Dane a poplatky

Do konca januára je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

13.5.2022

Podanie daňového priznania sa týka nových nehnuteľností, alebo zmeny vlastníckych vzťahov ku pôvodnej nehnuteľnosti, alebo v prípade dedičstva – rozdelenia na nových spoluvlastníkov. Daňovník si nemusí v priznaní k dani z nehnuteľností sám vypočítavať daň z nehnuteľností. Musí však uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a hlavne výmeru nehnuteľnosti. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, alebo v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľností, alebo v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť.

V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

Po novom je od 1.1.2020 znížená sadza dane z pozemkov o 50 % na pozemky pre občanov nad 65 rokov, doteraz platilo zníženie dane z pozemkov pre občanov nad 70 rokov .

Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od 5 eur do 3 000 eur podľa závažnosti priestupku. Do predmetu zdanenia patria okrem bytových, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad objekty podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc.

Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať klasicky poštou, osobne alebo elektronicky. K elektronickému podaniu je potrebné mať elektronický občiansky preukaz a službu je možné vybaviť na portáli www.esluzbyba.sk. Okrem elektronickej formy je ale stále možné podať daňové priznanie klasicky poštou alebo ho daňovník podá osobne v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici 9 v Petržalke. V prípade, že sa daňovník rozhodne podať daňové priznanie osobne, odporúčame vziať si so sebou výpis z Katastrálneho portálu, aby mal daňovník so sebou všetky údaje, ktoré bude vypĺňať. Ak daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti poštou, je dobré uviesť email alebo telefonický kontakt. V prípade potreby bude kontaktovaný.

Najčastejšie chyby, ktorých sa daňovníci dopúšťajú, sú: chýba podpis daňovníka, neboli vyplnené priľahlé pozemky či nesprávne zaradenie nehnuteľnosti pri právnických osobách a pod.

Podrobné informácie ako aj formuláre a tlačivá si môžu daňovníci pozrieť a stiahnuť z webovej stránky hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/dan-z-nehnutelnosti ↗︎ alebo z webovej stránky www.esluzbyba.sk.

Hlavné mesto vyjde Bratislavčanom v ústrety a za účelom podania daňového priznania pridá stránkové hodiny. Posledný týždeň bude možné vybaviť podanie počas každého pracovného dňa. Stránkové dni a hodiny budú nasledovné:

Pondelok: 8:00 - 12:00; 12:30 - 17:00 (stránkový deň)

Utorok: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:00 (stránkový deň)

Streda: 8:00 - 12:00; 12:30 - 17:00 (stránkový deň)

Štvrtok: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:00 (stránkový deň)

Piatok: 8:00 - 12:00; 12:30 - 15:00 (stránkový deň)

Od 1. januára nadobudlo účinnosť aj novoprijaté VZN o dani z nehnuteľností, ktoré bolo schválené na decembrovom mestskom zastupiteľstve. Všetky potrebné informácie o nových sadzbách dane z nehnuteľností, ako aj kalkulačku výpočtu nájdete na: https://bratislava.sk/sk/nove-sadzby-dane-z-nehnutelnosti ↗︎.

Zdieľať