Zeleň

Nie je park ako park, Horský park funguje po novom

13.5.2022

Bratislavský Horský park patrí k najhodnotnejším prírodným územiam hlavného mesta so IV. stupňom ochrany. Kvôli zvýšeniu ochrany tohto hodnotného miesta vypracovala Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s hlavným mestom „Program starostlivosti o chránený areál Horský park“, ktorý definuje jasné pravidlá jeho využívania a ochrany.

Aktuálne už sú v parku vyznačené jeho jednotlivé zóny. Vstupy do bezzásahových zón sú označené informačnými tabuľami a o samotnej zonácii sa môže verejnosť informovať na vstupoch do Horského parku, kde sú taktiež informačné tabule. Program starostlivosti aj rozdelenie Horského parku do jednotlivých zón dnes predstavili primátor Bratislavy Matúš Vallo a generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda.

„Ak na niečo môžeme byť jednoznačne hrdí, tak je to Horský park. Tento vzácny kus prírody v strede mesta poskytuje jedinečnú možnosť užiť si prírodu a vychutnať si čerstvý vzduch. Horský park patrí k najhodnotnejším prvkom hlavného mesta a pre územie Bratislavy má nenahraditeľnú ekologickú hodnotu. Preto som rád, že sa podarilo nájsť a presadiť spôsob, ako skĺbiť požiadavky a potreby návštevníkov so starostlivosťou o chránené územie a zachovávať tak Horský park čo najdlhšie aj pre budúce generácie,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

„Program starostlivosti o chránený areál Horský park rozdeľuje územie na jednotlivé zóny a nastavuje jasné pravidlá. Prioritou pre nás bolo zachovanie tohto vzácneho územia s čo najmenšími zásahmi do prírody. Zonácia Horského parku je príkladom toho, ako ľahko sa nám v štátnej ochrane prírody pracuje, keď máte vlastníka pozemku, ktorý chce zónovať. Vtedy je spolupráca veľmi konštruktívna,“ povedal generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda.

Rozdelenie parku podľa schváleného Programu starostlivosti:

Les v prírodnom priestore Prioritou v tomto unikátnom priestore je ochrana prírody, aby sme pomohli zachovať starý lesný porast s pôvodnými druhmi biotopov. Možno v ňom pozorovať prirodzené procesy prírody. Nebudú sa tu vykonávať žiadne zásahy a úpravy prostredia človekom, ani výruby či orezy, preto je potrebné byť v tomto priestore opatrný.

Les v prechodnom priestore Ide o „nárazníkovú“ zónu medzi bezzásahovým a rekreačným priestorom. V tomto priestore sa bude vykonávať čo najmenej zásahov. Na rozdiel od lesa v prírodnom priestore tu bude vo výnimočných prípadoch možné vykonávať výruby a orezy stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov.

Les v edukačno-rekreačnom priestore Ide o  takmer polovicu rozlohy Horského parku. Okrem zachovania starého lesného porastu bude tento priestor využitý najmä na vzdelávanie a rekreáciu. V tomto priestore sa môžu robiť výruby nebezpečných stromov (ktoré ohrozujú bezpečnosť návštevníkov), orezy konárov, dosadba drevín a bylín, ale aj umiestnenie nových prvkov drobnej architektúry (lavičky, detské prvky, cvičebné prvky, osvetlenie, smetné nádoby).

Lúka v edukačno-rekreačnom priestore V tejto časti bude hlavnou úlohou zabezpečenie dlhodobej starostlivosti o lúčne spoločenstvá. Lúka sa bude pravidelne kosiť a udržiavať. Okrem toho sem bude možné dosadiť vhodné byliny a umiestniť aj prvky drobnej architektúry (lavičky, detské prvky, cvičebné prvky, smetné nádoby a pod).

Mokraď v edukačno-rekreačnom priestore Za účelom zachovania a zlepšenia stavu mokrade vznikne v tomto priestore opäť prírodné jazierko, vytvoria sa lepšie podmienky pre obojživelníky, ktoré v Horskom parku žijú. Budú sa tu môcť vykonávať nevyhnutné výruby stromov, orezy konárov, odstraňovanie spadnutého dreva, dosadba drevín a bylín, umiestnenie drobnej architektúry.

Všetky potrebné informácie nájdete na podstránke Horského parku ↗︎.

Fotka - tabula informujúca návštevníkov Horského parku o bezzásahovom území
Fotka - tabula zonácia Horského parku
Fotka - primátor Matúš Vallo v Horskom parku
Zdieľať