Dane a poplatky

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do konca januára

17.1.2024

Do 31.01.2024 majú povinnosť podať daňové priznanie všetci, ktorí minulý rok v hlavnom meste kúpili nehnuteľnosť, predali ju, darovali, či dostali do daru, alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. Pre jednoduchšie vypĺňanie daňového priznania majú daňovníci tento rok k dispozícii novinku, a síce intuitívny formulár, ktorý ich prevedie celým tlačivom, naviguje, aké údaje je potrebné vyplniť do jednotlivých polí a pomôže aj s výpočtami číselných údajov.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, napríklad aj pri predaji. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich. V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov.

Špecifický prípad predstavuje dedičstvo. Pri ňom sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve. Pre správne vyplnenie daňového priznania je vo všeobecnosti dôležité uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a najmä výmeru nehnuteľnosti. Výpočet výšky dane sa odvíja od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľnosti, či v zmluve, ktorou vlastník nadobudol nehnuteľnosť. Do predmetu zdanenia patria okrem bytových, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad objekty podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc.

Novinkou je intuitívny formulár pre vyplnenie daňového priznania, ktorý nájdete spolu s ďalšími tlačivami na webovej stránke hlavného mesta ↗︎. Formulár poskytuje jednoduchú formu vyplnenia daňového priznania. Inštrukcie vo formulári navigujú daňovníka, aké údaje je potrebné vyplniť do jednotlivých polí. Súčasťou sú aj pomocné kalkulačky pre automatické výpočty číselných údajov. Po vyplnení formulára si ho daňovníci stiahnu v podobe štandardného daňového priznania, odošlú ho poštou alebo odovzdajú osobne. Formulár pripravil tím inovácií mesta Bratislava a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať klasicky poštou, osobne alebo elektronicky. K elektronickému podaniu je potrebné mať aktívny elektronický občiansky preukaz. Ak daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti poštou, je dobré uviesť email alebo telefonický kontakt. Okrem klasickej formy poštou a elektronickej formy je opäť možné podať daňové priznanie aj osobne v podateľni Oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici 9 v Petržalke. V tom prípade odporúčame vziať si so sebou výpis z Katastrálneho portálu, aby mal daňovník so sebou všetky údaje, ktoré bude vypĺňať.

Od 22.1.2024 do 31.1.2024 bude pracovisko Oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici otvorené pre klientov každý deň a v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania (v stredu 31.1.2024) bude pracovisko k dispozícii do 17,00 hodiny, aby sme vyšli v ústrety všetkým, ktorí ešte daňové priznanie nepodali alebo si to nechávajú na poslednú chvíľu.

Stránkové hodiny od 22.01.2024 do 31.01.2024: Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00 Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00 Piatok: 8:00 - 12:00

Za nepodanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti v lehote hrozí pokuta, ktorú správca dane určí od 5 eur do 3 000 eur podľa závažnosti priestupku.

Platenie dane Mesto posiela rozhodnutia o vyrubenej dani z nehnuteľnosti občanom štandardne v priebehu mája a júna. Daň je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Mesto aj tento rok bude poskytovať obľúbenú digitálnu platbu dane v Bratislavskom konte ↗︎, cez ktorú bude možné uhradiť daň online z pohodlia domova. Sadzby dane platné na rok 2024 sa menili a všetky potrebné informácie o nových sadzbách dane z nehnuteľnosti, ako aj kalkulačku výpočtu nájdete v dokumente ↗︎, ktorý obsahuje aj rozpis katastrálnych území hlavného mesta v jednotlivých pásmach.

Zdieľať