Správa mesta

Metropolitný inštitút Bratislavy

1.6.2022

Mestá sa neustále vyvíjajú. Kedysi nemali ani len vlastnú kanalizáciu, či dláždené ulice. Dnes existujú samostatné špecializované firmy, ktoré v mestách riešia správu kanalizácií, či ciest a chodníkov. Rozvoj miest so sebou prináša zmeny, na ktoré je potrebné reagovať, prispôsobiť sa im, hľadať riešenia. Platí to aj dnes a platí to aj pre Bratislavu. Bratislava sa v súčasnosti rozvíja mimoriadnym tempom a dá sa predpokladať, že to tak bude aj v budúcnosti. Vývoj je taký rýchly, že mu mesto nestíha – zlyháva príprava územnoplánovacích podkladov a dokumentov, strategických politík, rozvojových dokumentov. A práve to bude úlohou Metropolitného inštitútu.

Ďalšou dôležitou témou je zber a spracúvanie dát. Kým inde vo svete berú dáta a ich vyhodnocovanie ako každodennú potrebu mesta, pre Bratislavu akoby táto vec neexistovala. Hoci je jasné, že zhromažďovanie a najmä vyhodnocovanie dát za účelom šetrenia finančných prostriedkov alebo hľadania najlepších riešení je dôležitým atribútom, ako sa starať o mesto. Práve získavanie, sumarizácia a analýza dát ako podkladov na prípravu rozhodnutí bude významnou úlohou Metropolitného inštitútu.

Jeho rovnako dôležitou úlohou bude aj vzdelávanie, participácia a komunikácia, aby sme zapojili obyvateľov do rozvoja mesta. Občania sa zaujímajú o svoje okolie stále viac. Už dávno nestačí skúmať ich názor na rozvoj mesta v rámci formálneho procesu predpísaného v legislatíve. Mesto musí vedieť ľudí reálne zapojiť do svojho rozvoja a vytvoriť nástroj, ako im dovoliť na ňom participovať od začiatku.

Metropolitný inštitút bude užitočným nástrojom zmeny nielen pre vedenie mesta a jeho obyvateľov, ale aj pre mestským poslancov a napokon aj pre mestské časti – bude poskytovať dáta, ako aj vzdelávanie a workshopy na to, aby sme všetci mohli robiť lepšiu komunálnu politiku.

Model oddeleného inštitútu s takýmto zameraním je dlhoročnou zahraničnou praxou vo väčšine európskych metropol, ako Brusel, Paríž, Amsterdam, ale aj v mestách, ktoré sú blízko a zdieľame s nimi podobné výzvy – Praha a Brno.

Budovanie MIB bude postupné a je rozdelené do troch fáz do konca roka 2020. Na jeho činnosť je v rozpočte pre tento rok vyčlenených vyše 1,4-mil. € z bežných výdavkov, čo zahŕňa náklady na platy nových aj dočasne pridelených zamestnancov. V sume je aj príprava podmienok pre architektonické súťaže pre Námestie SNP, Kamenné námestie, kúpele Grössling, Komenského námestie, ale tiež príprava na zvýšenie fondu nájomných bytov a podpora rozvoja dostupného bývania v hlavnom meste. Ďalších cca 106-tis. € z kapitálových výdavkov je určených na obstarávanie a prípravu projektových dokumentácií pre menšie investičné projekty v oblasti verejných priestorov, dopravy či životného prostredia.

Dočasným vedením Metropolitného inštitútu Bratislavy poverili mestskí poslanci Zuzanu Stanovú. Zastávať túto pozíciu bude do vymenovania riaditeľa organizácie, ktorý vzíde z riadneho výberového konania, čo musí byť najneskôr do 6 mesiacov.

Metropolitný inštitút Bratislava

 1. Prečo Bratislava potrebuje MIB

Zaostávanie v strategickom plánovaní Udalosti vlečú nás, ale my chceme viesť udalosti Máme málo kapacít na analytické činnosti a plánovanie Chýba nám skutočný motor zapájania ľudí do tvorby mesta Málo spolupracujeme na nových ideách s inovátormi, potrebujeme tvorivú dielňu

 1. Inštitút rozvoja je štandardom v európskych mestách
mapa miest, ktoré už majú inštitúciu podobnú Metropolitnému Inštitútu: Londýn, Brusel, Amsterdam, Kodaň, Praha, Brno, Viedeň
 1. Čo je MIB

Mestská príspevková organizácia, ktorá vznikla 1.apríla 2019 Centrum inovácií, hnacia sila tvorivosti a nových prístupov k mestu Kľúčový nástroj na reálnu zmenu Bratislavy na mesto, ktoré dokáže konkurovať úrovňou života najvyspelejším metropolám Atraktívne miesto pre expertov na stratégie mestského rozvoja

 1. Hlavné oblasti pôsobenia MIB

Verejný priestor Územné plánovanie a rozvoj mesta Budúcnosť dopravy v meste Architektonické súťaže Dátová politika a analytické činnosti Participácia a komunikácia Zeleň a životné prostredie Strategické plánovanie

 1. Štruktúra MIB
infografika štruktúry MIB, tá je primárne rozdelená na sekcie: Strategického plánovania analýz a hodnotenia, Sekcie rozvoja a plánovania mesta, Sekcia komunikácie participácie a vzdelávania, Sekciu prevádzky a špecifických činností
 1. Akí odborníci budú pracovať v MIB

Dátoví analytici Ľudia tvoriaci budúcnosť bratislavských ulíc cez manuál a koncept verejného priestoru Ľudia plánujúci opatrenia na znižovanie klimatických zmien v uliciach mesta Ľudia prinášajúce nové riešenia pre lepší život a správanie sa obyvateľov Experti venujúci sa novým spôsobom dopravy Spôsob obsadzovania pracovných pozícií – zapožičaní zamestnanci magistrátu a výberové konania

 1. Priestory

prvá fáza - mestské priestory Archa

 1. Rozpočet

Bežný transfer na činnosť organizácie sa rozpočtuje v sume 1 450 000 eur. Zahŕňa:

 • mzdové a odvodové prostriedky pre dvadsať nových zamestnancov a tridsať zamestnancov, ktorí budú postupne, na základe príslušných dohôd, dočasne pridelení;
 • príprava podmienok pre architektonické súťaže pre verejné priestory a budovy v správe mesta, ako napr.: Námestie SNP a Kamenné námestie, kúpele Grössling, Komenského námestie;
 • príprava architektonických súťaží pre nájomné bývanie a podporu rozvoja dostupného bývania v hlavnom meste. Kapitálový transfer na činnosť organizácie sa rozpočtuje v sume 106 066 eur. Tento transfer sa použije na obstarávanie a prípravu projektových dokumentácií pre menšie investičné projekty v oblasti verejných priestorov, dopravy či životného prostredia.
 1. Ľudské zdroje

MIB pracuje s dvomi skupinami zamestnancov:

 1. existujúci zamestnanci magistrátu - budú vybraní na základe potreby MIBu a ich odbornej skúsenosti a spôsobilosti.
 2. novoprijatí zamestnanci – výberové konania

Ľudské zdroje podľa fáz: 1.fáza 18-20 ľudí 2.fáza 15-20 ľudí (spolu cca 35-40 ľudí) 3.fáza 13 ľudí (spolu cca 48-53 ľudí)

 1. Nábeh MIB

1.fáza: ŠTARTOVACIA (apríl – jún 2019) 2.fáza: TRANSFORMAČNÁ (jún - december 2019) 3.fáza: STABILIZAČNÁ (január – december 2020)

FÁZA 1 – ŠTARTOVACIA (apríl – jún 2019)

V tejto fáze dôjde k vytvoreniu MIBu, jeho naplneniu prvými zamestnancami a k rozbehu prvotných aktivít.

Administratíva a riadenie Riaditeľ MIB – výberové konanie (do 6 mesiacov) Dočasný riaditeľ – poverený do výberového konania (Zuzana Stanová) Asistent riaditeľa – administratíva a komunikácia Pracovné pozície: 2 ľudia

Projekty verejného priestoru Živé námestie - quick wins a architektonická súťaž na územie Námestia SNP a Kamenného námestia Kúpele Grossling - ideový koncept a štart prípravných prác Pracovné pozície: 4 ľudia

Architektonické súťaže Prípravu architektonických súťaží, konkrétne v súvislosti s lokalitami Nám.SNP a Kamenného námestia, Komenského námestia, Kollárovho námestia, Mostu SNP. Pracovné pozície: spolu 4 ľudia

Verejné priestory Systémový prístup k rozvoju a starostlivosti o verejný priestor Manuál verejných priestorov a pravidlá jeho úpravy, vrátane základných štandardov, ktoré majú byť dodržiavané Pracovné pozície: 2 ľudia

Komisia pre rozvoj mesta Poradný orgán pre posudzovanie investičných projektov a zámerov s dôrazom na veľké a/alebo kontroverzné projekty Multidisciplinárna komisia a odborný pohľad Model overený vo Vancouveri Odporúčací hlas pre magistrát, primátora a poslancov Pracovné pozície:: 2 ľudia plus 11 členov komisie - odborníkov

Participácia

Vytvorenie participačnej jednotky na MIBe Participácia pri príprave strategických dokumentov Pracovné pozície: 2 ľudia, zapožičanie z Magistrátu HMBA

Komunikácia Komunikácia spolupráci s komunikačným oddelením mesta Pracovné pozície: 1 človek (v úvodnej fáze asistent riaditeľa)

FÁZA 2 – TRANSFORMAČNÁ (jún – december 2019)

Dôjde k rozšíreniu MIBu o nových ľudí a témy, bude transformovaná časť magistrátu venujúca sa územnému plánovaniu a doprave, alternatívne aj téme zelene a životného prostredia. Zamestnanci uvedených oddelení budú zapožičaní do MIBu.

Nové oblasti v 2. fáze:

Územné plánovanie Časť dnešného oddelenia venujúceho sa stratégii rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov. Pracovné pozície: cca 10 ľudí zapožičaných od magistrátu

Doprava Časť sekcie dopravy, ktorá v spolupráci s územnými plánovačmi pracuje na dátach a dopravno- kapacitnom plánovaní a nových dopravných riešeniach. Pracovné pozície: cca 5 ľudí zapožičaných od magistrátu

Zeleň/životné prostredie Starostlivosť o zeleň, pasportizácia a strategické plánovanie mestskej zelene, príprava na zmeny klímy. Pracovné pozície: cca 5 ľudí zapožičaných od magistrátu

FÁZA 3 – STABILIZAČNÁ (január – marec 2020)

V tejto fáze by mali byť na MIB budované, resp. presunuté analyticko-dátové útvary.

Hlavné oblasti v 3. fáze:

Dátová politika Prinesie rozvoj v oblasti zberu dát a ich spracovania, ako aj strategického prístupu k samotnému zberu a práce s dátami v rôznych oblastiach rozvoja mesta. Pracovné pozície: 4 ľudia zapožičaní/presunutí z magistrátu

Analytická jednotka Vytvorí kapacitu pre analýzy mestských politík v rôznych oblastiach – sociálne veci, doprava a pod. Bude rozvíjať prístup hodnoty za peniaze a evidence-based prístup k tvorbe opatrení v meste. Pracovné pozície: cca 3 ľudia prijatí na základe výberového konania

Jednotka kontroly Zodpovedá za prípravu akčných plánov vychádzajúcich zo zistení analytickej jednotky, ako aj sekcie financií a revízie výdavkov. Dohliada nad napĺňaním dosahovania zmien v jednotlivých oblastiach mestskej politiky. Pracovné pozície: cca 2 ľudia prijatí na základe výberového konania

Tvorba mestskej stratégie a strategického plánu Pripravuje hlavný strategický materiál mesta – PHSR Pracovné pozície: cca 4 ľudia zapožičaní/presunutí z magistrátu

Viac informácií nájdete na https://mib.sk/ ↗︎

Zdieľať