Sociálne služby

SORO: Vyhodnotenie projektových zámerov na podporu zariadení sociálnych služieb, jaslí a materských škôl v Bratislave

13.2.2019

Na základe výzvy zo 4. apríla 2018 a po administratívnom overení a odbornom posúdení projektových zámerov žiadateľov o sociálne služby krízovej intervencie a  sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, sociálne služby na podporu rodiny s deťmi z Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom hlavné mesto funguje ako SO pre IROP, boli na posúdenie predložené zámery od 19 žiadateľov v rámci projektov novostavieb a rekonštrukcií zariadení sociálnych služieb v objeme 16 372 301,70 eur Požadovaná hodnota nenávratného finančného príspevku len poukazuje na zvýšenú potrebu rekonštrukcií a novostavieb zariadení sociálnych služieb v Bratislavskom kraji, ako aj ich prevádzkovanie pre klientov.

Zariadenia sociálnych služieb vzniknú vo Vrakuni, Dunajskej Lužnej, Modre - Kráľovej, Malackách, Chorvátskom Grobe, Vajnoroch, Petržalke, Šenkviciach, Ivanke pri Dunaji, Bratislave – Novom Meste, Studenom a Tomášove.

Pokiaľ ide o projektové zámery na podporu rozvoja služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, t. j. jaslí, na základe zverejnenej výzvy z 10. júla 2018 predstavovala výška alokovaných prostriedkov na celé územie mestského rozvoja Bratislavy sumu 3 141 356 eur celkových oprávnených výdavkov na projektové zámery.

Oddelenie SO pre IROP na magistráte administratívne overovalo a posudzovalo projektové zámery v počte 10, z toho 1 projektový zámer bol žiadateľom stiahnutý v procese overovania. Zrekonštruované či nové jasle tak môžu v rokoch 2020 – 2021 vzniknúť v Petržalke, Rači, Malackách, Tomášove, Bratislave - Novom Meste, Miloslavove, Senci a Bernolákove. Pokiaľ žiadateľ odstráni nedostatky, ktoré boli klasifikované v negatívnej hodnotiacej správe, nové jasle môžu vzniknúť aj v Podunajských Biskupiciach.

Pokiaľ ide o výzvu MPRV SR zo dňa 27. 07. 2018 orientovanú na predkladanie zámerov na podporu rozšírenia kapacity materských škôl, na území mestského územného rozvoja Bratislavy bolo predložených 23 zámerov s požadovanou výškou nenávratného finančného príspevku 8 142 156, 80 eur, ktorá preukazuje potrebu rozširovania kapacity materských škôl v Bratislavskom kraji aj v Bratislave samotnej.

Po administratívnom overení projektových zámerov boli v rámci formálnej kontroly pozastavené 4 projektové zámery s požadovaným príspevkom 1 036 229 eur.

Negatívne správy boli vydané mestu Stupava a občianskemu združeniu v katastri mestskej časti Vrakuňa, tie pokiaľ odstránia nedostatky, môžu predložiť žiadosť v 2. kole. Bratislave Novému Mestu bola vydaná negatívna správa v dvoch prípadoch kvôli presahu limitu nárastu kapacít v rámci jedného katastrálneho územia.

Pozitívne správy boli vydané 15 zámerom s požadovanou výškou príspevku 5 400 592, 80 eur. Žiadatelia tak môžu predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v Bratislave Novom Meste, Ivanke pri Dunaji, Petržalke, Malackách, Kostolišti, Rusovciach, Plaveckom Štvrtku, Dúbravke, Zálesí, Dunajskej Lužnej, Ružinove, Bernolákove a Kalinkove.

Na základe predložených žiadostí tak môže byť podporená kapacita materských škôl v počte 1 422 detí v predprimárnom školstve.

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu (SO) pre IROP bolo v rámci hlavného mesta zriadené v máji 2015 na základe uznesenia vlády SR. Svoje delegované právomoci vykonáva oddelenie v rámci mestského funkčného územia mesta Bratislava (mestské časti mesta Bratislavy, okres Senec, Pezinok a Malacky, celkovo 52 subjektov) v programovom období 2014 - 2020. Riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Medzi hlavné činnosti oddelenia patrí pomoc mestským častiam a obciam pri príprave projektov na základe výziev IROP, príprava výziev na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, posudzovanie projektových zámerov a odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v spolupráci s externými hodnotiteľmi.

Zdieľať