Aktivity v sociálnej oblasti

Ľudia bez domova v BA sa rátajú

16.10.2023

Dnes (v pondelok 16.10.) vo večerných hodinách bude v uliciach Bratislavy a nocľahárňach prebiehať celomestské sčítanie ľudí bez domova. Takéto sčítanie sa v hlavnom meste koná už po druhý raz s cieľom získať aktuálne dáta o počte ľudí v bytovej núdzi a ich životných podmienkach a potrebách. Poznať štruktúru a príčiny bezdomovectva je pre hlavné mesto veľmi dôležité pri prijímaní opatrení, ktoré ľuďom bez domova umožnia návrat do bežného života.

Sčítanie ľudí bez domova v Bratislave 2023: „Ľudia bez domova sa rátajú“

Mesto Bratislava v úzkej spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR), mimovládnymi organizáciami pracujúcimi s ľuďmi bez domova a niektorými mestskými časťami realizuje túto jeseň v poradí druhé sčítanie ľudí bez domova. Prvé sčítanie sa uskutočnilo v roku 2016. Zistené údaje je však potrebné aktualizovať a sledovať. Mesto sa zároveň zaviazalo realizovať sčítania na pravidelnejšej báze každé 3 roky (Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 - 2030).

Zisťovanie štruktúry a príčin bezdomovectva je veľmi dôležité, aby mesto spolu s poskytovateľmi sociálnych služieb a mestskými časťami vedeli účelne nastaviť systém pomoci, a zároveň mohli aj argumentačne vstupovať do legislatívnych procesov s cieľom adekvátnejšieho systémového nastavenia pre podporu prevencie a ukončovania bezdomovectva.

„Bezdomovectvo predstavuje extrémnu formu chudoby a sociálneho vylúčenia. Cieľom sčítania ľudí bez domova v Bratislave tak je získať aktuálne dáta o minimálnom počte ľudí v bytovej núdzi v meste a ich životných podmienkach a potrebách. Týmto spôsobom chceme podporiť prijímanie takých opatrení, ktoré im umožnia opätovný návrat do bežného života,“ vysvetľuje Darina Kválová, výskumníčka IVPR.

“Poznať najnižší možný počet ľudí, ktorí v hlavnom meste nemajú strechu nad hlavou je rovnako dôležité ako poznať ich najpálčivejšie problémy, ktoré prežívajú. Oba tieto ciele sa naplnia práve vďaka plánovanému sčítaniu, ktoré sme dlhodobo pripravovali s desiatkami partnerov mesta spomedzi výskumných inštitúcií, mimovládnych organizácií a dobrovoľníkmi. Budeme tak vedieť lepšie ako hlavné mesto nastaviť naše aktivity spojené s manažmentom a ukončovaním bezdomovectva v našom meste,“ zhrňuje cieľ a podstatu sčítania Sergej Kára, riaditeľ sekcie sociálnych vecí magistrátu hlavného mesta Bratislavy.

Kto sú ľudia bez domova? Kto sa bude vlastne sčítavať?

Bezdomovectvo sa nedá zadefinovať zopár slovami. Na európskej úrovni bola vypracovaná „definícia“ bezdomovectva známa ako typológia ETHOS, ktorá zachytáva viac ako 20 rôznych životných situácií, v ktorých možno hovoriť o bezdomovectve alebo vylúčení z bývania. Pri tohtoročnom sčítaní sa vychádza zo spomínanej medzinárodnej typológie ETHOS. „Tak ako v roku 2016, aj teraz sa sčítanie zameriava nielen na ľudí bez prístrešia - prespávajúcich vonku na ulici, či v nocľahárňach - ale aj na ľudí v neistom a nevyhovujúcom bývaní - napr. v ubytovniach a chatkách. Takéto zameranie je dôležité z hľadiska prevencie straty bývania, keďže ľudia v neistom a nevyhovujúcom bývaní sú zvlášť ohrození prepadom do pouličného bezdomovectva,“ dodáva Darina Kválová.

Ako sa takéto sčítanie robí?

Sčítanie bude prebiehať, podobne ako naposledy, v zariadeniach sociálnych služieb, v nocľahárňach, v nízkoprahových denných centrách, v pobytových zariadeniach, ale aj priamo v teréne. Informácie o počte ľudí, ktorí nemajú svoj domov, t.j. nemajú kam ísť, poskytnú aj zariadenia dočasnej ústavnej starostlivosti. Sčítanie prebieha od 18. septembra do konca októbra 2023.

Mimovládne organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova začali sčítavať koncom septembra na odľahlých miestach v teréne. Kľúčová časť sčítania prebieha v tzv. sčítací večer, ku ktorému sa v rámci metodiky „point-in time“ zisťuje minimálny počet ľudí bez bývania, t.j. od ľudí prespávajúcich vonku až po ľudí v neadekvátnom, resp. neistom bývaní. V ten deň sa sčítava napríklad v útulkoch, nocľahárňach a vonku na ulici na rôznych trasách naprieč mestom Bratislava. Do konca októbra bude prebiehať tzv. do-sčítanie v nocľahárňach a denných centrách, aby sa do sčítania dostali aj ľudia, ktorých sa počas jedného večera nepodarí zachytiť, no sú aktuálnymi klientmi služieb pre ľudí bez domova.

Okrem počtu a základných informácií o človeku (napr. vek a pohlavie) sa tam, kde je to možné a vhodné, vypĺňa aj krátky dotazník, aby sa získali podrobnejšie informácie o životných situáciách ľudí, ktorí nemajú svoj domov. „Anketári - zmiešané tímy sociálnych pracovníkov aj dobrovoľníkov budú prostredníctvom dotazníkov okrem iného zisťovať príčiny straty bývania, zloženie domácnosti, ekonomickú situáciu, či zdravotné problémy ľudí bez domova,“ vysvetľuje ďalej Darina Kválová.

Hlavný sčítací večer

Organizačný tím z magistrátu spolu s IVPR, partnerskými organizáciami a dobrovoľníkmi sa v pondelok 16.10 najprv stretne v centrále v Starej Tržnici, odkiaľ sa krátko pred zotmením vyberú 2 až 3-členné sčítacie tímy na vopred určené trasy v meste, resp. do vybraných pobytových zariadení.

Sčítacieho večera sa zúčastní vyše 50 pracovníkov a pracovníčok z mimovládnych organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova. Do sčítania sa zapája aj takmer 50 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Je to veľmi rozmanitá skupina, sú medzi nimi študenti a študentky humanitárnych odborov, ale aj ľudia zo štátnej správy, neziskového sektora a miestnych samospráv, vrátane kolegov a kolegýň z magistrátu. Ich hlavnou úlohou je spolu so skúsenými sociálnymi pracovníkmi ísť v dvojiciach-trojiciach „do terénu“ a vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, resp. na vopred určených trasách v meste oslovovať ľudí bez domova a vypĺňať s nimi krátke dotazníky. Anketári budú ľahko rozpoznateľní, budú mať identifikačnú kartu a reflexnú ružovú vestu s nápisom „Ľudia bez domova sa rátajú“.

V organizačnej centrále mesto zabezpečilo pre anketárov zázemie a podporu počas celého večera. Bude im k dispozícii okrem zdravotnej služby aj psychologické poradenstvo, tzv. chladná hlava na telefóne, ak by sa potrebovali poradiť počas výjazdu v teréne, ale i možnosť stretnúť predstaviteľov mesta a mimovládnych organizácií a dozvedieť sa viac o ich aktivitách, programoch a plánoch na podporu ľudí v ťažkých životných situáciách, ľudí ohrozených chudobou, ľudí bez domova a v bytovej núdzi.

Okrem menovaných partnerov sa do prípravy a realizácie sčítania zapojili aj centrá pre deti a rodinu, mestské ubytovne a ubytovne mestských častí, nemocnice, útvary na výkon trestu odňatia slobody a ďalší. Sčítací večer podporil aj Dopravný podnik Bratislava a Mestská polícia. Symbolickú odmenu pre sčítaných pomohli zabezpečiť TESCO a LIDL.

Zdieľať