Rozvoj mesta

Prvé kroky k novému zážitkovému centru vedy a planetáriu v Bratislave

27.6.2024

V hlavnom meste by do pár rokov mohlo vzniknúť nové moderné zážitkové centrum vedy a planetárium. Vyplýva to z memoranda, ktoré bolo na dnešnom zastupiteľstve predstavené mestským poslancom a ktorého partneri sa zaviazali urobiť všetky potrebné kroky k tomu, aby takéto centrum a planetárium skutočne vznikli.

Nové zážitkové centrum vedy aj planetárium by mohlo vyrásť v areáli bratislavskej ZOO. Toto prepojenie vedeckého centra, planetária s areálom ZOO umožní vytvoriť kvalitný, ucelený program pre deti, školy aj rodiny počas celého roka. Planetárium má slúžiť nielen pre propagáciu vedeckých poznatkov v oblasti vesmíru a iných vied, ale súčasne ako multifunkčný prezentačný priestor. Vzhľadom na plánovanú lokalitu a inštitúcie, ktoré v nej sídlia (či už fakulty Univerzity Komenského, alebo SAV), je tu zároveň veľký potenciál pre začlenenie centra a planetária do väčšieho komplexu vedeckovýskumných, vzdelávacích či iných popularizačných inštitúcií.

Hlavné mesto opakovane deklarovalo, že má záujem o podporu vedy a výskumu. Koncom minulého roka podpísalo vedenie mesta so združeniami Slovenské planetáriá a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity memorandum o spolupráci pri snahe o vybudovanie planetária v hlavom meste. Zároveň bola dohoda na tom umiestniť takúto inštitúciu vo vhodnej lokalite a vo vhodných priestoroch s potenciálom rozrastať sa o nové funkcie v oblasti vedy a vzdelávania, aby jej cieľ a poslanie boli skutočne naplnené.

Tento záväzok sa aktuálne premietol do memoranda, ku ktorému okrem hlavného mesta a združení Slovenské planetáriá a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity, pristúpili aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK), Slovenská akadémia vied (SAV), Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR ) a Zoologická záhrada v Bratislave (ZOO) a ktorého predmetom je spoločné úsilie vybudovať v hlavnom meste nové moderné zážitkové centrum vedy a planetárium.

Strany memoranda berú na vedomie, že vzhľadom na význam funkcie zážitkového centra vedy a planetária presahujúcej úroveň jednotlivých strán memoranda, bude výstavba a prevádzka tohto centra a planetária financovaná predovšetkým zo štátneho rozpočtu, prípadne zo zdrojov EÚ, alebo ich kombináciou.

Úlohou hlavného mesta v zmysle memoranda bude najmä prenajať pozemok v areáli ZOO na účely vybudovania zážitkového centra vedy a planetária a, samozrejme, následne aj spolupracovať so stranami memoranda pri definovaní obsahovej náplne programu tohto centra a planetária. Úlohou CVTI SR má byť vypracovanie overovacej štúdie s návrhom ekonomicky udržateľného prevádzkového modelu, aktívna spolupráca na zabezpečení financovania výstavby centra a planetária, vrátane zabezpečenia financovania vyvolaných investícií v areáli ZOO. Za predpokladu získania financovania je tiež úlohou CVTI SR v spolupráci so ZOO rozpracovať prevádzkový koncept areálu s dôrazom na ekonomickú udržateľnosť, zabezpečiť realizáciu výstavby a uvedenie areálu zážitkového centra vedy a planetária do prevádzky.

Ďalšími krokmi na ceste k vybudovaniu nového zážitkového centra vedy a planetária, ktoré začíname realizovať, je vytvorenie spoločného projektového tímu, vyhlásenie potrebnej architektonickej súťaže, vypracovanie štúdií, dokumentácií, vybavenie potrebných povolení tak, aby sa výhľadovo v roku 2028 mohlo začať s realizáciou samotnej stavby.

Snaha o vybudovanie nového zážitkového centra vedy a techniky vyplýva z faktu, že dnes existujúce centrum vedy Aurelium na Bojnickej ulici je za hranicou životnosti. Umiestnené je v priestoroch bývalej priemyselnej haly vo výrobno-skladovej zóne, bez možnosti zabezpečenia rozšírenia o oddychovú outdoorovú zónu pre návštevníkov, ako aj absencia podpornej infraštruktúry pre návštevníkov, ako sú kaviarne, reštaurácie či obchody, ktorá je absolútnym štandardom v zahraničí. Nové centrum by malo priniesť do hlavného mesta viac domácich a zahraničných turistov ako aj vytvoriť kvalitný program pre obyvateľov mesta. Zároveň má zážitkové centrum vedy a planetárium naplniť aj niekoľko desaťročí trvajúcu snahu aktivistov a širokej verejnosti o výstavbu moderného planetária hodného hlavného mesta SR.

Zdieľať