Finančná podpora

Grantová výzva V BRATISLAVE DOMA

17.4.2024

Mesto vďaka podpore z UNICEF vyhlasuje grantový program, určený na podporu ľudí prichádzajúcich do Bratislavy z Ukrajiny, ale aj z iných krajín, ktorí nachádzajú v našom hlavnom meste dočasný alebo aj trvalý domov. Pomocou grantového programu chceme skvalitniť a rozšíriť podporné služby, ktoré sú poskytované cudzineckým komunitám na území mesta Bratislava a v Asistenčnom centre pomoci na Bottovej. Žiadosti o pridelenie grantu je možné podávať do 30.04.2024. Bližšie informácie je možné nájsť na webe bratislava.sk ↗︎.

Cieľová skupina grantového programu sú najmä ľudia s dočasným útočiskom a cudzinci prichádzajúci a žijúci v hlavnom meste, so špeciálnym dôrazom na potreby rodín s deťmi a mladých ľudí, ale aj prepájanie a vytváranie komunít bez ohľadu na krajinu pôvodu.

O podporu z grantového programu sa môžu uchádzať: • Mimovládne neziskové organizácie - nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, účelové zariadenia cirkvi pôsobiace na území mesta Bratislava,

• Školy, školské a vzdelávacie zariadenia na území mesta Bratislava, okrem rozpočtových organizácií patriacich pod Magistrát hlavného mesta.

Oblasti podpory: Grantový program je určený na podporu projektov s inkluzívnymi aktivitami, ktoré uľahčia začleňovanie ľudí s cudzineckým pôvodom do života v meste a/alebo prispejú k scitlivovaniu atmosféry v meste voči cudzineckým komunitám • Podpora vzdelávania – podporíme programy a aktivity o uľahčujúce prístup k vzdelávaniu na školách a adaptáciu detí v novom prostredí o zamerané na prácu s postojmi detí a mladých ľudí v prijímajúcich komunitách o prispievajúce k zlepšovaniu klímy na školách, vytváranie programov rovesníckej podpory o podporujúce participáciu cudzineckých komunít na školských a mimoškolských aktivitách o zamerané na zlepšenie komunikácie pedagogického a nepedagogického personálu škôl s rodičmi detí s cudzineckým pôvodom o zamerané na podporu učiteľov formou psychologickej podpory a supervízie o jazykové vzdelávanie - aktivity zamerané na učenie sa slovenčiny, aktivity zamerané na učenie sa materinského jazyka dieťaťa, neformálne jazykové vzdelávanie

• Sociálna a psychosociálna pomoc – podporíme programy a aktivity o prispievajúce k znižovaniu bariér, komplexné formy pomoci v sociálnej oblasti o poradenstvo, sprevádzanie a intervencie vedúce k inklúzii o komplexnej pomoci a podpory deťom a rodinám ukrajinských odídencov vrátane podpory pre ľudí so zdravotným znevýhodnením o zamerané na poskytovanie zdravotníckych služieb a služieb psychosociálnej podpory

• Podpora komunitných a kultúrnych aktivít – podporíme programy a aktivity o Prispievajúce k scitlivovaniu atmosféry v meste voči cudzineckým komunitám o Zlepšujúce komunitný život a podporujúce vzájomné porozumenie o Sprístupňujúce kultúrne a spoločenské aktivity ľuďom z cudzineckých komunít o Prispievajúce k participácii ľudí s cudzineckým pôvodom na aktivitách dostupných v meste

Rozpočet programu: Celková suma určená na program je 50 000 eur. Jeden projekt môže byť podporený sumou do 5 000 eur. Jeden subjekt môže predložiť len jeden projekt.

Predkladanie žiadostí: Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné doručiť buď:

v listinnej podobe opatrenú vlastnoručným podpisom žiadateľa, a to buď: • poštou na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Sekcia eurofondov, Oddelenie externého financovania – rozvoj a spolupráca, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava. (za termín doručenia žiadosti sa považuje dátum podania zásielky na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy), • osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. (za termín doručenia žiadosti sa považuje dátum uvedený na pečiatke podateľne).

Žiadosť musí byť doručená v zalepenom a nepoškodenom obale, ktorý bude zrozumiteľne a viditeľne označený slovami – „Žiadosť - Grantový program V Bratislave doma, NEOTVÁRAŤ!“.

alebo

v elektronickej podobe prostredníctvom portálu grantovej schémy ↗︎, pričom žiadosť musí byť elektronicky podpísaná a doručená do termínu uzávierky prijímania žiadostí do elektronickej schránky hlavného mesta.

Zdieľať