmto začína novu éru systematického budovania nájomného bývania po rokoch prešľapovania na mieste a neriešenia problematiky dostupného bývania. Veľmi oceňujem spoluprácu so ŠFRB, ministerstvom dopravy aj Okresným úradom Bratislava pri príprave žiadostí a zabezpečení financovania tejto stavby,“ uviedla námestníčka primátora Bratislavy L. Antalová Plavuchová.

Ako uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Katarína Bruncková: „Bratislava po dlhšom období prichádza s projektom výstavby nájomných bytov. V projekte je spolu 103 nájomných bytov, z ktorých je 52 určených pre občanov spĺňajúcich podmienky dotácii podľa zákona č. 443/2010 Z. z., a ďalších 51 bytov bude pre občanov, ktorým vznikol nárok na poskytnutie bytovej náhrady. Ministerstvo dopravy privítalo túto aktivitu a spolu so Štátnym fondom rozvoja bývania podporili projekt celkovou čiastkou 7 019 530 eur, pričom Ministerstvo dopravy SR poskytlo dotáciu vo výške 4 427 970,00 eur (49 %) a Štátny fond rozvoja bývania poskytol úver vo výške 2 591 560,00 eur (29 %).“

Hlavné mesto aktuálne vlastní 876 nájomných bytov, ďalších asi tisíc bytov je zverených do správy mestským častiam. Záujem o mestské nájomné bývanie dlhodobo prevyšuje dostupnú ponuku, preto systematicky pracujeme na rozšírení fondu mestských nájomných bytov rôznymi spôsobmi. Či už je to rekonštrukcia zanedbaných mestských bytov, vlastná výstavba nájomných bytov, ale tiež zmeny územného plánu a nastavenie nových pravidiel spolupráce s developermi, čím sa vytvoril predpoklad na výstavbu až 3 000 nových bytov, vrátane nájomných. Dostupnosť bývania pre rodiny a ľudí v bytovej núdzi zasa zlepšujeme aj v spolupráci s majiteľmi bytov prostredníctvom Mestskej nájomnej agentúry, ktorej činnosť zastrešuje Bratislavská organizácia bývania. V súčasnosti máme rozpracované projekty na výstavbu zhruba 400 bytov. Spoločne s ďalšími nástrojmi na rozvoj bytového fondu by sme chceli mať do roku 2030 v správe zhruba 2 400 nájomných bytov.

Okrem vlastných zdrojov mesta využívame na financovanie výstavby nájomných bytových domov najmä dotácie určené na rozvoj bývania, ako napr. úver Štátneho fondu rozvoja bývania či formu nenávratnej dotácie Ministerstva dopravy SR, prípadne vo vzájomnej kombinácii, ako je tomu aj v prípade projektu na Muchovom námestí. Aj keď dotácie ministerstva dopravy a úvery ŠFRB nepokryjú celé náklady projektov, sú pre nás kľúčovým zdrojom financovania nových nájomných bytov.

Najbližšie k začatiu ďalšej výstavby má bytový dom na Terchovskej ulici, kde postupujeme v povoľovaní. V úvodných fázach sú projekty na Žitavskej a na Janíkovom dvore. K projektu na Žitavskej ulici má mesto ukončenú architektonickú štúdiu, máme za sebou prvé verejné predstavenie projektu miestnym obyvateľom a začíname pracovať na projektovej dokumentácii a potrebných povoleniach. Projekt začneme realizovať v závislosti od toho, ako rýchlo získame potrebné povolenia. V prípade Janíkovho dvora máme ukončenú architektonickú súťaž projektu. Na konci tohto alebo začiatkom budúceho obdobia by sme radi začali s obnovou dvoch nevyužívaných bytových domov na Zámockých schodoch a na Velehradskej ulici, v ktorých vznikne spolu 16 bytov. V Záhorskej Bystrici rekonštrukciou pôvodného internátu mesto získa do 75 nových bytov. Tento projekt je aktuálne pred podaním stavebného povolenia, pripravuje sa realizačný projekt. Predpokladáme, že s obnovou sa začne v roku 2024.

V poskytovaní dostupného nájomného bývania sa Bratislava dlhé roky nachádza hlboko pod európskym priemerom. Mesto vlastní menej ako 1 % bytov v celkovom bytovom fonde Bratislavy. Pre porovnanie, Brno vlastní až 15 % z počtu bytov, kým Viedeň má vo svojom priamom vlastníctve až štvrtinu bytov v meste. Zatiaľ čo napríklad v susednej Viedni spadá do kategórie mestského nájomného bývania až 60 % z celkového počtu bytov, v Bratislave je to len 0,2 % bytov.

Zdieľať