Sociálne služby

Bratislava bude mať Mestskú nájomnú agentúru v spolupráci s Nadáciou poisťovne Kooperativa a Slovenskou sporiteľňou

30.11.2022

Hlavné mesto spúšťa novú službu - Mestskú nájomnú agentúru (MNA). Cieľom je zlepšiť dostupnosť bývania pre ľudí, ktorí sú v rámci štandardného trhu s bývaním z rôznych dôvodov znevýhodnení. Fungovať bude ako spojka medzi majiteľmi bytov – prenajímateľmi a nájomcami a plniť bude tiež funkciu garanta nájomnej zmluvy. Nová služba sa v pilotnej fáze spustí už začiatkom roka 2023, kedy v spolupráci s partnermi, Nadáciou poisťovne Kooperativa a Slovenskou sporiteľnou, poskytneme prvé dva byty rodinám, ktoré to potrebujú. V priebehu budúceho roka týmto spôsobom ubytujeme minimálne 10 domácností. Sociálne nájomné agentúry sú zabehnuté v rôznych krajinách Európy, osvedčili sa napríklad v Belgicku, Španielsku, Holandsku, Poľsku, aj v Česku. Inovatívny nástroj spúšťa mesto Bratislava ako prvá samospráva na Slovensku.

Hlavné mesto pri rozširovaní kapacity mestských nájomných bytov a zvyšovaní dostupnosti bývania vychádza zo strategického materiálu Koncepcia mestskej bytovej politiky na roky 2020 – 2030. Ambíciou mesta je systematicky zlepšovať situáciu v oblasti nájomného bývania a preto prechádza obnovou starší mestský bytový fond, pracuje sa na výstavbe nových mestských bytov a nadviazala sa užšia spolupráca aj so súkromným sektorom.

„Prioritou mestskej bytovej politiky je tiež zabezpečenie dostupného bývania pre sociálne ohrozené skupiny. Máme úspešne spustený projekt Housing first (Bývanie ako prvé) zameraný na ukončovanie bezdomovectva. Vidíme, že po získaní bývania dochádza k stabilizovaniu ekonomickej, sociálnej aj zdravotnej situácie klientov. Teraz spúšťame ďalší nástroj – Mestskú nájomnú agentúru, ktorá sa bude zameriavať na podporu osôb znevýhodnených na trhu s nehnuteľnosťami. Bytový fond rozširujeme cez výstavbu a paralelne s tým chceme vybudovať aj portfólio bytov určených na prenájom pre diskriminované a zraniteľnejšie skupiny osôb,“ priblížila Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora Bratislavy.

Mestská nájomná agentúra bude fungovať ako platforma pre prenajímateľov bytov, ktorí sú ochotní prenajímať svoje byty ohrozeným obyvateľom. Ide napríklad o rodičov samoživiteľov, rodiny s vyšším počtom detí a nižším príjmom, či jednotlivcov so skúsenosťou s bytovou núdzou, ktorí majú ťažkosti dostať sa k nájomnému bývaniu v rámci bežnej ponuky. Mestská nájomná agentúra na seba preberie potenciálne riziká spojené s prenájmom a starostlivosťou o byt, prenajímatelia získajú istotu stabilného príjmu za byt a motiváciou pre nich v neposlednom rade môže byť aj spoločensky zodpovedný rozmer.

Ako bude fungovať Mestská nájomná agentúra v praxi

Mestská nájomná agentúra odštartuje pilotnú fázu svojho pôsobenia v spolupráci s Nadáciou poisťovne Kooperativa a Slovenskou sporiteľňou. Hlavným prenajímateľom v úvode projektu MNA bude spoločnosť Dostupný domov, založená Slovenskou sporiteľňou, Slovenským investičným holdingom a Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Dostupný domov poskytne v priebehu roka 2023 do prenájmu celkovo 10 bytov na území Bratislavy. Projekt MNA bude fungovať aj vďaka finančným príspevkom Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadácie poisťovne Kooperativa.

„V banke veríme, že prostredníctvom dostupného bývania dokážeme významne zlepšiť budúcnosť sociálne znevýhodnených ľudí a ich rodín. Dôstojné bývanie je totiž nevyhnutnou podmienkou získania a udržania zamestnania, šance na bezpečné štúdium a rozvoj, ako aj finančného zdravia. Preto sme spolu so SIH založili Dostupný domov a kúpime v najbližších rokov na Slovensku približne 400 bytov, v ktorých nájde nový domov tisícka ľudí. V Bratislave spúšťame pilotný projekt a chceme pomôcť mestu, v ktorom žijeme a podnikáme, aby rozbehlo fungujúcu sociálnu nájomnú agentúru,“ hovorí Juraj Barta, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Okrem banky sa do projektu MNA zapojila aj Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá sa v rámci svojej stratégie dlhodobo zameriava na podporu riešenia bezdomovectva a tiež na pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľstva, ktoré sú stratou bývania ohrozené. Fungovanie novej MNA nadácia podporí sumou 25 tisíc eur na ročné personálne náklady agentúry.

„Vieme, že vlastný domov nie je samozrejmosťou. V spolupráci s našimi partnermi spúšťame pilotný program určený pre rodiny z mestských ubytovní, ktorý im otvorí nové možnosti bývania. Sme na začiatku celého projektu, ale veríme, že v ňom každý mesiac pribudnú ďalšie a ďalšie rodiny. Nadácia poisťovne Kooperativa svojim finančným príspevkom vo výške 40 tisíc eur prispeje rodinám na pravidelnú platbu nájomného. Zároveň bude zriadený fond, ako pomocný nástroj na udržanie si bývania v krízových situáciách, ktoré môžu viesť ku krátkodobej finančnej tiesni. Z neho budú poskytované aj finančné príspevky na lieky, školské potreby, krúžky, atď.,“ uviedol Vladimír Bakeš, predseda správnej rady Nadácie poisťovne Kooperativa a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.

MNA bude na začiatok spolupracovať najmä s mestskými pobytovými zariadeniami, predovšetkým s mestskou ubytovňou Fortuna. Byty budú ponúkané najmä rodinám, ktoré by si bez podpory nedokázali zabezpečiť bývanie z komerčnej ponuky sami, sú ohrozené bytovou núdzou alebo by na mestský byt čakali príliš dlho. Klienti budú v bytoch platiť zvýhodnené nájomné oproti bežnému komerčnému nájmu.

„Matky samoživiteľky, viacčlenné rodiny, rómske rodiny, seniori či jednotlivci so skúsenosťou s bytovou núdzou – títo ľudia sa pri hľadaní bývania často stretávajú s rôznymi formami diskriminácie, majitelia bytov zvyknú ich situáciu vyhodnotiť ako rizikovú. V úvode novej služby budeme vyberať ľudí, ktorí bývali napr. v našej mestskej ubytovni, ktorá predstavuje dočasné riešenie a nie plnohodnotné bývanie, ktoré títo ľudia potrebujú. Klienti si budú platiť nájomné sami a poskytneme im aj odbornú sociálnu službu s cieľom udržať si stabilné bývanie a nastaviť si rodinný rozpočet. MNA predstavuje nástroj k osamostatneniu sa a prevencie straty bývania. Každý takýto nástroj je dôležitý, pretože prispieva tiež k odľahčeniu sociálneho systému,“ uviedol Sergej Kára, riaditeľ Sekcie sociálnych vecí hlavného mesta.

Na začiatku nového roka začne MNA s ubytovaním prvých dvoch domácností. Aktuálne prebieha proces výberu prvých klientov z mestskej ubytovne Fortuna. Pri výbere sa v rámci pilotnej fázy zohľadňuje situácia danej rodiny, dĺžka pobytu v mestskom pobytovom zariadení, zdravotné okolnosti, celkové miera potreby a schopnosť platiť nájom.

V priebehu roka 2023 plánuje MNA zabývať minimálne 10 domácností. Pilotná fáza sa bude priebežne vyhodnocovať s cieľom službu následne rozšíriť a zapojiť do nej formou výzvy aj prenajímateľov z radov verejnosti, aby sa služba mohla otvoriť pre väčšie množstvo žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete aj na webovej stránke Mestskej nájomnej agentúry ↗︎.

Zdieľať