Správa mesta

Bratislava hostila zahraničných projektových partnerov na podporu kreatívneho priemyslu

8.4.2019

Cieľom Peer Review bolo kolegom z Vilniusu poskytnúť inšpiráciu a pomôcť im pri hľadaní konkrétnych cieľov a postupov, ktoré následne môžu zapracovať do svojho Akčného plánu zameraného na zadefinovanie smeru, ktorým sa chce mesto uberať pri implementácii rôznych inovácií, podpore podnikateľského a inovačného prostredia, komunikácii so stakeholdermi v meste a navrhnúť konkrétne postupy a procesy, ktoré mestu v týchto zámeroch pomôžu.

Celé stretnutie bolo vedené pod odborným dozorom skúsených expertov z Birminghamu, ktorí v projekte Urban Manufacturing zastávajú pozíciu vedúceho partnera projektu.

Totožné stretnutie absolvujú v priebehu mája zástupcovia Bratislavy v španielskom meste San Sebastian, kde sa budú môcť inšpirovať miestnym inovačným ekosystémom, definovať si predbežné ciele a cesty, ktorými by sa mesto Bratislava malo uberať v nadväznosti na podporu inovačného a podnikateľského potenciálu a spoluprácu so stakeholdermi pôsobiacimi v meste, ako sú vedecko-výskumné organizácie, univerzity, kreatívne dielne, ako aj podnikateľské subjekty s cieľom zlepšenia podpory kreatívneho priemyslu, začínajúcich podnikateľov a inovácií v meste ako takých.

Zdieľať